Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Inspektorze! Podejmuj kroki prawne, będące w twoich obowiązkach, opłacanych z pieniędzy… podatników!
Inspektorze! Podejmuj kroki prawne, będące w twoich obowiązkach, opłacanych z pieniędzy… podatników! środa, 18 lipiec 2018, godz. 18:28

Protokół z kontroli PINB robót udowlanych z dnia 09-11-2017 - str. 06 - z opisemJuż kilkoma materiałami opisałem tu pozaprawne działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, który lekceważąc wcześniejsze informacje  – i dodam, że w pełni udokumentowane o niezgodności realizowanej w Wieprzu inwestycji z decyzją Starosty Powiatowego, projektem budowlanym oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także o użytkowaniu inwestycji przed jej odbiorem budowlanym, nie wykonał żadnego z prawnych obowiązków, jakie w tej materii do niego należały.
Nie tylko nic nie zrobił, aby skorzystać z własnych uprawnień /prawnych obowiązków/ i ukrócić kryminogenne zapędy inwestora, ale jeszcze przy pełnym wachlarzu przekroczenia tych właśnie uprawnień Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dokonał odbioru tej samowoli budowlanej i zezwolił na jej użytkowanie, rżnąc przy tym przysłowiowego głupa twierdzeniem, że inwestycja została zrealizowana zgodnie z przywołaną wyżej dokumentacją obowiązującą dla tej inwestycji!

I pominąłbym fakt, że nagle przy tej samowoli budowlanej ogarniała go nad wyraz trudna do wyjaśnienia ślepota /ciemność widział, ciemność/, ale trudno pominąć, kiedy dysponuję pełnym materiałem dowodowym, który potwierdza, iż inż. Władysław Gwiazdowski, ten całą gębą Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie, kontrolując realizację tej konkretnej inwestycji, jakoś dziwnie nie widział też tego wszystkiego, o czym pełną wiedzę powziął z pism i innych dowodów oraz co sam do protokołu załączał, w pełni dokumentując samowolę budowlaną własnoręcznie wykonanymi fotografiami!

Odpowiedź na pismo z 10-07-18I miałbym to w szerokim poważaniu, gdyby w treści pisma z dnia 16 lipca 2017 roku, nie rozumiejąc postawionego mu wcześniej w prywatnej korespondencji /od wczoraj już publicznej/ zarzutu… człowieka skorumpowanego, nie pokusił się o grożenie mi podjęciem kroków prawnych…
Bo to, że niehonorowy, nieuczciwy i niewiarygodny – do tego niezły kombinator, który własne obowiązki prawne chciał zrzucić na garb Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – nie zwalnia go z obowiązków, za które bierze swoje comiesięczne wynagrodzenie!
Z jakich?
To szczegółowo, treścią pisma z dnia 13 lipca 2018 roku, znak: WI.7024.3.60.2018.KB, wyjaśnił mu właśnie… Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie!
. . .
WIOŚ - 01
………………………………………………………………………..

Więc inż. Władysławie Gwiazdowski, bierz się do roboty za którą płacą ci podatnicy i w trybie natychmiastowym podejmuj kroki prawne, które leżą w twoich prawnych obowiązkach, abyś mógł się, zwłaszcza przez Prokuratorem /takim przez duże „P”, nie pomyl z adwokatem w prokuratorskiej todze/, wykazać przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w szczególności m.in. co do zgodności tej zalegalizowanej przez ciebie w dniu 04 grudnia 2017 roku, samowoli budowlanej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym do 04 grudnia 2017 roku /bo prawo nie działa wstecz!/ oraz wymaganiami tej inwestycji dla ochrony środowiska, w tym stanu dren i uciążliwości… „zapierdalających” nawet po nocach poza granice działki należącej do inwestora, a także co do warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projekcie budowlanym, w którym za żadne skarby nie dostrzegam… bazy transportowej dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 30. ton każdy, którą jeszcze przed odbiorem pokazali ci mieszkańcy ul. Spacerowej w Wieprzu, a 18 czerwca 2018 roku, ja osobiście /ale ty nadal nie chciałeś widzieć, ba – udawałeś, żeś… ślepy/!

Bo uwierz mi, nic nie zwalnia cię z wykonywania prawnych obowiązków zawodowych, a już na pewno żadne prawo nie pozwala ci na podejmowanie działań legalizujących samowolę budowlaną oraz świadome działanie na szkodę mieszkańców!
Nawet jeżeli… kreujesz się na wspólnika prokurenta firmy od samowoli budowlanej!
Czemu trudno będziesz miał zaprzeczyć po ujawnieniu nagrania, na którym ten twój wspólnik wychwala twoją kreatywność oraz niebywałą zdolność szybkiego /wręcz z prędkością ponaddźwiękową/ informowania go o krokach podejmowanych przez drugą stronę sporu, którego to ty jesteś bezpośrednim sprawcą!

Dlatego zapytam – dzisiaj już qmasz?
Więc bierz się do roboty i to szybko…
Poczta - 18-07-2018Bo nie odpuszczę ci ani za przysłowiowego centa!
I nie zapomnij o tych zapowiedzianych przeciwko mnie krokach prawnych, abym mógł ci to wszystko wyjaśnić w postępowaniu sądowym!
Nie zapominając jednocześnie, że mam prawo do oceny i krytyki społecznej twojego łajdactwa oraz prawo do informacji!
Ale tej ostatniej akurat dzisiaj od ciebie nie oczekuję…

I znowu byłbym zapomniał inż. Władysławie Gwiazdowski…
Jeżeli ktoś zabrał ci, albo ukradł /jak zwał, tak zwał/ ustawę Prawo budowlane, to przypominam, że art. 48. tej ustawy stanowi, że:
„… 1. Organ nadzoru budowlanego nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego:
1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo
2) bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia”.

Ponieważ samowola budowlana, o której mówię tu od kilku tygodni, jest niezgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego oraz w całości narusza przepisy, w tym techniczno-budowlane, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem, nie wydaje ci się, że cytowanie ustępu 2. i kolejnych tego samego artykułu staje się tu całkowicie zbędne…

Edward „Scorpion” Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT