Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » List otwarty do…
List otwarty do… sobota, 5 maj 2018, godz. 18:35

0000–  Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach,
– „Prokuratora” Rejonowego w Wadowicach,
– Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach,
– Starosty Powiatowego w Wadowicach,
– Zarządcy ul. Tadeusza Kościuszki /bocznej/ w Choczni,
wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowań określonych przez ustawę oraz udzielenie – w trybie art. 61. Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej – odpowiedzi na zasadnicze dla tej sprawy pytanie: który z Adresatów złożonego tu wniosku, odpowie za tragedię, której – co wykażę w sposób dostateczny – wykluczyć nie możemy?

Zacznę od wizualizacji wykonanej kamerką samochodową…
. . .

……………………………………………………………………………………

Jak dało się zauważyć, w miejscu pokazanym w materiale filmowym – i dodam, że to ulica Tadeusza Kościuszki w Choczni…
. . .
Mapa Kościuszki bocznej 300dpi
……………………………………………………………………………………

… a zarazem droga gminna, a więc publiczna, z wszelkimi dla niej obwarowaniami prawnymi – dokonano zmian budowlanych, które zagrażają:
– uszkodzeniu mienia znacznej wartości.
– zdrowiu i życiu uczestników ruchu drogowego na tym odcinku ulicy.

Materiał celowo wykonano w dwóch wariantach nasłonecznienia, aby wykazać, że zagrożenia przywołane wyżej czyhają tu na uczestników ruchu drogowego nie tylko z powodu wykonanych zmian budowlanych w obrębie pasa drogowego ul. Tadeusza Kościuszki /bocznej/, ale też z powodu złej widoczności przy dużym nasłonecznieniu.

Nie można też nie zauważyć, że widoczne na filmie po prawej stronie do kierunku jazdy poszerzenie muru oporowego z wystającymi elementami stalowymi zagraża nie tylko uszkodzeniu pojazdu, który ledwo mieści się w pasie drogi, ale przy najechaniu na tę przeszkodę, jego wywróceniem – dachowaniem pojazdu.
. . .
0001
……………………………………………………………………………………

Natomiast widoczne po lewej stronie do kierunku jazdy powbijane w pasie drogowym stalowe słupki oraz nasadzenia krzewów, stanowią nie tylko zagrożenie dla mienia znacznej wartości /uszkodzenia pojazdów/, ale też dla zdrowia i życia przechodniów, pozbawionych przez sprawcę czynu pobocza w pasie drogowym, które droga gminna powinna posiadać.
. . .
0003
……………………………………………………………………………………

Może pokrótce przypomnę Państwu co m.in. do tej sprawy mówi ustawa o drogach publicznych…
Rozdział 4. Pas drogowy
Art. 34. Minimalna odległość pasa drogowego od krawędzi wykopu, nasypu, rowu.
Odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń wymienionych w art. 4. katalog pojęć ustawowych, pkt 1. i 2. powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dla autostrad i dróg ekspresowych – co najmniej 2 m.

Art. 36. Uprawnienia zarządcy drogi w razie zajęcia psa drogowego bez zezwolenia lub z naruszeniem warunków:
W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu, lub bez zawarcia odpłatnej umowy cywilnoprawnej, o której mowa w art. 22. zarząd gruntami w pasie drogowym ust. 2., 2.a lub 2.c, lub niezgodnie z warunkami tej umowy, właściwy zarządca drogi orzeka, w drodze decyzji administracyjnej, o jego przywróceniu do stanu poprzedniego. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu, wymagającego podjęcia przez właściwy organ nadzoru budowlanego decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego.

Art. 39. Zakaz dokonywania w pasie drogowym niektórych czynności:
Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.
W szczególności zabrania się:

1) lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
8) zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego;

Zajrzyjmy też do Rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 430) Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Bo stoi tam m.in., że legalna definicja pasa drogowego została określona w art. 4. pkt 1. ustawy z dnia 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.).
Zgodnie ze wspomnianą definicją pas drogowy to „wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą”.
Uwzględniając funkcjonalną rolę pasa drogowego – w kontekście jego zasięgu nad wydzielony obszar, jak i w jego głąb – należy stwierdzić, że granice te określają obiekty i urządzenia służące realizacji celów związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także zarządzania drogą.

Oczywiście realizowane inwestycje powinny być wykonywane zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującymi, w tym przepisami techniczno-budowlanymi.

Rodzi się więc w niniejszej sprawie pytanie, czy rozbudowa pokazana na filmie została przeprowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz projektem budowlanym?

Bo normy techniczno-budowlane określające, w jaki sposób należy m.in. projektować i wykonywać inwestycje przy drogach publicznych, podaje przywołane już rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
Zgodnie z § 6. tego rozporządzenia: „Szerokość drogi w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych”.
Przepisy rozporządzenia określają między innymi nie tylko minimalną szerokość jezdni, ale również pobocza przy różnych kategoriach dróg oraz obowiązek sytuowania określonych urządzeń związanych z drogą.

Według tych norm minimalna szerokość gruntowego /a więc niezabudowanego i nie nasadzonego/ pobocza drogi musi wynosić 0,75 m.

Podobne zapisy znalazły się w ustawie o drogach publicznych, gdzie w art. 34. ustawodawca określił, w jaki sposób wyznacza się granice pasa drogowego przy uwzględnieniu odległości minimalnych.

Jeżeli więc są wątpliwości – a tutaj są na pewno! – co do zgodności wykonanej przebudowy muru oporowego z ostrymi elementami stalowymi oraz zawężenie pasa drogowego stalowymi słupkami i nasadzeniami krzewów z przepisami technicznymi /bo nie podejrzewam tu samowoli budowlanej, a tylko brak kontroli nad realizacją inwestycji przez sprawcę/, właściwe organy, od organów właścicielskich i ścigania, poprzez organ nadzoru budowlanego, winny wszcząć określone przez obowiązujące je ustawy postępowania legalizacyjne.
Tak przeprowadzone postępowania winny skutkować stosownymi decyzjami poszczególnych organów, z nakazaniem usunięcia /rozbiórki/ tych inwestycji włącznie.

Może przypomnę jeszcze, zwłaszcza organom ścigania oraz tym organom, które zaniedbały prawny obowiązek kontroli, kiedy inwestycja była realizowana, że ustawa o drogach publicznych w art. 43. określa wprost odległość obiektów budowlanych od drogi, z tym że przepis ten nakłada obowiązki na inwestora, który zamierza inwestować – jak w opisanym przypadku – w pobliżu drogi.
Warto też dodać, że przywołany tu przepis normuje dopuszczalność usytuowania nowo projektowanych obiektów budowlanych przy drogach już istniejących, a nie kwestię usytuowania nowo projektowanych dróg względem już istniejących obiektów budowlanych.
Tak więc, zgodnie z art. 43. ust. 1. w/w ustawy z 21 marca 1985 roku, obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:
– autostrada: w terenie zabudowy – 30 m; poza terenem zabudowy – 50 m,
– droga ekspresowa: w terenie zabudowy – 20 m; poza terenem zabudowy – 40 m,
– droga ogólnodostępna:
a) krajowa: w terenie zabudowy – 10 m; poza terenem zabudowy – 25 m,
b) wojewódzka, powiatowa: w terenie zabudowy – 8 m; poza terenem zabudowy – 20 m,
c) gminna: w terenie zabudowy – 6 m; poza terenem zabudowy – 15 m.

PocztaDlatego wnoszę w oparciu o przywołane wyżej prawo, aby:
–  Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach,
– „Prokurator” Rejonowy w Wadowicach,
– Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach,
– Starosta Powiatowy w Wadowicach,
oraz Zarządca ul. Tadeusza Kościuszki /bocznej/ w Choczni,
przy odpowiedzi na zadane wyżej pytanie /może przypomnę?/: – który z Adresatów złożonego tu wniosku, odpowie za tragedię, bowiem – co wykazałem w sposób dostateczny – wykluczyć takiej nie możemy?wskazał miejsce, w którym odległość obiektów budowlanych widocznych w treści materiału filmowego, a umiejscowionych jako nowe obiekty budowlane oraz nasadzenia, przez sprawcę /zamieszkałego przy ul. Tadeusza Kościuszki za widocznym na filmie ogrodzeniem/, mieści się w granicach określonych art. 43. ust. 1. ustawy z 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych?

Oczywiście w całości podtrzymuję wniosek o wszczęcie postępowań przynależnych z mocy ustawy każdemu z wymienionych tu organów oraz poinformowanie mnie o wynikach tych postępowań.
Jest mi to bowiem potrzebne, kiedy już do tragedii na tym odcinku ul. Tadeusza Kościuszki w Choczni dojdzie!

Na koniec przypomnę Zarządcy drogi gminnej, że jeżeli się nie mylę, to przy orzekaniu o drodze koniecznej /droga przejazdu i przechodu/ nie może ona być węższa od 3,3 m bądź nawet 3,6 m w swojej szerokości!
A na materiale filmowym jednoznacznie widać, że i tak ta zbyt wąska droga zostaje nagle zawężona przez sprawcę – oceniając „na oko” /od mierzenia w centymetrach jesteście Wy wszyscy/ – o ponad pół metra…

Edward „Scorpion” Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT