Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Skarga, z… wnioskiem do Wojewody Małopolskiego.
Skarga, z… wnioskiem do Wojewody Małopolskiego. czwartek, 21 Maj 2015, godz. 14:41

000000000000Ponieważ wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej – Józefa Cholewki , którego realizacja przy dobrych chęciach i sprawnym działaniu Biura Rady Miejskiej nie powinna zająć więcej jak kilkadziesiąt godzin, pozostaje – pomimo podniesionego w treści trybu pilnego – nadal bez odpowiedzi, mam prawo domniemywać, że w obecnej Radzie Miejskiej obowiązują standardy przejęte po poprzednim Burmistrzu, który nie zwykł odpowiadać na wnioski i zapytania.
Zwłaszcza, że oczekiwałem tak niewiele, bo tylko – może zacytuję:

„… 1. Podstawy prawnej dla uchylenia przez Radę Miejską w Wadowicach – po około półrocznym okresie jej obowiązywania – Uchwały Nr XXXII/317/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 listopada 2014 roku – dodam, iż z klauzulą – cyt: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” – koniec cytatu.
2. Podstawy prawnej, na podstawie której Rada Miejska w Wadowicach zwolniła Burmistrza Wadowic z wykonania – po około półrocznym okresie jej obowiązywania – Uchwały Nr XXXII/317/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 listopada 2014 roku, a tym samym z wykonania prawnego obowiązku, jakim jest realizowanie obowiązującego prawa miejscowego przez organ wykonawczy Gminy Wadowice.

Na podstawie przywołanego wyżej prawa – które nie poddaje w wątpliwość zarówno jawności życia publicznego jak też prawa do otrzymywania i rozpowszechniania informacji – wnoszę również o podanie:

1. Motywacji, jakimi kierowała się Rada Miejska w Wadowicach działając na szkodę rozwoju Gminy Wadowice oraz ekonomicznego interesu jej mieszkańców?
2. Motywacji, dla których Rada Miejska w Wadowicach w sposób jawny chroni interesy tylko jednego, doskonale znanego panu Przewodniczącemu przedsiębiorcy?
3. Przywołanej przez Burmistrza Wadowic listy 200. przeciwników inwestycji na terenach po byłym przedsiębiorstwie „Bumar-Łabędy”.
4. Siedziby, daty i formy rejestracji oraz organu rejestrowego dla – cyt.: „Komitetu Obrony Miejsc Pracy”, którego przedstawiciela wysłuchał pan Przewodniczący podczas posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w dniu 20 marca 2015 roku, nie zapraszając jednocześnie na przedmiotowe posiedzenie Inwestora.
5. Przyczyny, dla których termin posiedzenia w trybie niesłychanie pilnym przeniesiono z 24 marca na 20 marca 2015 roku.”.

Tu dodam, iż przywołane wyżej prawa przysługują nie tylko mediom, ale każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej…

Zresztą podobnie rzecz ma się w ustawie o samorządzie gminnym, która nie poddaje w wątpliwość, iż organem uchwałodawczym w gminie jest Rada Miejska, zaś burmistrz li tylko organem wykonawczym, co tłumacząc na najbardziej prosty język ludzki skłania się ku tezie, że to co Rada Miejska uchwali burmistrz ma wykonać!
I to bez względu na to, czy się mu to podoba, czy nie!


Po prostu, burmistrz nie jest od oceny uchwały tylko z tego powodu, że podjęta została przez poprzednią ekipę rządzącą w gminie, na dodatek w sposób, który mógłby – wpływając na podniesienie poziomu gospodarczego miasta i ekonomicznego mieszkańców – poważnie naruszyć monopol jednego przedsiębiorcy!
Dodam, że z grupy osób finansujących kampanię wyborczą obecnego burmistrza.

Po prostu, obowiązuje twarde prawo, ale prawo oraz – czego nie zauważył ani burmistrz Wadowic ani Radny Rady Miejskiej w Wadowicach – ciągłość władzy.

Dlatego nie mam ochoty dłużej czekać – zresztą nie muszę – na jakieś pokrętne wyjaśnienia, bowiem ustawa o samorządzie gminnym nie zawiera żadnej podstawy prawnej, która dawałaby burmistrzowi legitymację do wnoszenia do Rady Miejskiej o… uchylenie uchwały!
Burmistrz ma po prostu uchwały wykonywać, do tego z dniem ich obowiązywania!

I jest to tak jednoznaczny zapis w ustawie, jak i ten w uchwale Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XXXII/317/2014, z dnia 14 listopada 2014 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (centrum i śródmieście), opatrzonej jednoznaczną klauzulą: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”!


Nie znajduję też w ustawie o samorządzie gminnym zapisu, który upoważniałby Radę Miejską do zwolnienia burmistrza z wykonania uchwały, na dodatek po ponad czteromiesięcznym okresie jej obowiązywania, a tym samym zapisu, który zezwalałby Radnym na zwolnienie burmistrza z wykonania przezeń prawnego obowiązku, jakim jest realizowanie obowiązującego prawa miejscowego przez organ wykonawczy Gminy Wadowice!

Owszem, jest jeden wyjątek…
Mówi o nim art. 41. ust. 2., ustawy o samorządzie gminnym, który podaje, iż „… w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia”.
Kiedy ma zastosowanie?
Gdyby Radni podjęli uchwałę zagrażającą bezpieczeństwu mieszkańców bądź środowiska – co jednak na pewno nie może mieć zastosowania przy uchwale otwierającej Gminie Wadowice m.in. drogę do rozwoju gospodarczego oraz rozwiązania problemu z miejscami parkingowymi w mieście, a mieszkańcom szansę na poprawę bytu ekonomicznego, poprzez zwiększenie konkurencyjności cen towarów i usług.

Dlatego uważam, że uchylenie przez Radę Miejską w Wadowicach w dniu 26 marca 2015 roku (uchwała Nr VI/31/14 /?/), uchwały Nr XXXII/317/2014, z dnia 14 listopada 2014 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (centrum i śródmieście), obowiązującej już ponad cztery miesiące, jest świadomym działaniem pp. Radnych na szkodę Gminy Wadowice oraz jej mieszkańców, w mojej ocenie działaniem pozaprawnym, wręcz kwalifikowanym art. 231. kodeksu karnego, które winno doczekać się skargi do organu nadzoru – Wojewody Małopolskiego, wraz z w pełni dla tego przypadku uprawnionym wnioskiem o przywrócenie stanu prawnego w Gminie Wadowice, obwiązującego przed dniem 24 marca 2015 roku, w więc do stanu zburzonego uchwałą Rady Miejskiej w Wadowicach Nr VI/31/14 /?/, z dnia 24 marca 2015 roku.

00000000000000Stąd, korzystając z konstytucyjnych oraz ustawowych uprawnień mieszkańca000000000000000 Gminy Wadowice, tą drogą wnoszę o uchylenie w całości – w trybie natychmiastowym – w ramach nadzoru prawnego Wojewody Małopolskiego – p. Jerzego Millera, Uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach Nr VI/31/14 (dlaczego przez /14? – kiedy), z dnia 24 marca 2015 roku, jako rażąco obrażającej ustawę o samorządzie gminnym oraz sprzecznej z interesem społecznym mieszkańców oraz Gminy Wadowice.

Jednocześnie, aby nie powtarzać zarzutów oraz dowodów wnoszę, aby za uzasadnienie złożonej tu skargi z jej w pełni uprawnionym wnioskiem, przyjął pan Wojewoda materiały:

1. Kto, kogo i w co… już wkręcił?
2. Kto, kogo i w co… już wkręcił? – cz. 2.
3. Dwustronna „motywacja” czy… szantaż?

oraz z relacji z dnia 20 marca 2015 roku, z połączonych Komisji Rady Miejskiej w Wadowicach.

Wszak jakiekolwiek inne bądź bardziej poszerzone uzasadnienie dla złożonej tu skargi uważam za całkowicie zbędne.

Edward Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT