Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Kolejny bubel prawny burmistrza i jego kumpli!
Kolejny bubel prawny burmistrza i jego kumpli! wtorek, 3 maj 2016, godz. 16:17

0000Nie wszyscy Wadowiczanie może wiedzą, ale podczas minionej Sesji Rada Miejska w Wadowicach pochylała się na regulaminami, przygotowanymi przez iluzjonistę prawnego Mateusza K., wespół ze sztabem jego „prawników” i jedynie co mogę powiedzieć to to, że… godnie przez Was opłacanych.
Co prawda bezrefleksyjnie pp. Radni stosownymi uchwałami przyjęli cztery regulaminy burmistrza, ale ja dzisiaj trzy z nich pozostawię sobie „na zaś”, a pochylę się za pp. Radnymi tylko nad jedną z nich, tą „… w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parkingów ogólnodostępnych, niestrzeżonych zlokalizowanych na terenie miasta Wadowice.”.

Dlaczego?

0002Bowiem jak stoi w uchwale, na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515, j.t.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 roku Nr 45, poz. 23, z późn. zm.), Rada Miejska w Wadowicach uchwaliła, że: przyjęty przez pp. Radnych „… regulamin określa zasady korzystania z następujących parkingów na terenie Wadowic:

– parking przy ul. E. i. K. Wojtyłów w Wadowicach;
– parking przy ul. Sienkiewicza w Wadowicach;
– parking na Pl. Kościuszki w Wadowicach;
– parking na dworcu autobusowym przy ul. Piłsudskiego w Wadowicach;
bo…. stanowiących własność Gminy Wadowice, zwanej zresztą we wszystkich tych regulaminach „właścicielem””.

I już ten fragment uchwały rodzi zasadnicze pytanie…
W oparciu o jakie prawo oraz wymagane tym prawem zezwolenia, na dzień podejmowania uchwały Gmina Wadowice, w świetle bardzo czytelnych warunków ustawowych dla tego typu inwestycji, dysponowała tymi dwoma parkingami: przy ul. E. i. K. Wojtyłów w Wadowicach oraz przy ul. Sienkiewicza w Wadowicach?

0005Bo ten pierwszy, przy ul. E. i. K. Wojtyłów, nie spełnia tych przywołanych wyżej warunków ustawowych od czasu, kiedy Mateusz K., kierując się wyłącznie pobudkami osobistymi oraz nieukrywaną, a nawet wręcz publicznie afiszowaną chęcią zemsty na osobie najemcy, wypowiedział umowę dzierżawy tej tak naprawdę nic nie znaczącej dla Gminy Wadowice działki gruntowej i do tego ze z góry powziętym zamiarem – nie bójmy się tego powiedzieć głośno i publicznie – narażenia Gminy Wadowice na straty finansowe!

Z kolei ten drugi, przy ul. Sienkiewicza, będący tylko wyżwirowanym terenem budowlanym po byłej rzeźni, zlokalizowany w bezpośredniej bliskości rzeki Choczenki, nie tylko nie spełnia warunków określonych przez ustawę dla tego typu inwestycji, ale w sposób nie podlegający żadnej polemice, stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego.

0001Brak bowiem jest nie tylko nawierzchni spełniającej nawet choćby jedynie pozory parkingu, czy nakazanych przez ustawę miejsc parkingowych o określonych wartościach powierzchniowych oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Parking ten nie posiada też żadnej infrastruktury technicznej, m.in separatorów zabezpieczających środowisko naturalne przed skutkami olejów oraz innych substancji ropopochodnych,  czy instalacji mającej w sposób bezpieczny dla środowiska odprowadzać wody opadowe, a więc infrastruktury wymaganej prawem dla tego obiektu, zwłaszcza przy uwzględnieniu jego powierzchni.

O odległościach od granicy działek już nie wspomnę, bo przecież nie leży to w moich obowiązkach, ale w prawnych obowiązkach przedstawicieli tych organów państwa i samorządu powiatowego oraz gminnego, którzy stan ten doskonale od dawna znają, a mimo wszystko świadomie go legitymizują, skłaniając do pytania: za co pobierają swoje wynagrodzenia czy diety?


A sprawa nie jest błaha nie tylko z przyczyn przywołanych wyżej, tych ustawowych…

Nie jest błaha również dlatego, że czasem nawet po niewielkich opadach deszczu parking zamienia się w wielki staw, z pływającymi na powierzchni wody niczym na dobrym rosole, „oczami”… oleju spalinowego, silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych.

Dlatego w tym miejscu, ponieważ uchwała ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, na podstawie art. 61. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz w imię ustawowej jawności życia publicznego, pytam:

Starostę Powiatu Wadowickiego
oraz
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

o to:
– kiedy i na podstawie spełnienia jakich warunków ustawowych wydane zostało zezwolenie na budowę – na działce stanowiącej własność Gminy Wadowice – parkingu przy ul. E. i. K. Wojtyłów w Wadowicach?
– na podstawie jakich przepisów ustawowych parking przy ul. E. i. K. Wojtyłów w Wadowicach, spełnia ustawowe warunki dla tego typu obiektu budowlanego pod względem wyposażenia parkingu w infrastrukturę techniczną oraz zabezpieczenia przed skutkami szkód, jakie parking ten może nieść za sobą dla środowiska naturalnego?
– czy wielkości powierzchniowe oraz liczba wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wymagane przez ustawę, spełnia ustawowe warunki dla tego obiektu budowlanego?
– w jaki sposób parking przy ul. E. i. K. Wojtyłów w Wadowicach, spełnia warunki odległości wymagane dla tego obiektu budowlanego od działek sąsiednich?
kiedy i na podstawie spełnienia jakich warunków ustawowych wydane zostało zezwolenie na budowę – na działce stanowiącej własność Gminy Wadowice – parkingu przy ul. Sienkiewicza w Wadowicach?

0003– na podstawie jakich przepisów ustawowych parking przy przy ul. Sienkiewicza w Wadowicach, spełnia ustawowe warunki dla tego typu obiektu budowlanego pod względem wyposażenia parkingu w infrastrukturę techniczną oraz zabezpieczenia przed skutkami szkód, jakie parking ten może nieść za sobą dla środowiska naturalnego?
– czy wielkości powierzchniowe oraz liczba wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wymagane przez ustawę, spełnia ustawowe warunki dla tego obiektu budowlanego, jakim jest parking przy ul. Sienkiewicza w Wadowicach?
w jaki sposób parking przy parking przy ul. Sienkiewicza w Wadowicach, spełnia warunki odległości wymagane dla tego obiektu budowlanego od działek sąsiednich?

0004Nie bez znaczenia dla parkingu przy ul. Sienkiewicza jest również pytanie o warunki określone odpowiednimi normami i prawne zgody dla wykonanych do tego parkingu zjazdów z jednej z bardziej ruchliwych ulic w Wadowicach, do tego zjazdów zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości ze skrzyżowaniem, którego jednym z elementów jest bardzo niebezpieczny, ostry zakręt?

A, że nie tylko w mojej ocenie, ale również w ocenie osób „siedzących w temacie”, prawdopodobnie żaden z tych warunków nie został spełniony – tu zadam pytanie zasadnicze: dlaczego ani Starosta Powiatu Wadowickiego ani Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, z racji pełnionych funkcji oraz prawnych obowiązków na ten pozaprawny stan nie reagują?

Dlaczego obydwie te samowole budowlane nadal posiadają status parkingu i funkcjonują – co potwierdza analizowana tu uchwała Rady Miejskiej – w przestrzeni publicznej Wadowic?

Czy obydwaj przywołani wyżej funkcjonariusze publiczni szczebla powiatowego uznają, iż stoją ponad prawem, zwłaszcza tym zapisanym w art. 231. ustawy Kodeks karny?

Jeżeli nie, to wnoszę zarówno do Starosty Powiatowego jak również do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, o wypełnienie prawnych obowiązków, zwłaszcza dla tego pseudo parkingu przy ul. Sienkiewicza w Wadowicach, w trybie natychmiastowym.

Ale to nie wszystko…

Odrębną kwestią jest zapisana przez burmistrza Wadowic w tej analizowanej tu uchwale działalność gospodarcza naszego burmistrza… z mocy ustawy, w prowadzonej obecnie formie niedopuszczalna, a zarazem naruszająca nie tylko zasady państwa prawa i zdrowej konkurencji, ale przede wszystkim będąca ze strony właściciela parkingu przy Placu Kościuszki oraz ul. Sienkiewicza, działaniami na szkodę innych podmiotów gospodarczych, w tym m.in. tych prowadzących gospodarczą działalność parkingową przy ul. Trybunalskiej oraz ul. Słowackiego.

A, przecież nie możemy mieć wątpliwości co do faktu, że burmistrz Wadowic dysponuje pełną wiedzą w temacie niedozwolonego prowadzenia działalności gospodarczej przez Gminę Wadowice w formie, w jakiej obecnie sam prowadzi ją na parkingach przy Placu Kościuszki w Wadowicach oraz na terenie dworca autobusowego przy ul. Piłsudskiego w Wadowicach!
Wszak w sposób rzetelny, uzasadniany obowiązującym do dzisiaj prawem, radny Mateusz K. publicznie negował taką właśnie działalność, prowadzoną przez poprzednią ekipę sprawującą rządy w naszej gminie.

I wtedy miał rację!
Burmistrzowi nie wolno prowadzić takiej działalności w formie jaką na parkingach przy Placu Kościuszki oraz na terenie dworca autobusowego przy ul. Piłsudskiego, prowadzi dzisiaj Mateusz K.

Obowiązujące na dzień dzisiejszy prawo nie pozostawia żadnych złudzeń, że dopuszcza ono możliwość prowadzenia przez burmistrza działalności gospodarczej w sferze użyteczności publicznej ale tylko w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkach akcyjnych lub spółdzielniach, które gmina może tworzyć lub do których w ramach gminnych porozumień może przystępować.

I to jedna kwestia, obrazująca rażące łamanie prawa, a nadto głównie w oparciu o polityczne interesy burmistrza, które w sposób nader czytelny potwierdza kwestia druga…

A więc zapis w uchwale mówiący, że „… wysokość cen i opłat lub sposób ustalania cen i opłat za korzystanie z parkingów określa Burmistrz Wadowic w drodze zarządzenia.”.

Zwłaszcza, kiedy pp. Radni bez żadnej refleksji akceptują taki oto zapis:
„… na terenie parkingów obowiązują następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów:
a) Parking przy ul. E. i K. Wojtyłów: bezpłatnie dla pojazdów, o których mowa w §4 ust. 1 lit. a uchwały
b) Parking przy ul. Sienkiewicza: bezpłatnie dla pojazdów, o których mowa w §4 ust. 1 lit. b uchwały
c) Parking na Pl. Kościuszki
– samochody osobowe – 3,00 zł/godz.;
– samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. – 5,00 zł/godz.;
– motocykle – 1,00 zł/godz.;
– rowery – bezpłatnie.
d) Parking na dworcu autobusowym przy ul. Piłsudskiego:
od autobusu turystycznego – 7,00 zł/godz.”.

Czemu ma to służyć i dlaczego pozostaje w gestii burmistrza, który już ponad wszelką wątpliwość swoimi działaniami udowodnił, że ponad dobrem gminy, jej dochodami oraz interesem przedsiębiorców, stawia on własne partykularne interesy polityczne, dalekie nie tylko od litery prawa ale również od ogólnie przyjętych norm moralnych oraz społecznych?

No bo jeżeli udostępnieniem bezpłatnych parkingów i sterowanie cenami na innych ma pozostać w rękach i decyzjach burmistrza, aby w sposób jawny mógł tworzyć zasady niezdrowej konkurencji oraz ograniczać prawo do swobody gospodarczej innych przedsiębiorców w tej branży, narażając ich na straty mające swoje źródło właśnie w decyzjach burmistrza, to jakim aktem prawnym działanie to powinno być kwalifikowane?

Dlatego w trybie przywołanym już wyżej, o udzielenie odpowiedzi na wszystkie zadane tu pytania w sprawie działań burmistrza na parkingach przy Placu Kościuszki oraz na terenie dworca autobusowego przy ul. Piłsudskiego, wnoszę:

do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach
oraz
do Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.

Nadto do w/w wnoszę o wszczęcie postępowania wyjaśniającego we wszystkich sprawach materiałem tym opisanych.

W tym również w sprawie przygotowania przez burmistrza Wadowic oraz rzekomych prawników, których Mateusz K. zatrudnia, projektu uchwały w sprawie regulaminu dla obiektów nieistniejących bądź stanowiących samowolę budowlaną.

emailDo radnych się nie zwracam, bowiem uważam, że nie znają ani swoich praw ani swoich obowiązków, a są tylko bezwolnym i bezrefleksyjnym narzędziem w rękach prawnego iluzjonisty trwoniącego pieniądze podatników na całkowicie bezużyteczny dla poprawności prawnej w Gminie Wadowice sztab swoich kumpli…

I czemu dowodzi nie tylko ta przywołana wyżej uchwała – kumpli do budżetowej kasy!

Dlatego wnoszę jak wyżej…

Edward „Scorpion” Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT