Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Tu i tam... » List Otwarty do Prokuratora Generalnego – Zbigniewa Ziobro.
List Otwarty do Prokuratora Generalnego – Zbigniewa Ziobro. piątek, 1 marzec 2019, godz. 12:56

Skarga 300dpiSzanowny Panie.
W dniu 15 stycznia 2019 roku, materiałem zatytułowanym: „Skarga… W świetle dopiero dzisiaj rodzących się pytań!”, na Pańskie ręce – za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Krakowie – przesłałem treść skargi na działalność „Prokuratury” Rejonowej w Wadowicach.
W treści tej – obok istotnych dla sprawy pytań – a zarazem wiedząc z własnego doświadczenia, jak działa Wasza spychotechnika w podobnych sprawach, czyli z Generalnej do Apelacyjnej, z Apelacyjnej do Wojewódzkiej, z Wojewódzkiej do Rejonowej, czyli wprost do sprawcy, który staje się sędzią we własnej sprawie, wniosłem o wyłączenie od rozpoznania złożonej tam skargi każdej Prokuratury z Województwa Małopolskiego.

I nie tylko nie otrzymałem odpowiedzi na zadane w treści przywołanego tu materiału pytania, ale jak wynika z pisma z-cy „Prokuratora” Rejonowego w Wadowicach – Zbigniewa Piątka z dnia 20 lutego 2019 roku, w sprawie: PR Ko (k) 66/2019 – sprawca czynu – o kontrolę którego prosiłem w ramach nadzoru przez inną równorzędną Prokuraturę, spoza wszystkich prokuratur z Województwa Małopolskiego – będzie weryfikował stawiane przeze mnie zarzuty…
. . .
Prośba z Prokuratury 300dpi
………………………………………………………………………………………………………………………………

Nadto, co ciekawe i co legitymizuje nie tylko Adresat mojej skargi, ale również Prokurator Okręgowy w Krakowie, który skargę na pozaprawne działania „Prokuratury” Rejonowej w Wadowicach polecił prowadzić… „Prokuraturze” Rejonowej w Wadowicach, tenże przywołany wyżej „prokurator” Zbigniew Piątek, ode mnie żąda uzupełnienia skierowanej na Pana ręce skargi, poprzez wskazanie sygnatury sprawy, której moja skarga dotyczy, a nawet wskazanie „konkretnego funkcjonariusza publicznego” – w domyśle: który sprawę prowadził /?/.

Uprzejmie więc informuję, iż:
Po pierwsze – to nie ja pobieram comiesięczne pensum z pieniędzy podatników, za ustalanie sygnatury danej sprawy czy nazwisko funkcjonariusza sprawę prowadzącego.
Po drugie – w treści postanowienia, które „Prokuratura” Rejonowa w Wadowicach wydała w dniu 10 marca 2019 roku, nie podano mi sygnatury akt „Prokuratury” Rejonowej w Wadowicach, a tylko powołano się na policyjny RPS (107/18), zatwierdzony przez „Prokuratora”.

Pytanie zadane przez „prokuratora” Zbigniewa Piątka: „… jakie działanie było nieprawidłowe”, tu pozostawię bez odpowiedzi, ponieważ w sposób dostateczny odpowiedziałem na nie treścią przywołanego wyżej materiału: „Skarga… W świetle dopiero dzisiaj rodzących się pytań!”.
Zaś sam czyn gróźb karalnych opisałem materiałem z dnia 22 lutego 2018 roku, zatytułowanego: „„Krul” wadowickich ulic…”,
. . .
Krul 300dpi
………………………………………………………………………………………………………………………………

… a materiał video z opisanego tym materiałem zdarzenia dołączyłem do protokołu przesłuchania w KPP w Wadowicach, której funkcjonariusz prowadził sprawę „pod nadzorem”… „prokuratury”.

Nie będę też komentował groźby uznania skargi za bezskuteczną, kiedy nie dochowam zakreślonego mi terminu, bowiem bezskuteczną ze strony Prokuratury Krajowej uczyni tę sprawę groźba kierowana pod adresem skarżącego przez sprawcę, o którego kontrolę działań treścią swojej skargi wnoszę.

Uprzedzę również ewentualne wyjaśnienia „Prokuratora Zbigniewa Piątka, że na postanowienie z dnia 10 marca 2018 roku, w sprawie: RPS – 107/18, złożyłem żalenie do sądu.
Tak złożyłem…

Co jednak nie zmienia istoty skargi, bo w przypadku gróźb karalnych, które wzbudzają w pokrzywdzonym uzasadnione obawy, że mogą zostać zrealizowane, to nie pokrzywdzony powinien zażalać rażąco obrażającą prawo decyzję Prokuratury, ale Prokurator /taki przez duże „P”/, powinien kierować do sądu… akt oskarżenia.

PocztaDlatego publikowany tu List Otwarty traktuję jako mieszczącą się w wyznaczonym mi terminie odpowiedź na prośbę „prokuratora” Zbigniewa Piątka /z dnia 20 lutego 2019 roku, w sprawie: PR Ko (k) 66/2019/.
Nadto w całości podtrzymuję swój wniosek zawarty w treści złożonej na ręce Prokuratora Generalnego skargi z dnia 15 stycznia 2019 roku, i wnoszę, aby zrezygnował Pan już z tej spychotechniki, polegającej na kierowaniu skargi z Prokuratury Generalnej poprzez kolejne podległe jej odcinki do Rejonowej, czyli wprost do sprawcy, a przez to aby Prokurator Generalny wyłączył tego sprawcę od występowania w roli sędziego we własnej sprawie i wyznaczył do rozpoznania mojej skargi inną równorzędną Prokuraturę spoza terenu działania każdej Prokuratury z Województwa Małopolskiego.

Wszak inne działanie nie tylko kompromituje szeroko pojęte organy Prokuratury, ale również najwyższe władze naszego państwa, którym Prokuratura podlega.

Szczególnie, że jak informowałem wielokrotnie, sprawa gróźb karalnych nie jest jedyną, w której „prokuratura” Rejonowa w Wadowicach wykazała się nadzwyczajną troską o dobro… sprawców liczny przestępstw, w całości potwierdzonych materiałami dowodowymi, całkowicie przez tę pseudo prokuraturę zlekceważonymi.

Ponieważ o wszystkich tych sprawach pisałem publicznie, może tylko przypomnę hasłowo chociaż mały fragment z tych zarzutów:
– zabroniona przez ustawę działalność gospodarcza burmistrza.
– zabronione przez ustawę uchylenie uchwały Rady Miejskiej kolejną uchwałą, chociaż jest to dopuszczalne w określonych w ustawie przypadkach i tylko zarządzeniem organu wykonawczego /nigdy kolejną uchwałą organu uchwałodawczego/.
– zaniżenie wyceny około 12. hektarów gruntów przemysłowych do wartości około połowy jednego hektara gruntów rolnych w tej samej lokalizacji.
– działanie na szkodę gminy i regionu /11 gmin/, poprzez niewywiązanie się przez okres 10. lat z zawartego przez organy wykonawczy gminy porozumienia.
– świadome, czynione z premedytacją zniszczenie zabytków /wyjątkowych nie tylko dla Wadowic, ale dla Województwa Małopolskiego/.
– fałszowanie dokumentów o znaczeniu prawnym.
– wyłudzenie środków finansowych na szkodę osób prywatnych.
– niepobieranie podatków od obiektów wykorzystywanych do produkcji, należnych gminie Wadowice.
– finansowanie prywatnych inwestycji ze środków publicznych.
– fałszowanie map geodezyjnych w zasobach kartograficznych gminy i powiatu.
– zabór prywatnego majątku /działanie rozbójnicze/.
– brak przejrzystości w przetargach publicznych.
– niejasne układy samorządowo-biznesowe /uprawniające do domniemania wątku korupcyjnego/.
– groźby pozbawienia życia
.

To tylko tak szybko i z pamięci…
I wszystko – jak napisałem wyżej – w trosce o dobro… sprawców!

Dlatego wnoszę jak wyżej.

Edward „Scorpion” Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT