Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Uśmiechnij się » Do Wojewody Małopolskiego, z wnioskiem uzupełniającym skargę…
Do Wojewody Małopolskiego, z wnioskiem uzupełniającym skargę… wtorek, 26 maj 2015, godz. 12:16

Odpowiedź Cholewki - 01 - do blogaNa samym początku wypada mi przeprosić pana Wojewodę Małopolskiego – Jerzego Millera, iż materiał ten lokuję w rubryce satyrycznej, ale po prostu z czysto ludzkiego punktu widzenia do innej się nie kwalifikuje.
Jednak sama kwalifikacja treści „odpowiedzi” Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 maja 2015 roku /BRM.0004.49.2015/, z gatunku satyry i groteski, nie może stać w sprzeczności z wymogiem prawnej oceny Organu Nadzoru działań organu samorządowego, materiałem tym opisanych.
Rzecz bowiem w tym, iż na bardzo czytelne pytania skierowane doWniosek do Cholewki -1 organu uchwałodawczego treścią wniosku z dnia 15 maja 2015 roku, dodam tu, że pytania, na które prawny obowiązek udzielenia odpowiedzi spoczywa tylko na tymże organie uchwałodawczym, reprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach – odpowiedź nie została mi udzielona, a moje pytania przesłane zostały do organu wykonawczego, który nie podejmował uchwały uchylającej uchwałę już obowiązującą od ponad czterech miesięcy oraz nie zwalniał organu wykonawczego z jego prawnych obowiązków.

I stąd mój wniosek – będący uzupełnieniem skargi złożonej na ręce Pana Wojewody w dniu 21 maja 2015 roku – i napiszę to wprost, o przetłumaczenie mi treści przywołanego wyżej pisma /”odpowiedzi”/ Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach, z języka Józefa Cholewki, na normalny, polski, ludzki, oparty o podstawy prawne.

0000000000000000000 - do blogaBowiem konfrontując ustawę o samorządzie0000000000000000 - do bloga gminnym z przywołanymi przez Przewodniczącego Józefa Cholewkę – chociaż celowo nie identyfikowanymi numerycznie i czasowo – Uchwałami Rady Miejskiej w Wadowicach:
– Nr VI/31/14, z dnia 24 marca 2015 roku,
– Nr XXXII/317/2014, z dnia 14 listopada 2014 roku,
nie rozumiem ani sensu tej odpowiedzi, ani sensu działania organu uchwałodawczego.

Po prostu nie ogarniam przywołanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach związku odstąpienia przez Radę Miejską w Wadowicach w dniu 24 marca 2015 roku „… od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (centrum i śródmieście)”, z konsekwencjami podjęcia Uchwały tej samej Rady Miejskiej, obowiązującej z dniem jej podjęcia, a więc od dnia 14 listopada 2014 roku, w sprawie przystąpienia do zmiany tegoż miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Nadto nadal oczekuję odpowiedzi na jakże proste i czytelne nawet na poziomie absolwenta gimnazjum pytania:

„… 1. Podstawy prawnej dla uchylenia przez Radę Miejską w Wadowicach – po około półrocznym okresie jej obowiązywania – Uchwały Nr XXXII/317/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 listopada 2014 roku – dodam, iż z klauzulą – cyt: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” – koniec cytatu.
2. Podstawy prawnej, na podstawie której Rada Miejska w Wadowicach zwolniła Burmistrza Wadowic z wykonania – po około półrocznym okresie jej obowiązywania – Uchwały Nr XXXII/317/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 listopada 2014 roku, a tym samym z wykonania prawnego obowiązku, jakim jest realizowanie obowiązującego prawa miejscowego przez organ wykonawczy Gminy Wadowice.”.

Ponieważ Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach – Józef Cholewka, nie dopełnia prawnego obowiązku, gwarantowanego mi zapisami ustaw o dostępie do informacji publicznej oraz konstytucyjną, zwracam się do Pana Wojewody o podanie mi podstaw prawnych, o które przywołanymi pytaniami tu wnoszę, z góry informując, iż takich rozwiązań prawnych Ustawodawca nie przewidział ani w treści ustawy o samorządzie gminnym, ani żadnym innym aktem prawnym.

Na podstawie przywołanego wyżej prawa – które nie poddaje w wątpliwość zarówno jawności życia publicznego jak też prawa do otrzymywania i rozpowszechniania informacji – wnoszę również do Pana Wojewody o ustalenie oraz podanie w odpowiedzi:

1. Motywacji, jakimi kierowała się Rada Miejska w Wadowicach działając na szkodę rozwoju Gminy Wadowice oraz ekonomicznego interesu jej mieszkańców?
2. Motywacji, dla których Rada Miejska w Wadowicach w sposób jawny chroni interesy tylko jednego, doskonale znanego panu Przewodniczącemu przedsiębiorcy?
3. Przywołanej przez Burmistrza Wadowic listy 200. przeciwników inwestycji na terenach po byłym przedsiębiorstwie „Bumar-Łabędy”.
4. Siedziby, daty i formy rejestracji oraz organu rejestrowego dla – cyt.: „Komitetu Obrony Miejsc Pracy”, którego przedstawiciela wysłuchał pan Przewodniczący – Józef Cholewka podczas posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w dniu 20 marca 2015 roku, nie zapraszając jednocześnie na przedmiotowe posiedzenie Inwestora?
5. Przyczyny, dla których termin posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Wadowicach w trybie niesłychanie pilnym przełożony został z 24 marca na 20 marca 2015 roku?”.

00000000000000000000 - do bloga na gotowoUważam też, iż wyjaśnienia ze strony Organu Nadzoru, a więc Pana Wojewody, wymaga kłamstwo Burmistrza Wadowic, którym pod nieobecność inwestora Burmistrz Klinowski posłużył się aby oszukać Radnych podczas posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Wadowicach w dniu 20 marca 2015 roku /relacja poniżej/.
Bowiem oddając pp. Radnym zestawienie udzielonego w 2014 roku wsparcia dla wszystkich podmiotów w Gminie Wadowice, sugerując jednocześnie, iż kwoty dokumentem tym wymienione dotyczą jednego inwestora, co w ocenie Burmistrza Wadowic – Mateusza Klinowskiego, czyni tego inwestora niewiarygodnym, jest nie tylko wulgarnym kłamstwem, ale przede wszystkim rażącym, wręcz kryminogennym naruszeniem prawa!
A więc czynem wymagającym prawnego wyjaśnienia w trybie bardzo pilnym, ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi przez prawo – o co również wnoszę!

000000000000000000000W konsekwencji obok wniosków złożonych wyżej, wnoszę do Pana Wojewody również o podjęcie obowiązujących Organ Nadzoru kroków prawnych określonych przez ustawę przy rażącym naruszeniu prawa przez organy samorządu terytorialnego.

Edward Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT