Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Uśmiechnij się » „Iluzjonisty i oszusta zabawy w pianie” – część 5…
„Iluzjonisty i oszusta zabawy w pianie” – część 5… piątek, 17 Marzec 2017, godz. 18:00

000000000 - porozumienie-300dpiPrzechodząc po części 4. do meritum, zacznę od sprawy oczywistej, jaką jest niezgodne z ustawą antykorupcyjną samo mianowanie się burmistrza do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Spółka z o.o., z siedzibą w Choczni, a w dalszej kolejności mianowanie na wiceprezesa tej spółki z udziałem Gminy Wadowice swojego kolegi – Pawła Kopra, który własną firmę doprowadził do bankructwa, a nadto… ma dużo, bardzo dużo więcej za „uszami”!

Nie może też pozostać – przynajmniej dla mnie – obojętnym, że to właśnie ów iluzjonista i oszust wspólnie i w porozumieniu z przywołanym wyżej bankrutem podjęli działania, które miały niby Koprowi /a tak naprawdę chyba obydwu?/ przynieść od Gminy Wadowice kwotę 3.700.000,- złotych nienależnego odszkodowania.

Ale idźmy dalej…
Art. 6. 1. ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne mówi, że „… Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o którym mowa w art. 4 pkt 1, nie dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c i 6-10, o ile zostały zgłoszone do objęcia takich stanowisk w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego; osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby.”.

Dlatego twierdzenie przez nadzór prawny wojewody, że w tej sprawie wszystko jest w porządku, bo iluzjonistę prawnego i oszusta na członka rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Spółka z o.o., z siedzibą w Choczni mianował burmistrz iluzjonista i oszust, rażąco obraża przywołany wyżej przepis prawny, bo w świetle prawa iluzjonista oraz oszust i burmistrz iluzjonista  oraz oszust, to ta sama osoba, a zarazem ten sam podmiot w świetle prawa.
Jednak czy może zaskakiwać tak rażąco obrażające stanowisko przyjaźniącego się z tymże prawnika Wojewody Małopolskiego, kiedy w prowadzonej przez iluzjonistę i oszusta do dnia dzisiejszego, a więc przez cztery lata pełnienia funkcji radnego Gminy Wadowice i ponad dwa lata funkcji burmistrza Wadowic, zawodowej działalności lobbingowej, ten pan od Wojewody też nie widzi łamania prawa, podobnie zresztą jak prokurator rejonowy w Wadowicach i to nawet wówczas, kiedy obydwu doręczyłem odpowiedź Ministra Administracji i Cyfryzacji, z której poza wszelkimi sporami wynika, że w Polsce nie istnieje pojęcie lobbingu społecznego, a tylko zawodowa działalność lobbingowa, a więc działalność gospodarcza prowadzona przez zawodowego lobbystę /nr 00178 na najnowszej liście lobbystów zawodowych MSWiA/ na własny rachunek.

Przez to dzisiaj już nie możemy mieć wątpliwości, że samo mianowanie siebie przez iluzjonistę i oszusta do rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Spółka z o.o., z siedzibą w Choczni, a swojego kolegi – bankruta na wiceprezesa tej spółki z udziałem Gminy Wadowice, było posunięciem pozaprawnym z wyrachowania oraz zawartego z właścicielami spółki EMPOL układu, na którym miała stracić Gmina Wadowice i jej mieszkańcy a zyskać rodzinna spółka Marcina Maurera wraz z przedstawicielami Gminy Wadowice we władzach tej spółki /EKO/.

Tu nie mogę wykluczyć, że być może ten układ miał obydwu przedstawicielom Gminy Wadowice w Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Spółka z o.o., z siedzibą w Choczni, zrekompensować straty po nieudanej próbie wyłudzenia z budżetu gminy kwoty 3.700.000,- złotych?

Jednak aby fakty te potwierdzić w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, muszę jeszcze raz chronologicznie przywołać fakty i dowody.
Dlatego zacznę od porozumienia inwestycyjnego /vide: wyżej/, które w sposób jednoznaczny i nie budzący żadnych wątpliwości uznaje Gminę Wadowice wspólnikiem założycielem, a Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka z o.o. inwestorem.
Zresztą taki sam podział ustalono aktem notarialnym: Repertorium A numer: 12003/2013, z dnia 06 grudnia 2013 roku, sporządzonym przez notariusza Łukasza Bies, prowadzącego Kancelarię Notarialną Notariuszy dr Stanisława Wiktor i Łukasza Bies w formie Spółki Cywilnej w Kętach, przy Rynku nr 14.
Nadto stan ten potwierdził sam prezes spółki EMPOL – Marcin Maurer, który wypowiadając się publicznie dla ITV Wadowice przekazał mieszkańcom, że Gmina Wadowice nic na tym porozumieniu nic nie traci, a tylko korzysta na podziale zysków, bo cały ciężar inwestycji w Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Spółka z o.o., z siedzibą w Choczni bierze na siebie udziałowiec strategiczny – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka z o.o. z siedzibą w Tylmanowej, czyli prezes Marcin Maurer ze swoimi… „orłami”.

Zarówno to co wyżej, jak i przebieg posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Wadowicach w dniu 12 maja 2016 roku powoduje, że żądanie, z którym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka z o.o. z siedzibą w Tylmanowej, wystąpiło do Rady Miejskiej w Wadowicach w treści pisma z dnia 21 kwietnia 2016 roku, należy uznać za szantażowanie Radnych, realizowane wspólnie i w porozumieniu przez prezesa Marcina Maurera, jego prawnika Piotra Orła, kierownika wysypiska śmieci w Choczni Leszka Rataja oraz iluzjonistę prawnego i oszusta pospołu z bankrutem, ze z góry wyreżyserowanym scenariuszem postawienia Radnych Rady Miejskiej w Wadowicach pod przymusem wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Wadowice w Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Spółka z o.o., z siedzibą w Choczni na rzecz wspólnika większościowego – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka z o.o. z siedzibą w Tylmanowej.

Bo przecież dowody w przedmiotowej sprawie tylko potwierdzają, że ten iluzjonista i oszust pełniący obowiązki członka rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Spółka z o.o., z siedzibą w Choczni, a zarazem burmistrza Wadowic, wspólnie i w porozumieniu z prezesem oraz wiceprezesem tej spółki ustalił termin wysłania pisma z dnia 21 kwietnia 2016 do Rady Miejskiej w Wadowicach z żądaniem dokapitalizowania spółki, dając jednocześnie prezesowi Marcinowi Maurerowi gwarancję, że on sam /burmistrz/ ze swojej strony nie wyrazi zgody na takie żądane Marcina Maurera, czyli na dokapitalizowanie spółki, co otworzy Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych EMPOL Spółka z o.o. z siedzibą w Tylmanowej drogę do przejęcia udziałów Gminy Wadowice.

Wszak nie można przecież zaprzeczyć, że iluzjonista prawny i oszust znał realia budżetu i doskonale wiedział, iż w terminie, w którym spółka EMPOL przesłała swoje żądanie do Rady Miejskiej w Wadowicach nie było już możliwości przesunięcia środków w budżecie, których – pomimo wiedzy już po kontroli Marszałka Województwa i WIOŚ we wrześniu 2015 roku – burmistrz sam też celowo nie zarezerwował w projekcie budżetu na 2016 rok.
Podobnie jak celowo i świadomie, wspólnie z układającymi się członkami Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Spółka z o.o., z siedzibą w Choczni, do maja 2016 roku ukrywali przed Radą Miejską w Wadowicach sam fakt kontroli oraz wyniki i zalecenia pokontrolne z września 2015 roku, po kontroli przeprowadzonej przez przywołane wyżej organy kontrolne, działając tym samym z premedytacją na szkodę Gminy Wadowice, jej mieszkańców oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Spółka z o.o., z siedzibą w Choczni.

I wszystko co wyżej potwierdza nie tylko z premedytacją uzgodniony tak późny termin wysłania żądania o dokapitalizowanie spółki, ale też adresat tego pisma, którym nigdy nie powinna być Rada Miejska w Wadowicach, ale właśnie burmistrz, będący z godnie z porozumieniem inwestycyjnym oraz aktem notarialnym reprezentantem Gminy Wadowice w spółce, jako właściciel udziałów mniejszościowych.

Również rażącym jest, że…
Co?

Dowiecie się już jutro, z części szóstej…

Edward „Scorpion” Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT