Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » "... Łajdacka polityka" » Kalwaryjsko-wadowicki układ nie rezygnuje z białoruskich metod blokowania informacji!
Kalwaryjsko-wadowicki układ nie rezygnuje z białoruskich metod blokowania informacji! środa, 25 styczeń 2012, godz. 09:54

Szanowni Państwo. Okazuje się, że łapy finansowane z gminnych podatków chcą po białorusku pozbawić Was prawa do informacji o kalwaryjskich rządach Stradomskiego i sługusach, które „rządy” Stradomskiego finansują! Dowodem jest otrzymane w dniu dzisiejszym żądanie od Redakcji OnetBlog… Jednak zanim pozwolę sobie sobie zacytować całość tej korespondencji informuję, że gdyby okazało się, iż działalność tego bloga zostanie zablokowana, informacji o jego zmianie proszę szukać pod adresem www.wadowita24.pl…

Oto żądanie, które otrzymałem…
„W dniu 2012-01-25 08:44:36 użytkownik BLOG <blog@grupaonet.pl> napisał:
Witamy, Uprzejmie informujemy, iż otrzymaliśmy wiarygodne zgłoszenie mówiące o tym, iż we wskazanych poniżej wpisach na Pana blogu został naruszony Regulamin OnetBlog w punktach 14 oraz 15 lit. b)
http://wadowice-vadowita.blog.onet.pl/Bialorus-po-kalwaryjsku-czyli-,2,ID445032752,n http://wadowice-vadowita.blog.onet.pl/Lukaszenka-to-juz-czy-tylko-je,2,ID442772032,n http://wadowice-vadowita.blog.onet.pl/O-bialoruskiej-politycej-infor,2,ID444784384,n Prosimy o usunięcie treści naruszających regulamin w nieprzekraczalnym terminie do 27.01.2012 godz. 12:00. W przeciwnym wypadku Pański blog zostanie zablokowany.
Pozdrawiamy,
BOK OnetBlog
Grupa Onet.pl SA, ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000007763; NIP 734-00-09-469, Kapitał Zakładowy Spółki 8 049 073 PLN.”

A to moja odpowiedź…

Serdecznie witam.
Nie zgadzam się z postawionym mi zarzutem. Treści przywołanych materiałów:
http://wadowice-vadowita.blog.onet.pl/Bialorus-po-kalwaryjsku-czyli-,2,ID445032752,n http://wadowice-vadowita.blog.onet.pl/Lukaszenka-to-juz-czy-tylko-je,2,ID442772032,n http://wadowice-vadowita.blog.onet.pl/O-bialoruskiej-politycej-infor,2,ID444784384,n
w żaden sposób nie naruszają przywołanych punktów regulaminu:
14. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.
a) Powyższe ograniczenia odnoszą się do wszystkich typów blogów w serwisie OnetBlog (czyli w szczególności również do kategorii Blogi dla dorosłych).
15. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
b) działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
Mam więc prawo podejrzewać, że Autorem zgłoszenia jest właściciel prywatnego portalu wadowice.24.pl, a zarazem moderator portalu Urzędu Miejskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej i tamże finansowany ze środkópublicznych – pan Marcin Płaszczyca, który wraz z Burmistrzem Kalwarii Zebrzydowskiej wszelkimi metodami walczą z dostępem do informacji zarówno o działaniach władzy samorządowej w tym mieście jak i o podjętej przez mieszkańców inicjatywie referendalnej zmierzającej do odwołania Burmistrza.
Dlatego nie wiem, na jakiej podstawi w otrzymanej treści żądania Zespół Redakcyjny Onet Blog używa słów „… wiarygodne zgłoszenie mówiące o tym, iż we wskazanych poniżej wpisach na Pana blogu został naruszony Regulamin OnetBlog w punktach 14 oraz 15 lit. b”, kiedy tak naprawdę zgłoszenie to jest nieudolnie podjętą próbą zablokowania dostępu do informacji, a zarazem próbą pozbawienia mnie oraz Czytelników mojego bloga przyrodzonych i niezbywalnych (a więc takich, których nikt nikogo pozbawić nie może) praw konstytucyjnych, zagwarantowanych mieszkańcom i obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej tymi oto artykułami:
Art. 14.
Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.
Art. 31.
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Art. 32.
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Art. 54.
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.
Art. 61.
1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
Mam więc prawo podejrzewać, że przed wysłaniem do mnie usunięcia materiałów z bloga, nikt nie sprawdził ich treści, a tylko realizował roszczeniowy charakter żądań osób podstępnie łamiących prawa konstytucyjne moje i Czytelników mojego bloga.
Dlatego oświadczam, że w określonym treścią żądania terminie wskazanych materiałów, jako nie odpowiadających treści art. 14. oraz 15. Regulaminu – nie usunę.
Natomiast, jeżeli zostaną podjęte kroki zmierzające do jego zablokowania, treści i swojego bloga przeniosę na inny, niezależny i działający zgodnie z obowiązującym prawem portal, a przeciwko wszystkim sprawcom pozbawienia mnie tych praw i sprawcom zablokowania bloga wystąpię na drogę sądową.
Oświadczam również, że kopię tej korespondencji przesyłam na ręce dziennikarki Tygodnika „NIE”, pani Bożeny Dunat, żywo interesującej się każdym przejawem blokowania informacji.
Nie omieszkam również o podjętych próbach blokowania rzetelnych informacji poinformować Centrum Monitoringu i Wolności Prasy, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Amnesty Intenational.
Z poważaniem pozostaje Edward „Vadowita” Wyroba.
Resztę pozostawiam bez komentarza…

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT