Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Barwo… Wy! Pseudo prokuratorzy… A może tylko… adwokaci w prokuratorskich togach?
Barwo… Wy! Pseudo prokuratorzy… A może tylko… adwokaci w prokuratorskich togach? czwartek, 14 marzec 2019, godz. 21:37

Sprawiedliwość1Zanim przejdę do sedna sprawy przypomnę, że dowody, które publicznie ujawniłem licznymi materiałami o zalegalizowaniu przez /byłego już/ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach /wspieranego przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy/ samowoli budowlanej w miejscowości Wieprz, poza wszelkimi sporami pozostawiają, iż w sprawie tej, obok fałszowania dokumentów o znaczeniu prawnym, doszło do licznych nadużyć oraz nękania mieszkańców pokrzywdzonych działaniami sprawców.
Ponad wszelką wątpliwość wykazałem również fałszowanie dokumentów przez Wójta Gminy Wieprz, aby w sposób nieuprawniony – wraz z przywołanym wyżej Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Wadowicach – zaspokoić kryminogenne roszczenia wykonawców samowoli budowlanej, którą to samowolą rażąco obrażone zostały m.in.:
1. Decyzja Starosty Powiatowego w Wadowicach nr 413/2016, z dnia 01 sierpnia 2016 roku /NBZ.6740.10.54.2016/;
. . .
Decyzja Starosty z dnia 01-08-2016
………………………………………………………………………………………………………………………………………


2. Projekt budowlany.

. . .
002
. . .
003
………………………………………………………………………………………………………………………………………


3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy.

. . .
Ustalenia mpzp
………………………………………………………………………………………………………………………………………


4. Prawo do własności prywatnej.

. . .
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nierucomością
………………………………………………………………………………………………………………………………………


5. Ustawa prawo Budowlane.

Jak fałszowano dokumenty o znaczeniu prawnym, jak legitymizowano m.in. zniszczenia sieci dren, obrazę przywołanej wyżej dokumentacji budowlanej oraz obowiązującego prawa, jak przy rażącym nadużyciu zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji dokonano odbioru inwestycji, która na długo przed odbiorem obiektu budowlanego funkcjonowała przy sankcjonowanej przez PINB oraz Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy całkowitej zmianie warunków jej użytkowania, jak w sposób przestępczy wchodzono w prawa i obowiązki prywatnych właścicieli działek oraz jak funkcjonuje „… budynek biurowo- usługowy” z 7. /słownie: siedmioma/ miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych, udowodniłem nie tylko licznymi materiałami tekstowymi i dowodami na tym blogu opublikowanymi, ale również materiałami… filmowymi!
W tym obok materiału, którym jedni z przywołanych przeze mnie sprawców wprost wyśmiewają działania osób pokrzywdzonych twierdząc, że są na bieżąco informowani przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach o działaniach jakie pokrzywdzeni ich kryminogenną działalnością podejmują i sprawcy ci czynią to w przekonaniu o swojej całkowitej bezkarności, ale również tym, który w całości potwierdza stawiane przeze mnie zarzuty…
. . .

………………………………………………………………………………………………………………………………………

I dzisiaj nie zastanawiam się już, czy zasadne było moje domniemanie o przekonaniu sprawców, iż są bezkarni, ale nurtuje mnie pytanie: co uzasadniało to… ich przekonanie o bezkarności?

Czy gwarancje tej bezkarności dawane nie tylko z nadzoru budowlanego, od wójta i mających sprawować kontrolę nad jego pracą radnych, ale może również gwarancje tej bezkarności od… organów /tylko z nazwy/ ścigania?

Bo w czym rzecz?

To może po kolei /chociaż kryminogenny charakter działań ochronnych ze strony „prokuratury”… sprawców czynów karalnych, które tu przywołałem nie tylko już dowiodłem, ale potwierdziłem wręcz kompletnym materiałem dowodowym, który wręcz w całości przedstawię poniżej/
Bowiem tym razem rozpocznę od kilku… zapisów z aktów prawnych, które podobno wciąż w tym kraju obowiązują /?/, ale – jak wykażę też poniżej – nie „Prokuratora” Rejonowego w Wadowicach.
Na początek maleńki fragment z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku, Kodeks karny:
Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
Art. 2. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi.
Art. 6. § 1. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany.
§ 2. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić.
I myślę, że tyle wystarczy?
Więc kolejnymi będą fragmenty z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku, Kodeks postępowania karnego:
Art. 2. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby:
1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności;
2) przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego;
3) zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności;
4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.
§ 2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.
Art. 9. § 1. Organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z urzędu, chyba że ustawa uzależnia je od wniosku określonej osoby, instytucji lub organu albo od zezwolenia władzy.
§ 2. Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu.
Art. 10. § 1. Organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu.
§ 2. Z wyjątkiem wypadków określonych w ustawie lub w prawie międzynarodowym nikt nie może być zwolniony od odpowiedzialności za popełnione przestępstwo.
Art. 17. § 1.  Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;
2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa;
Art. 92. Podstawę orzeczenia może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu, mających znaczenie dla rozstrzygnięcia.
Art. 297. § 1. Celem postępowania przygotowawczego jest:
1) ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo;
2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy;
3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214;
4) wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody;
5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu.
§ 2. (uchylony).
Art. 298. § 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzi lub nadzoruje prokurator, a w zakresie przewidzianym w ustawie prowadzi je Policja. W wypadkach przewidzianych w ustawie uprawnienia Policji przysługują innym organom.
I tu też dosyć, bo teraz kolej na… ustawę z dnia 28 stycznia 2016 roku, Prawo o prokuraturze:
Art. 2. Prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności.
Art. 7. § 1. Prokurator przy wykonywaniu czynności określonych w ustawach jest niezależny, z zastrzeżeniem § 2–6 oraz art.8 i art. 9.

§ 2. Prokurator jest obowiązany wykonywać zarządzenia, wytyczne i polecenia prokuratora przełożonego.
§ 3. Polecenie dotyczące treści czynności procesowej prokurator przełożony wydaje na piśmie, a na żądanie prokuratora – wraz z uzasadnieniem.
W razie przeszkody w doręczeniu polecenia w formie pisemnej dopuszczalne jest przekazanie polecenia ustnie, z tym że przełożony jest obowiązany niezwłocznie potwierdzić je na piśmie. Polecenie włącza się do akt podręcznych sprawy.

§ 4. Jeżeli prokurator nie zgadza się z poleceniem dotyczącym treści czynności procesowej, może żądać zmiany polecenia lub wyłączenia go od wykonania czynności albo od udziału w sprawie. O wyłączeniu rozstrzyga ostatecznie prokurator bezpośrednio przełożony nad prokuratorem, który wydał polecenie.
§ 5. Żądanie, o którym mowa w § 4., prokurator zgłasza na piśmie wraz z uzasadnieniem przełożonemu, który wydał polecenie.
§ 6. W przypadku gdy w postępowaniu sądowym ujawnią się nowe okoliczności, prokurator samodzielnie podejmuje decyzje związane z dalszym tokiem tego postępowania.
Jeżeli następstwem decyzji może być konieczność dokonania wydatku przewyższającego kwotę ustaloną przez kierownika jednostki organizacyjnej, prokurator może podjąć decyzję po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej.

§ 7. Prokuratorowi, który dopuścił się:
1) istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego – prokurator przełożony może zwrócić uwagę na piśmie na zasadach określonych w art.139;
2) oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy – prokurator przełożony wytyka to uchybienie na zasadach określonych w art. 140.
§ 8. W razie stwierdzenia oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa prokurator przełożony jest obowiązany żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko prokuratorowi, który obrazy się dopuścił.
Art. 8. § 1. Prokurator przełożony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podległego.
Zmiana lub uchylenie decyzji wymagają formy pisemnej i są włączane do akt sprawy.

§ 2. Zmiana lub uchylenie decyzji doręczonej stronom, ich pełnomocnikom lub obrońcom oraz innym uprawnionym podmiotom może nastąpić wyłącznie z zachowaniem trybu i zasad określonych w ustawie.
Art. 186. § 1. Skargi lub wnioski dotyczące prokuratora rozpoznaje prokurator bezpośrednio przełożony.
Art. 187. Skargę lub wniosek w zakresie, w jakim zawiera żądanie pociągnięcia prokuratora do odpowiedzialności dyscyplinarnej, prokurator kierujący jednostką organizacyjną prokuratury przekazuje właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu.
O sposobie rozpoznania skargi lub wniosku rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz prokuratora, który przekazał mu skargę lub wniosek.

I tu zakończę przywoływać obowiązujące prawo, aby w tym miejscu i również publicznie, skorzystać z uprawnienia przysługującego mi na mocy art. 187. przywołanej wyżej ustawy, poprzez wystąpienie do Prokuratora Okręgowego w Krakowie ze skargą na działanie „Prokuratora” Rejonowego w Wadowicach, którym – przy rażącej obrazie prawa – „prokurator” ten chroni sprawców przestępstw przy całkowitym zaprzeczeniu materiałowi dowodowemu oraz kompromituje szeroko pojęte organy ścigania, a także naczelne władze naszego państwa, sprawujące swoje rządy pod szyldem… prawa i sprawiedliwości.

Wadowice, 14 marca 2019 r.

Edward Wyroba
/adres skarżącego
znany Adresatowi/

PROKURATOR OKRĘGOWY
Rafał Babiński
ul. Mosiężnicza 2
30-965 K R A K Ó W
e-mail: sekretariat@krakow.po.gov.pl

S K A R G A

na rażąco obrażające prawo działanie Prokuratora Rejonowego w Wadowicach
w sprawie, sygn. akt: PR Ds. 361.2019, wraz z żądaniem
do pociągnięcia tegoż prokuratora do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Oskarżam „Prokuratora” Rejonowego w Wadowicach o to, że rażąco obrażając prawo /w tym cytowane wyżej/, odmawiając postanowieniem z  dnia 07 marca 2019 roku wszczęcia śledztwa w sprawie: PR Ds. 361.2019, świadomie chronił sprawców licznych przestępstw, których popełnienie w całości potwierdza materiał dowodowy, zarówno ujawniony na blogu www.wadowita24.pl, jak też pozostający w dyspozycji „prokuratora”.
Otóż, w dniu 12 marca 2019 roku, zostało mi doręczone zawiadomienie…
. . .
0001
………………………………………………………………………………………………………………………………………


I jak możemy wyżej przeczytać
– jako osoba zawiadamiająca o przestępstwie – zostałem poinformowany, że postanowieniem „prokuratora” „Prokuratury” Rejonowej w Wadowicach z dnia 7 marca 2019, pod sygnaturą akt PR Ds. 361.2019, odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie:

„1. ewentualnego przekroczenia uprawnień przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach oraz Urzędu Gminy Wieprz w okresie 04.12.2003 – 30.01.2019 w miejscowości Wieprz w związku ze sprzedażą nieruchomości na terenie gminy Wieprz oraz przy wydaniu decyzji związanych z udzielonym Spółce DG TANK Sp. z.o.o z siedzibą w Wieprzu pozwoleniem na budowę, działając tym samym ze szkodą dla interesu publicznego, tj. o przest. z art. 231 § l kk.
2. ewentualnego poświadczenia nieprawdy w dokumentacji sporządzonej przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach w okresie 09.11.2017 – 04.12.2017 w Wadowicach co do okoliczności mających znaczenie prawne, tj. o przest. z art. 271 § l kk.”.

Konfrontacja publikowanego oraz cytowanego tu zawiadomienia z jakże bogatym materiałem dowodowym /w tym opublikowanym powyżej i tym zaprezentowanym poniżej/, który to materiał dowodowy postanowienie z dnia 07 marca 2019 roku, wydane w sprawie: PR Ds. 361.2019, wprost obraża, a nadto kompromituje szeroko pojęte organy Prokuratury oraz organy państwa sprawujące nad nimi /prokuratorami/ nadzór /Premier, Prokurator Generalny/, pozwala na domniemanie celowego działania „Prokuratury” Rejonowej w Wadowicach wspólnie i w porozumieniu ze sprawcami zarzucanych czynów, na szkodę interesu publicznego oraz jednostki, co uprawnionym czyni żądanie do pociągnięcia tegoż „Prokuratora” Rejonowego w Wadowicach do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Bowiem konfrontacja „prokuratorskiej” decyzji z nie dającymi się już w żaden sposób zmienić dowodami, pozwala ponad wszelką wątpliwość wywieźć, że „Prokuratura” Rejonowa w Wadowicach udziela pełnej legitymacji dla pozaprawnych działań sprawców ale też sama w tych działaniach uczestniczy i nie tylko poprzez ochronę /w majestacie prawa/ sprawców samowoli budowlanej, zalegalizowania samowoli budowlanej oraz fałszowania dokumentów, ale również poprzez akceptowanie nękania pokrzywdzonych działaniami sprawców.
Stąd również poza wszelkimi wątpliwościami musi pozostać, że w sprawie w ogóle nie prowadzono postępowania, bowiem takie zburzyłoby bezpośredni zamiar „prokuratora” – jakim była i nadal pozostaje ochrona sprawców przed odpowiedzialnością.

Wszak nie sposób zaprzeczyć, że „prokurator” do 07 marca 2019 roku, nawet nie zdążył przeczytać materiału zatytułowanego: „Czy Wójt Wieprza /i nie tylko/ stoi ponad prawem?”, przesłanego mu przez Policję dzień wcześniej – 06 marca 2019 roku…
. . .
0002
………………………………………………………………………………………………………………………………………


Więc o fakcie niezbadania zarzutów choćby tylko tym materiałem postawionych, nawet nie można mieć wątpliwości.

Dlatego żądam jak wyżej.

U Z A S A D N I E N I E

„Prokurator” Rejonowy w Wadowicach, który zamiast z urzędu realizować moje wnioski o wszczęcie postępowania – pierwszy w dniu 15 czerwca 2018 roku – w celu wyjaśnienia motywów działania sprawców samowoli budowlanej, jak również jej legitymizowania, kroków tych nie podjął, czym sam świadomie przyczynił się nie tylko do legitymizowania popełnionych przestępstw, ale również do działania na szkodę mieszkańców sąsiadujących z samowolą budowlaną, realizowaną przez Inwestora oraz Prokurenta spółki DG Tank, przy ul. Spacerowej, w miejscowości Wieprz.
Nadto „Prokurator” Rejonowy w Wadowicach, wykorzystując zajmowane stanowisko oraz pełnioną funkcję, z premedytacją lekceważył mój prawny obowiązek, jaki na każdego z nas nakłada art. 304. § 1. kpk, sam również nie dopełniając obowiązku jaki na tegoż „prokuratora” nakłada art. 304. § 2. tej samej ustawy.

Dlatego – z przyczyn jak wyżej – żądam ścigania przez Prokuratora Okręgowego w Krakowie sprawców przywołanych wyżej czynów – w tym tych na moją szkodę również – z urzędu.
Jednocześnie wnoszę o wznowienie postępowania w sprawie, sygn. akt: PR Ds. 360.2019, przy wyłączeniu „Prokuratury” Rejonowej w Wadowicach od prowadzenia przedmiotowej sprawy, w której stawiam „Prokuratorowi” Rejonowemu w Wadowicach zarzut świadomego niedopełnienia obowiązków prawnych, jakie na sprawcę nakłada ustawa o prokuraturze oraz ustawa Kodeks postępowania karnego.
Kontynuując za zawiadomieniem o przestępstwie z dnia 17 grudnia 2018 roku oraz jego uzupełnieniem z dnia 30 stycznia 2019 roku /obydwa w aktach sprawy/ oświadczam, że większość uzasadnienia złożonej tu skargi – aby się nie powtarzać – będą stanowiły materiały publikowane przeze mnie na blogu www.wadowita24.pl, którymi opisałem stan /bez/prawny inwestycji realizowanej w sposób kryminogenny przez Inwestora i Prokurenta spółki DG Tank oraz charakter przestępstw legitymizowania – w trybie ciągłym, a zarazem wspólnie i w porozumieniu – a także legalizowania samowoli budowlanej i fałszowania dokumentów o znaczeniu prawnym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, w porozumieniu z władzami samorządowymi Gminy Wieprz oraz Inwestorem i Prokurentem spółki DG Tank, a także treści do których odnosiłem się w swoich materiałach, w tym z dokumentów, fotografii oraz materiałów video.
Dlatego w tym miejscu wnoszę o przyjęcie wymienionych poniżej materiałów, z bloga www.wadowita24.pl oraz innych, uzupełnionych linkami w sieci internetowej, aby prowadzący postępowanie skargowe mógł weryfikować fakty odnośnikami z większości moich materiałów, a także fotografiami i materiałami video w moich tekstach załączonymi, których nie jestem zobowiązany przekazać w innej formie:
1. „„Duży”… może więcej!”
http://www.wadowita24.pl/duzy-moze-wiecej-2/.
2. „Rzekłbym, że błazen, ale…”
http://www.wadowita24.pl/rzeklbym-ze-blazen-ale/.
3. „Wywołany do tablicy…”
http://www.wadowita24.pl/wywolany-do-tablicy/.
4. „„Smród” roznosi się co raz większy…”
www.wadowita24.pl/smrod-roznosi-sie-co-raz-wiekszy/.
5. „„Cud” w Wieprzu? Baza tir-ów realnie jest… choć oficjalnie jej nie ma?”
http://poselbrynkus.pl/?p=6086.
6. „Inspektor straszy, czy obiecuje?”
http://www.wadowita24.pl/inspektor-straszy-czy-obiecuje/.
7. „Inspektorze! Podejmuj kroki prawne, będące w twoich obowiązkach, opłacanych z pieniędzy… podatników!”
http://www.wadowita24.pl/inspektorze-podejmuj-kroki-prawne-bedace-w-twoich-obowiazkach-oplacanych-z-pieniedzy-podatnikow/.
8. „Funkcjonariusz publiczny, który nie dopełniając obowiązków…”
http://www.wadowita24.pl/funkcjonariusz-publiczny-ktory-nie-dopelniajac-obowiazkow/.
9. „Radni zmieniajcie szybko, bo dla samowoli budowlanej liczy się… czas!”
www.wadowita24.pl/radni-zmieniajcie-szybko-bo-dla-samowoli-budowlanej-liczy-sie-czas/.
10. ”Sprawy wieprzowskie nabierają „rumieńców”?”
http://www.wadowita24.pl/sprawy-wieprzowskie-nabieraja-rumiencow/.
11. „Nie mam ochoty męczyć się z tym urzędniczo-samorządowym łajdactwem… jeszcze przez niejeden rok!”
http://www.wadowita24.pl/nie-mam-ochoty-meczyc-sie-z-tym-urzedniczo-samorzadowym-lajdactwem-jeszcze-przez-niejeden-rok/.
12. „Dlaczego wszyscy oni swój prawny obowiązek przedłożyli ponad prywatny interes jednego nieuczciwego inwestora?”
http://www.wadowita24.pl/dlaczego-wszyscy-oni-swoj-prawny-obowiazek-przedlozyli-ponad-prywatny-interes-jednego-nieuczciwego-inwestora/.
13. „Czym motywowali się?”
www.wadowita24.pl/czym-motywowali-sie/.
14. „Za przysługującym mi prawem, pytam…”
www.wadowita24.pl/za-przyslugujacym-mi-prawem-pytam/.
15. „Nie było odpowiedzi, jest… oficjalne zawiadomienie z wnioskiem o ściganie!”
www.wadowita24.pl/nie-bylo-odpowiedzi-jest-oficjalne-zawiadomienie-z-wnioskiem-o-sciganie/.
16. „Jak /nie/działa… prokuratura!”
http://www.wadowita24.pl/jak-niedziala-prokuratura/.
17. „Prawo do życia. Prokuratura Rejonowa w Polsce”
https://prawodozycia.pl/services/prokuratura-obraz-nedzy-rozpaczy/.
18. „Tu powinno się zapłakać, ale, że śmiech to zdrowie, więc…”
http://www.wadowita24.pl/tu-powinno-sie-zaplakac-ale-ze-smiech-to-zdrowie-wiec/.
19. „„Prokuratury”? – marazm, fikcja prawna…”
http://www.wadowita24.pl/prokuratury-marazm-fikcja-prawna/.
20. „Do kogo nie dociera, co zacz ta… korupcja?”
http://www.wadowita24.pl/do-kogo-nie-dociera-co-zacz-ta-korupcja/.
21. „Dzisiaj o…”
http://www.wadowita24.pl/dzisiaj-o/.
22. „Pan „prokurator” ma rację?”
http://www.wadowita24.pl/pan-prokurator-ma-racje/.
23. „Niech spełnią się… życzenia!”
http://www.wadowita24.pl/niech-spelnia-sie-zyczenia/.
24. „Święta, święta i… po świętach!”
http://www.wadowita24.pl/swieta-swieta-i-po-swietach-2/.
25. „Niekompetencja, czy może tylko… /?/.”
www.wadowita24.pl/niekompetencja-czy-moze-tylko/.
26. „Wniosek o…”
www.wadowita24.pl/wniosek-o-2/.

Przywołane wyżej materiały załączyłem do akt postępowania w dwóch plikach zatytułowanych: „Część 1. dowodów – zeznań Edwarda Wyroby, z materiałów opublikowanych na portalu www.wadowita24.pl” i „Część 2. dowodów – zeznań Edwarda Wyroby, z materiałów opublikowanych na portalu www.wadowita24.pl”.

I na tym swoje uzasadnienie skargi powinienem zakończyć, bowiem przekazane do akt postępowania materiały zawierają komplet dowodów, w tym z dokumentów, dostatecznie potwierdzających stawiane przeze mnie od 15 czerwca 2018 roku zarzuty popełniania przestępstw w trybie ciągłym, a zarazem wspólnie i w porozumieniu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, Wójta Gminy Wieprz, Przewodniczącego Rady Gminy Wieprz poprzedniej kadencji oraz Inwestora i Prokurenta spółki DG Tank, a dzisiaj już wiadomo, że przy pełnej akceptacji „Prokuratora” Rejonowego w Wadowicach.
Jednak kilka z tych zarzutów wymaga uzupełnienia.

Bo poza wszelkimi sporami pozostaje treść decyzji Starosty Wadowickiego nr 413/2016, znak: NBZ.6740.10.54.2016, z dnia 01 sierpnia 2016 roku, którą zatwierdzony został projekt budowlany oraz udzielone pozwolenie na budowę, jak w określonym tą decyzją zamierzeniu budowlanym, projekt budowlany przywołaną tu decyzją Starosty zatwierdzony, który dla tej inwestycji dopuszczał tylko, a może aż 7 /słownie: siedem/ miejsc parkingowych i niespornie dla samochodów osobowych, przed wejściem do budynku biurowego oraz miejscowy plan zagospodarowania Gminy Wieprz, który
– chociaż zmieniany m.in. pod potrzeby Inwestora i Prokurenta spółki DG Tank – nadal nie dopuszcza, aby w centrum osiedla domków jednorodzinnych, bo o takim terenie tu mówimy, uciążliwości wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością usługową /czytaj: gospodarczą/ wykraczały poza granice terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny.


I nie ma tu znaczenia czasookres dobowy tych uciążliwości, ale całkowity zakaz  wykraczania uciążliwości dla mieszkańców poza granice terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny, bez względu na porę dnia i roku, co obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sposób dostateczny potwierdza zaświadczenie Wójta Gminy Wieprz z dnia 24 kwietnia 2018 roku, znak: IOS.6727.108.2018r.

Tylko, że z materiałów dowodowych, w tym z wizualizacji Inwestora, po pierwszym moim materiale usuniętej z internetu i licznych fotografii, jakie załączyłem w moich materiałach, też poza wszelkimi sporami pozostaje, że Inwestor z Prokurentem, wspólnie, w porozumieniu i za przyzwoleniem pozostałych sprawców: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wójta Gminy Wieprz i Przewodniczącego Rady Gminy Wieprz, a dzisiaj wiemy, że także „Prokuratora” Rejonowego w Wadowicach, nie realizowali inwestycji w sposób określony w decyzji Starosty Wadowickiego nr 413/2016, znak: NBZ.6740.10.54.2016, z dnia 01 sierpnia 2016 roku, ale od samego początku realizowali samowolę budowlaną, do której dokumenty świadomie fałszowali zarówno Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wójt Gminy Wieprz, za wiedzą i zgodą Przewodniczącego Rady Gminy Wieprz.
Bowiem zmiana użytkowania inwestycji – i co również potwierdza materiał dowodowy – od początku jej realizacji, sama w sobie również stanowi samowolę budowlaną.

W tym miejscu dodam, iż postawiony tu zarzut całościowo potwierdzają nie tylko przywołane wyżej dowody oraz dokumenty, o których szerzej wypowiem się poniżej, ale również brak odpowiedzi na moje wnioski i zapytania, w tym te kierowane przeze mnie do przywołanych tu sprawców, a zarazem funkcjonariuszy publicznych.
Dlatego, kontynuując przejdę do dokumentów sporządzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, których procedurę fałszowania w zasadzie w całości opisałem materiałem: „Dzisiaj o…” – http://www.wadowita24.pl/dzisiaj-o/, pomijając jedynie brak do dnia dzisiejszego wiaty śmietniskowej.

Jako pierwszy poddam pobieżnej analizie /szczegółowa leżała w prawnych obowiązkach organów ścigania, których te nie dopełniły/ protokół nr 413/2017, znak: PINB.0910.65.2017.2, z dnia 09 listopada 2017 roku, sporządzony przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach.
I nie cały, bo potwierdzającym fałszowanie dokumentów o znaczeniu prawnym jest jego punkt 1.6. oraz załączone do tego protokołu fotografie.
Otóż, w tymże pkt. 1.6., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach wymienia roboty pozostałe do wykonania, aby można było sporządzić kolejne dokumenty, a finalnie decyzję, którą PINB udzielił Inwestorowi pozwolenia na użytkowanie inwestycji, do której też tu dojdę.
To zacytujmy za przywołanym tu protokołem: „… budowa wiaty śmietniskowej, rozbiórka obiektu tymczasowego (blaszak)” – koniec cytatu.
Bowiem reszta opisu robót pozostałych do wykonania nie ma dla tej sprawy żadnego znaczenia.
Mają za to załączone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do tego protokołu te fotografie, na których ten sam Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach osobiście uwiecznił cysternę, samochód ciężarowy i bazową stację paliw dla samochodów ciężarowych, o których jednak – pomimo prawnego obowiązku –  ani jednym zdaniem nie wspomina w cytowanym wcześniej protokole.
I może byłoby to nawet zrozumiałe, gdyby na tych fotografiach były uwidocznione samochody dostawcze, niezbędne do dowiezienia materiałów koniecznych do wykończenia bądź umeblowania inwestycji określonej opisaną już i załączoną do materiału dowodowego decyzją Starosty Wadowickiego z dnia 01 sierpnia 2016 roku, ale cysterny i bazowa stacja paliw /?/ w żaden sposób do parkingu tylko dla 7. /słownie: siedmiu/ samochodów osobowych już nie pasuje.

Dlatego teraz pora na kolejną i też pobieżną analizę protokołu kontroli obowiązkowej zakończenia budowy obiektu budowlanego nr 450/2017, niby przeprowadzonej w dniu 04 grudnia 2017 roku, a więc niespełna miesiąc po opisanej wyżej kontroli.

Tu kluczowymi dla tego postępowania jest punkt 8.4., w którym inspektor – już nie pismem ręcznym, ale komputerowo, co nie poddaje w wątpliwość, ale całkowicie wyklucza sporządzenie protokołu podczas kontroli inwestycji – stanowczo twierdzi, że – cyt.: „… Wypełniony został obowiązek dokonania rozbiórki obiektów /…/ tymczasowych” – koniec cytatu.

Tylko, że teraz to Prokurator Okręgowy w Krakowie musi ustalić, jak w ocenie tegoż Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach oraz „Prokuratora” Rejonowego w Wadowicach wypełniony został ten obowiązek rozbiórki obiektu budowlanego – blaszaka, o którym mowa w cytowanym wyżej protokole z dnia 09 listopada 2017 roku, kiedy blaszak ten do dnia dzisiejszego – 14 marca 2019 roku – nie został rozebrany, a przeze mnie osobiście został sfotografowany w dniu 15 grudnia 2018 roku, o godz. 15;17 /fotografia publikowana w materiałach dowodowych oraz w aktach rzekomego, jednak nigdy nie prowadzonego przez „prokuratora” postępowania/, a więc ponad rok od potwierdzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach /przez „Prokuratora” Rejonowego zaakceptowany/, że obowiązek rozbiórki tego obiektu tymczasowego został przez Inwestora wykonany! /?/.

Nie mniej interesujący jest zapis w punkcie 8.5., tego samego protokołu, którym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach potwierdza, że – cyt.: „… Wykonane zostały wszystkie roboty budowlane objęte pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym” – koniec cytatu.
Dlatego i tu to Prokurator Okręgowy musi ustalić, gdzie i kiedy Inwestor wykonał, a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z „Prokuratorem” Rejonowym w Wadowicach widzieli tę wiatę śmietniskową, której inwestycja /baza transportowa dla samochodów ciężarowych/ do dnia dzisiejszego – 14 marca 2019 roku – nie posiada pomimo, że wiata śmietniskowa została objęta pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym /?/.

W postępowaniu skargowym ustalone musi zostać również, na jakiej podstawie prawnej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach wydał decyzję nr 179/2017, znak: PINB.7353.81.2017.Wp, z dnia 04 grudnia 2017 roku, kiedy nie tylko do dnia dzisiejszego – 14 marca 2019 roku – nie rozebrano obiektu tymczasowego, co sam PINB nakazał w treści protokołu z dnia 09 listopada 2017 roku oraz nie wybudowano wiaty śmietniskowej, objętej pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym, ale też, kiedy już przed 09 listopada 2017 roku, było mu wiadomym, że inwestycja od samego początku realizowana była w sposób niezgodny z opisaną tu dokumentacją budowlaną, a w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 09 listopada 2017 roku – co potwierdzają nie tylko fotografie wykonane przez przywołanego tu PINB – swoim stanem faktycznym, a zarazem kryminogennym, niewiele odbiegała od stanu z okresu Świąt Bożego Narodzenia w 2018 roku, zobrazowanego przeze mnie materiałem filmowym zatytułowanym: „Koncert świąteczno-noworoczny „„gwiazdorsko”-Gwiazdowskiej” Grupy Mo Czarta na… diesle””…”/materiał powyżej/.

Nadto, co „prokuratorowi” powinno być wiadomym i na pewno wiadomym jest, stan prawny inwestycji, sposób jej użytkowania i okres w jakim inwestycja użytkowana była przed odbiorem budowlanym /04 grudnia 2017/, nie tylko można było, ale należało sprawdzić również poprzez analizę dokumentacji firmy transportowej…

Wszak, gdyby postępowanie miało realizować cele przywołane w cytowanych wyżej ustawach, wręcz należało przeprowadzić kontrolę „dokumentów” wytworzonych obowiązkowo i nie przez ludzi, ale… samochody /czytaj: kontrolę zapisów z tachografów każdego pojazdu spółki DG Tank/.

Ale po co „Prokurator” Rejonowy w Wadowicach miał kontrolować kogoś, kto wręcz ostentacyjnie manifestował swoją bezkarność?

A jaki był i nadal pozostaje stan inwestycji spółki DG Tank w miejscowości Wieprz, przy ul. Spacerowej /a nie Górskiej – jak fałszywie podają przywołani tu sprawcy/, ten stan niewidzialny dla „Prokuratora” Rejonowego z Wadowic, pokazuje też materiał pt. „Stan bazy transportowej spółki DG Tank w Wieprzu, w dniach od 07 do 09 października 2018 roku.” – link do materiału: https://youtu.be/YK1r2pzVHT4 – którego przyjęcia żądam w postępowaniu skargowym.

Żądam też przyjęcia w postępowaniu skargowym dowodu z materiału filmowego zatytułowanego: „Do sztambucha… Gwiazdowskiemu! /PINB Wadowice/.” – link do materiału: https://youtu.be/Y4YR2NEFirY – oraz z materiału zatytułowanego: „Myślicie że my nie wiemy… Ludzie…” – link do materiału: https://youtu.be/Iy6rKHS5wQs, bowiem wszystkie one potwierdzają nie tylko ścisłą współpracę Inwestora i Prokurenta spółki DG Tank z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, w celu wspólnych działań o charakterze przestępczym na szkodę obowiązującego prawa oraz lokalnej społeczności.
Potwierdzają one też, iż działalność przestępczą wszyscy sprawcy kontynuują do dnia dzisiejszego świadomie, przy pełnej aprobacie tego stanu przez „Prokuratora” Rejonowego w Wadowicach.

I tak, jak nie podlega żadnej dyskusji fakt, że roboty budowlane zmierzały wprost do wykonania przez Inwestora oraz Prokurenta spółki DG Tank bazy transportowej dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej ponad 30 ton każdy, a kiedy zamiar ten został zrealizowany, został w pełni zaakceptowany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, Wójta Gminy Wieprz, Przewodniczącego Rady Gminy Wieprz oraz „Prokuratora” Rejonowego w Wadowicach, tak również żadnej dyskusji nie podlega że roboty budowlane należało prowadzić zgodnie z zatwierdzonym decyzją Starosty Wadowickiego projektem budowlanym oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, które całkowicie wykluczają obecny stan faktyczny oraz prawny tej inwestycji, z takim poświęceniem legalizowany przez „Prokuratora” Rejonowego w Wadowicach.
Jednak to nie koniec wątpliwości natury prawnej, które w tym postępowaniu skargowym należy wyjaśnić, a sprawców kryminogennego łamania prawa ścigać z urzędu.

Wszak wyjaśnienia wymaga również mataczenie przez spółkę DG Tank w Krajowym Rejestrze Sądowym, co potwierdza konfrontacja kolejnych zmian w tym rejestrze, rażąco przecząca zarówno stanowi faktycznemu jak też prawnemu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy ze stanem na dzień 24 stycznia 2018 roku potwierdza, że spółka DG Tank dokonała zmian w KRS poprzez zmianę siedziby spółki z ulicy Kalinowej na ul. Górską, zaś ze stanu na dzień 12 lutego 2018 roku, wynika wprost, że dziewiętnaście dni później spółka DG Tank znowu zmieniła swoją siedzibę, przenosząc się z ul. Górskiej na Kalinową i tam pozostaje /?/.
A stan faktyczny oraz prawny – i jedyny z możliwych do wykazania – potwierdza, że spółka DG Tank od 2016 roku ma swoją siedzibę przy ul. Spacerowej, a więc przy drodze posiadającej status drogi prywatnej, której stanu prawnego Wójt Gminy Wieprz, do dnia dzisiejszego nie uregulowała, co potwierdza fałszywe w treści pismo sporządzone z up. Wójta Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2018 roku, znak: ZKiRG.1431.1.3.2018, z treści którego ma wynikać, że właściciele drogi zmarli, a zarazem, że nie zostały po nich przeprowadzone postępowania spadkowe, chociaż przeczą temu znane Wójtowi /i „prokuratorowi” również/ postanowienia o nabyciu spadku po właścicielach tej drogi, jak m.in. postanowienie Sądu Rejonowego w Wadowicach z dnia 02 kwietnia 2018 roku, wydane w sprawie: I Ns 225/08.
A ten stan potwierdza nie tylko fakt zabronionego przez ustawę o samorządzie gminnym inwestowania przez Wójta Gminy Wieprz środków gminnych w prywatną własność.

Nieuregulowany stan prawny drogi, nazywanej ulicą Spacerową w miejscowości Wieprz, potwierdza również, iż Wójt Gminy Wieprz w dniu 09 kwietnia 2018 roku, dopuściła się sfałszowania oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane.

Stąd też przestępstwem przekroczenia uprawnień, przy wykorzystaniu zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji, było wydanie przez Wójta Gminy Wieprz decyzji z dnia 24 lutego 2016 roku, znak: IOS.7210.23.2016, którą Wójt zezwolił spółce DG Tank na lokalizację na czas nieokreślony zjazdu do bazy transportowej po prywatnej nieruchomości, jaką jest ul. Spacerowa.
A poza wszelkimi sporami pozostaje, że jedyną drogą dojścia i dojazdu do siedziby spółki DG Tank od 2016 roku jest jedyna brama wjazdowa na teren spółki DG Tank, od ul. Spacerowej.
A, że zjazd wykonano nie z drogi określonej w treści zezwolenia, to motywację dla tych działań musi ustalić organ prowadzący postępowanie skargowe.
Dlatego, to temu organowi pozostawiam do ustalenia przestępczego charakteru samej decyzji oraz jej wykonania.

Jednocześnie żądam ustalenia w tym postępowaniu podstawy prawnej do wyrażenia przez Wójta Gminy Wieprz – pismem z dnia 24 lutego 2016 roku – zgody na dysponowanie działką nr 5935/4 w m. Wieprz, w celu realizacji inwestycji określonej w decyzji z dnia 24 lutego 2016 roku, znak: IOS.7210.23.2016, a więc na dwa tygodnie przed uprawomocnieniem się przywołanej tu decyzji.

Jeżeli już jestem przy fałszowaniu dokumentów przez Wójta Gminy Wieprz, nie może w postępowaniu skargowym bez odpowiedzi pozostać pytanie, jakie zadałem w treści materiału: „Wniosek o…”, z dnia 28 stycznia 2019 roku – http://www.wadowita24.pl/wniosek-o-2/: – cyt.: „… jaki związek z legalizowaniem działań kryminogennych inwestora samowoli budowlanej przez Wójta Gminy Wieprz – /…/ oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach – /…/, ma historia… zabytkowego dworu w Gierałtowicach?” – koniec cytatu.
Bo jak wykazałem w treści tego materiału, a zarazem w oparciu o ustalenia dziennikarzy „Gazety Krakowskiej” /linki w przywołanym tu materiale/, pomimo zaleceń poprzedniego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, Wójt Gminy Wieprz z premedytacją, a zarazem świadomie uchyliła się od remontu zabytkowego dworu w Gierałtowicach, narażając przy tym nie tylko budżet gminy na dużo wyższe od remontu dworu koszty zakupu kontenerów, ich wyposażenia oraz infrastruktury, ale również narażając samym przesiedleniem do kontenerów zdrowie i życie poprzednich mieszkańców tego zabytkowego obiektu.
Dlaczego?
Co legło u podstaw działań włodarza gminy tak sprzecznych z interesem tej gminy i jej mieszkańców?

Co prawda nie mam dowodów, ale mam prawo do domniemania takiej motywacji, a organy rozpoznające moją skargę mają prawny obowiązek ustalenia motywów tych działań!
Szczególnie, kiedy są one w czasie wręcz zbieżne z legalizowaniem przez PINB, a akceptowaniem przez Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy, samowoli budowlanej, skutecznie zrealizowanej przez Inwestora oraz Prokurenta spółki DG Tank, co w konsekwencji skutkuje również takimi działaniami Wójta, aby zabytkowy dwór w Gierałtowicach, po odstąpieniu przez Wójta Gminy Wieprz od jego remontu – uznany przez poprzedniego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach za obiekt budowlany zagrażający zdrowiu i życiu ludzi /zawaleniem/, w konsekwencji nabył na własność – i prawdopodobnie za zaniżoną cenę? – Inspektor legalizujący samowolę budowlaną, co potwierdza zapis w jego księdze wieczystej.

Już kończąc zarzucam Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Wadowicach akceptowanie nękania osób poszkodowanych działalnością spółki DG Tank przez jej prokurenta, poprzez nie powiadomienie organów ścigania o fałszywym w treści donosie autorstwa swojego protegowanego na szkodę sąsiada oraz sfałszowanie protokołu z dnia 18 czerwca 2018 roku, nr 341/2018, z czynności kontrolnych po przywołanym tu fałszywym w treści donosie w ten sposób, że nie umieścił w treści protokołu wszystkich osób obecnych przy tej kontroli, pomijając obecnych na posesji i w pomieszczeniach mieszkalnych domu nękanej rodziny posła na Sejm RP – Józefa Brynkusa wraz z Jego asystentem.
Istotnym jest też, że kiedy pan Inspektor fotografował nieruchomość nękanej rodziny, sąsiadującą z bazą transportową spółki DG Tank, zażądałem wykonania fotografii tej bazy transportowej z parkującymi tam cysternami, ale ten odmówił mi twierdząc, że nie kontroluje spółki DG Tank tylko… nieruchomość nękanej rodziny /?/.

Wnoszę też o ustalenie – jak treścią materiału: „Wniosek o…” – http://www.wadowita24.pl/wniosek-o-2/ – nie tylko faktu zweryfikowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków tych 75 % zniszczenia zabytku, ale wszystkich procedur sprzedaży dworu Łuszczkiewiczów w miejscowości Frydrychowice, którymi doprowadzono do jego całkowitej degradacji.

Ponadto wnoszę, aby w tym postępowaniu skargowym, wykonać szczegółową analizę również nie prowadzonego przez „Prokuraturę” Rejonową w Wadowicach postępowania w sprawie, sygn. akt: PR Ds. 1637.2018.

Jednocześnie tu, na podstawie art. 64. Konstytucji RP oraz zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi w trybie określonym przez ustawę odpowiedzi na jedno pytanie: w jakim terminie „Prokurator” Rejonowy w Wadowicach przesłał do Sądu Rejonowego w Wadowicach zażalenia stron pokrzywdzonych na postanowienie „Prokuratora” Rejonowego w Wadowicach z dnia 17 sierpnia 2018 roku, wydane w sprawie, sygn. akt: PR Ds. 1637.2018?

Ponieważ wszystko co tu przywołałem
/włącznie z dokumentami/ w sposób szczegółowy ujawniłem publicznie treściami materiałów przywołanych w treści uzasadnienia do skargi, jest to zarazem wszystko, co na tym etapie postępowania skargowego mam do powiedzenia.


Dlatego równie publicznie wnoszę o rozpoznanie mojej skargi zgodnie z rygorami obowiązujących przepisów oraz o ściganie sprawców opisanych tu czynów, kwalifikowanych zapisami ustawy Kodeks karny – z urzędu.

A, że nie bez winy – tak jak „Prokuratura” Rejonowa w Wadowicach – w tak długim akceptowaniu opisywanych przeze mnie od 15 czerwca 2018 roku /i kierowanych sukcesywnie do organów ścigania/ kryminogennych działań, jest kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, wnoszę o wyłączenie od prowadzenia wszystkich spraw treścią tej skargi opisanych, „Prokuratury” Rejonowej w Wadowicach oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach i przekazanie tych spraw do prowadzenia po wznowieniu postępowania innym równorzędnym organom ścigania.
Tego wymaga nie tylko oczywiste akceptowanie przestępczej działalności przez „Prokuratora” Rejonowego w Wadowicach, ale również prawidłowo pojęta troska o dobre imię szeroko rozumianych organów ścigania.

Edward Wyroba

E-mail - 300dpiSkargę Adresatowi przesłano drogą elektroniczną – nie wymaga własnoręcznego podpisu.
Wymaga potwierdzenia odbioru korespondencji.

Skargę, z prawem do wykorzystania, otrzymują również:

1. Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki, e-mail: kontakt@kprm.gov.pl.
2. Prokurator Generalny – Zbigniew Ziobro, e-mail: biuro.podawcze@pk.gov.pl.
3. Poseł na Sejm RP – Niedziela Dorota, e-mail: Dorota.Niedziela@sejm.pl.
4. Senator – Jerzy Fedorowicz, e-mail: Jerzy.Fedorowicz@onet.eu.
5. Poseł Parlamentu Europejskiego – Róża Thun, e-mail: biuro@rozathun.pl.
6. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, e-mail: listy@sejm.gov.pl.
7. TVN UWAGA – Redakcja, e-mail: uwaga@tvn.pl.
8. TVN „Superwizjer” – Redakcja, e-mail: superwizjer@tvn.pl.

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT