Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » „Prokuratorze” Jerzy Utrato, ja dzisiaj do Was…
„Prokuratorze” Jerzy Utrato, ja dzisiaj do Was… poniedziałek, 27 lipiec 2015, godz. 23:21

Odpowiedź organu - 0109 lipca br., zadałem funkcjonariuszowi publicznemu, a zarazem przewodniczącemu jednego z podstawowych organów władzy samorządowej /jakim bez wątpienia jest Rada Miejska/, radnemu Józefowi Cholewce, cztery proste pytania dotyczące – mówiąc najogólniej – finansów naszej gminy:

1. Kiedy Rada Miejska w Wadowicach przeprowadziła debatę o celowości finansowania zadania Gminy Wadowice: uroczystości jubileuszowe 25. lecia Grupy Maspex, organizowane przy ul. Błonie 2, w dniu 28 czerwca 2015 roku?
2. Jaką kwotą Rada Miejska zezwoliła burmistrzowi dr Mateuszowi Klinowskiemu sfinansować to zadanie?
3. Jaką liczbą głosów Radnych Rady Miejskiej w Wadowicach przegłosowana została uchwała dotycząca zadania Gminy Wadowice: finansowanie uroczystości jubileuszowych 25. lecia Grupy Maspex, organizowanego przy ul. Błonie 2, w dniu 28 czerwca 2015 roku?
4. W jakiej kwocie Grupa Maspex zasila comiesięcznie budżet Gminy Wadowice? – tu by nie robić szopki wzorem burmistrza Klinowskiego i nie zmuszać urzędników do wertowania dokumentacji z okresu 25. lat, wnosiłem o podanie kwot za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 roku…

Dzień później, 10 lipca, tamte cztery pytania uzupełniłem piątym: „… ile Gmina Wadowice bądź dotowany przez tę gminę klub sportowy, zarobiły z tytułu wynajmu wadowickiego stadionu w dniu 28 czerwca 2015 roku, ubogiej, zmuszonej do żebrania u burmistrza… Grupie Maspex?”.
Uczyniłem to, bowiem uznałem to pytanie za szczególnie zasadne przy tym podobno ponad 13. milionowym już deficycie budżetowym w naszej gminnej kasie?

Odpowiedź organu - 02To, że odpowiedział mi na te pytania nie funkcjonariusz publiczny, do którego pytania swoje skierowałem w oparciu o zapisy ustawy konstytucyjnej oraz o dostępie do informacji publicznej, ale niedouczony dr nauk prawnych, uznający siebie za jedyne w wadowickiej gminie „takie coś” o statusie organu – już wiecie…

Jednak dzisiaj nie to jest ważne, że odpowiedział „jedyny” organ, od którego odpowiedzi /przynajmniej na razie/ nie oczekiwałem, ale to, co ten organ… odpowiedział!

Przeanalizujmy, bo…
W odpowiedzi na powyższe pytania, ten „jedyny”… organ poinformował mnie, że:

– Rada Miejska w Wadowicach nie przeprowadzała debaty o celowości finansowania współorganizowanej przez Gminę Wadowice imprezy pn. „Jubileusz 25 lat Grupy Maspex Wadowice”.

Już ta pierwsza odpowiedź rodzi pytania, które kieruję do Jerzego Utraty, faceta posiadującego sobie przy ul. Żwirki i Wigury 9, w Wadowicach, którego niektórzy nazywają /niestety nie ja/… prokuratorem:
1. Kto w myśl obowiązującej ustawy o samorządzie gminnym decyduje o wydatkach z budżetu Gminy Wadowice, a więc o wydatkach budżetowych na zadania celowe gminy? A w konsekwencji o zamkniętym w ramach dochodów i wydatków budżecie Gminy Wadowice!
Burmistrz, czy Radni Rady Miejskiej, których decyzje ma tylko realizować organ wykonawczy?
2. W pytaniu drugim wnoszę o ustalenie przez Prokuraturę Rejonową w Wadowicach /i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej/, podstawy prawnej, dla polegającym na finansowaniu z budżetu Gminy Wadowice „współorganizowaniu” przez burmistrza Wadowic – Mateusza Klinowskiego, prywatnej balangi, z okazji jubileuszu prywatnej spółki, jaką jest grupa Maspex?

– Zadanie współorganizacji imprezy pn. „Jubileusz 25 lat Grupy Maspex Wadowice” było zorganizowane ze środków przeznaczonych na promocję Gminy Wadowice oraz środków przeznaczonych na oczyszczanie miasta. Zasady finansowania przedmiotowej imprezy były analogiczne do zasad finansowania w roku 2014.

Kolej więc na następne pytania – Jerzy Utrato:
1. Jaki to niby charakter promocji dla Gminy Wadowice mogła mieć prywatna balanga prywatnej spółki, jaką w świetle prawa samorządowego jest grupa Maspex?
2. Kiedy i jaką uchwałą Rada Miejska w Wadowicach zdecydowała o przesunięciu środków budżetowych z zadania „oczyszczanie miasta” na zadanie „Jubileusz 25. kat grupy Maspex”?
3. W oparciu o jaką podstawę prawną Radni Rady Miejskiej w Wadowicach, zgodzili się na pozbawienie Gminy Wadowice środków budżetowych, przeznaczonych na jej zadanie celowe, jakim jest oczyszczanie miasta oraz w oparciu o jaką podstawę prawną Radni zezwolili burmistrzowi na sfinansowanie z tychże środków /oczyszczanie miasta/ oraz ze środków przeznaczonych na promocję Gminy Wadowice najzwyklejszej prywaty, jaką bez wątpienia była jubileuszowa balanga prywatnej grupy biznesowej Maspex?
4. Do jakich analogii w finansowaniu prywaty w 2014 roku odnosi się twierdzenie organu zamykające drugą odpowiedź?

Pytanie piąte, które już z ironii samo nasuwa się na myśl: a może Klinowski pokrył dofinansowanie tej balangi Maspex’u ze środków za oczyszczanie miasta, uzyskane przez tegoż Klinowskiego za to, że jeszcze jako rajca zwoził pod gminny ratusz opony, monitory i inne dziwne badziewia?
Jeżeli tak? – to nieźle policzył sobie za… pół dniówki!

– W budżecie Gminy Wadowice nie ma zadania o wskazanej przez Pana nazwie.

„Prokuratorze”, Jerzy Utrato:
1. Jeżeli burmistrz informuje lokalną społeczność, że w budżecie Gminy Wadowice nie ma zadania o nazwie „Jubileusz 25 lat Grupy Maspex Wadowice”, to który akt prawny uprawniał organ wykonawczy Gminy Wadowice do finansowania takiego zadania?
2. Jaki akt prawny uprawniał burmistrza Mateusza Klinowskiego do finansowania prywatnego jubileuszu obchodzonego przez prywatny podmiot gospodarczy?

– Grupa Maspex nie zasila budżetu Gminy Wadowice.

Nie zasila – „prokuratorze” – Jerzy Utrato?
1. To czy zasilanie przez burmistrza Wadowic, przy akceptowaniu tego stanu przez Radnych Rady Miejskiej, prywatnej imprezy tejże grupy Maspex, środkami pochodzącymi z budżetu Gminy Wadowice, jest czy nie jest czynem kryminogennym, kwalifikowanym zapisami kodeksu karnego?

Tu pytanie staje się tym bardziej zasadne, ponieważ łamiąc prawo samorządowe oraz prawne obowiązki organu wykonawczego, burmistrz Wadowic – Mateusz Klinowski, wspierany przez Marka Boryczko, reprezentującego rzekomo środowisko obrońców miejsc pracy, w celu osiągnięcia własnych korzyści wspólnie oszukali Radnych Rady Miejskiej podczas posiedzenia jej połączonych Komisji w dniu 20 marca 2015 roku, rzucając „gromy” na podmioty gospodarcze, te nie przynoszące żadnych dochodów Gminie Wadowice. Jednocześnie nie odnosili się do finansowania przez burmistrza z gminnego budżetu prywatnych jubileuszowych balang realizowanych przez prywatne podmioty będące ciężarem dla Gminy Wadowice, czy podobne grupy należące do prywatnych przedsiębiorców!

Oszust KLinowski– Stadion sportowy, na którym w dniu 28 czerwca 2015 roku odbyła się impreza organizowana wspólnie przez Gminę Wadowice oraz Grupę Maspex, jest własnością Klubu Sportowego MKS „Skawa” Wadowice, który nie jest gminną jednostką organizacyjną ani też inną jednostką podległą gminie. Wobec powyższego Burmistrz. Wadowic nie jest w posiadaniu informacji objętej żądaniem ad.5.

Tu „prokuratorze” Jerzy Utrato, już nie pytam, ale zarzucam burmistrzowi Wadowic – Mateuszowi Klinowskiemu:
– kłamstwo.
– matactwo.
– przekroczenie uprawnień.
– niedopełnienie obowiązków.
– kryminogenne uszczuplenie budżetu Gminy Wadowice.

Uzasadnienie:
– stadion sportowy nie jest własnością Klubu Sportowego MKS „Skawa” Wadowice!
– prywatna impreza prywatnej grupy biznesowej Maspex, odbywała się również na tzw. „Orliku”, będącym, tak jak stadion sportowy MKS „Skawa, majątkiem Gminy Wadowice, a więc nas wszystkich – mieszkańców!
– burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski, w sposób zabroniony przez prawo, finansował z budżetu Gminy Wadowice, prywatną imprezę jubileuszową prywatnego podmiotu gospodarczego, czym w sposób niczym nieuzasadniony, a już na pewno nie obowiązującym organ wykonawczy gminy prawem, uszczuplił budżet wszystkich mieszkańców Gminy Wadowice!
– burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski, odstępując od naliczenia grupie Maspex kosztów wynajmu przez prywatnego jubilata /w celu zrealizowania prywatnej imprezy/ stadionu sportowego oraz „Orlika”, po raz kolejny uszczuplił w sposób niczym nieuzasadniony, a już na pewno nie obowiązującym organ wykonawczy gminy prawem, wpływy /dochody/ do budżetu Gminy Wadowice.

E-mail do UtratyPonieważ takie działania burmistrza Mateusza Klinowskiego mogą w szybkim tempie doprowadzić do /i tak już pogłębiającego się/ znacznego deficytu budżetowego, a niewykluczone, że w połączeniu z innymi działaniami Mateusza Klinowskiego na szkodę gminy oraz jej mieszkańców, do bankructwa Gminy Wadowice – wnoszę o wszczęcie w trybie natychmiastowym postępowania, które pozwoli na ustalenie podstaw prawnych dla tych pozaprawnych działań i udzielenie odpowiedzi na wnioskowane przeze mnie powyżej pytania oraz na ustalenie zakresu kryminogennego charakteru działań burmistrza Wadowic w przedmiotowej sprawie, o których niezaprzeczalnie „prokurator” Jerzy Utrata, właśnie powziął wiarygodną informację.

. . .

Wniosek-do-CholewkiA ponieważ do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi od funkcjonariusza publicznego – radnego Józefa Cholewki, na pytania złożone wnioskiem z dnia 15 maja 2015 roku /vide: obok/, wnoszę o objęcie wnioskowanym tu postępowaniem również spraw kryminogennych, wnioskiem tym podniesionych, jednoznacznie legitymizowanych przez Radnych Rady Miejskiej w Wadowicach. Szczególnie, że te 200 podpisów, które wnioskiem tym przywołuję, nie miało żadnego związku z inwestycją na terenach po byłym zakładzie „Bumar-Łabędy”, bowiem w większości zebrane zostały przez tzw. „komitet obrony miejsc pracy” jeszcze w okresie rządów burmistrza Ewy Filipiak.

Edward Wyroba

Dowody w odnośnikach do stosownych linków /kolor niebieski/ oraz w załączeniu.

Do wiadomości:
– naczelne organy państwa oraz media ogólnopolskie; w/g odrębnego rozdzielnika.

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT