Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Do Prokuratora Okręgowego i nie tylko…
Do Prokuratora Okręgowego i nie tylko… czwartek, 6 sierpień 2015, godz. 21:49

Do UtratyPrzeczytałem materiał w dzisiejszej „Kronice Beskidzkiej”, szczególną uwagę poświęcając słowom Jerzego Utraty, przez niektórych nazywanego /od dawna trudno mi zrozumieć – dlaczego?/ prokuratorem…
I mam pytanie?
Panie Utrata, Pan jesteś jeszcze prokuratorem?
Czy już tylko bez reszty… adwokatem?

Zresztą pozwolę sobie to pytanie /w oparciu o prawo konstytucyjne oraz to, do informacji publicznej/, zadać nie tylko panu „prokuratorowi” Jerzemu Utracie…
E-mailPremierowi polskiego Rządu, Prokuratorowi Krajowemu oraz Prokuratorowi Okręgowemu w Krakowie – również.

Bo ustawa, która jasno określa czyn radnego Mateusza Klinowskiego, jako czyn o charakterze kryminogennym, wyraźnie mówi też o całym wachlarzu prawnych obowiązków, które był Pan zobowiązany podjąć z urzędu i bez zbędnej zwłoki!

Więc ile czasu zajmie Panu jeszcze to „wyjaśnianie” sprawy dodajmy, że już … wyjaśnionej nawet przez krakowski Sąd Okręgowy?

Zwłaszcza, że fakty w tej sprawie są nie tylko w pełni potwierdzone i to zaledwie czterema dowodami…

Ale też, ani dla samego sprawcy, ani dla organów ścigania /a może wadowicka Prokuratura takim nie jest?/… nie dającymi się w żaden sposób podważyć!

Nadto, nie chodzi w tej sprawie tylko o sfałszowanie przez radnego – dodajmy: doktora nauk prawnych – oświadczenia majątkowego, która to informacja została ujawniona publicznie i była Panu „prokuratorowi” Jerzemu Utracie, znana już w 2012 roku, jednak Pan „Prokurator” Rejonowy w Wadowicach nie podjął wówczas z urzędu żadnych kroków prawnych, które na mocy obowiązującej ustawy zobowiązany był nie tylko podjąć, ale do tego bez zbędnej zwłoki!

Pressmix - fragmentBo informacja ta, tak jakoś tajemniczo zbiegła się nie tylko z fałszywym, a zarazem publicznym oświadczeniem samego radnego Mateusza Klinowskiego, o jego rzekomo „społecznym” lobbingu w Sejmie RP, za legalizacją marihuany, ale też z ustną informacją tegoż miejskiego rajcy o pożyczce zaciągniętej od rektora UJ, w wysokości 100. tysięcy złotych /właśnie tej tak skrzętnie ukrytej przed wyborcami w dwóch oświadczeniach majątkowych radnego/, której rzeczywistego źródła pochodzenia tak naprawdę nie znamy do dnia dzisiejszego?
Dlaczego?

Dlaczego od 2012 roku pan „prokurator” Jerzy Utrata, po prostu tylko… adwokatuje radnemu Mateuszowi Klinowskiemu?

Mój - 01Czyżby Panu Utracie nieznane były przepisy antykorupcyjne, bądź chociaż tylko zapisy ustawy o samorządzie gminnym?

O, m.in. te…
Art. 24h.
1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, (…) są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o: (…),
4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
Art. 24i.
1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
Art. 24l.
Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

A może pan „prokurator” Jerzy Utrata z Wadowic, biegnąc gdzieś w ogromnym pośpiechu, zgubił po prostu ów art. 233. ze swojego kodeksu karnego?

To może przypomnę też ten… 233.?
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
1) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Czytelny?
Na pewno!
Więc dlaczego nie realizowany w praktyce?

Czy dlatego, że „prokurator” Jerzy Utrata z Wadowic, ma problem ze zrozumieniem treści oświadczenia majątkowego?

No to może też przypomnę, że zaczyna się ono od równie czytelnych jak ów art. 233. kk… sześciu uwag:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

A kończy równie czytelnym nawet dla ucznia grupy „0” /zerowej/, złożeniem przez radnego /i nie tylko!/ oświadczenia o pełnej świadomości przezeń odpowiedzialności karnej, jaką niesie za sobą sfałszowanie tegoż oświadczenia: „… Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.”.

Więc jeżeli „Prokurator” Rejonowy w Wadowicach nie jest wstanie prowadzić tego postępowania w sposób bardzo jasno opisany przez prawo, bądź tylko z premedytacją zmierza swoją bierną postawą do przedawnienia karalności czynów popełnionych przez radnego Mateusza Klinowskiego, ja wnoszę o przejęcie obowiązków „prokuratora” Jerzego Utraty, przez Prokuratora Okręgowego w Krakowie.

Mój - 02Bo jakoś dziwnie odpowiedzialność za podanie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym, określoną przez prawo poniósł Minister Nowak, przed widmem tej samej odpowiedzialności stoi obecnie poseł Biernat, a fałszujący swoje oświadczenie radny Gminy Wadowice – Mateusz Klinowski, pozostaje… bezkarny!

Czy to więc tylko moc prokuratorskiego… adwokatowania, czy może cud w mieście urodzenia Karola Wojtyły?
Cud bezkarności w państwie…
No właśnie – jakim?
Bo słowa „prawa” – nawet klawiatura komputera nie jest wstanie do tego pytania dopisać!

Więc podtrzymuję w całości wniosek złożony wyżej, a pan Jerzy Utrata, nie wiedzieć dlaczego przez niektórych nazywany prokuratorem, niech nadal nic nie robi w sprawach czynów karalnych, będących udziałem przedstawicieli lokalnej władzy, tylko niech sobie… spogląda w okno prokuratorskiego gabinetu!
Bo może wydaje mu się /jak samemu burmistrzowi Mateuszowi Klinowskiemu/, że pensja, którą bierze z naszych podatków, tylko na tyle jego „pracy” wystarcza?
Może bowiem też wychodzi z założenia, że aby mógł być bardziej kreatywny, musiałby zarabiać co najmniej… ze 20. tysięcy więcej?

To jednak już nie mój problem…

Edward Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT