Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Skarga…
Skarga… środa, 21 sierpień 2019, godz. 21:43

002 - Decyzja Starosty z dnia 01-08-2016 - str. 01Na ręce Komendanta Głównego Policji – gen. insp. dr Jarosława Szymczyka, składam skargę na rażąco obrażające prawo – /w tym m.in. ustawy: o Policji, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny, a także materiał dowodowy zgromadzony w sprawach, w których występuje co najmniej dwóch sprawców wykroczeń i przestępstw (co dostatecznie potwierdza ten właśnie obrażany materiał dowodowy) oraz kompromitujące szeroko pojętą polską Policję/ – działania Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach – mł. insp. Arkadiusza Śniadka i grupy podległych temu Komendantowi funkcjonariuszy.

Materiałem z dnia 03 sierpnia 2019 roku, zatytułowanym: „Policja to…”, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości wykazałem, iż funkcjonariusze Policji podlegli bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Wadowicach – mł. insp. Arkadiuszowi Śniadkowi, kolejny już raz, aby chronić przed odpowiedzialnością karną sprawców wykroczeń i przestępstw, do tego przy uzasadnieniu sobie wzajemnie przeczącym, treścią zawiadomienia z dnia 20 lipca 2019 roku, sporządzonego w sprawie: RSoW-31/19, poinformowały osoby pokrzywdzone, że
– cytuję: „… przeprowadzone czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie w sprawie używania zespołów pojazdów z cysternami w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmiernym hałasem i emisją spalin do środowiska oraz zakłócenia tym spokoju i spoczynku nocnego w czasookresie  od 25.12.2018 r. do 02.01.2019 r. w Wieprzu przy ul. Górskiej 151 na terenie firmy DG Tank.” – koniec cytatu.

. . .
Zawiadomienie
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Bez względu na to, że do dzisiaj na odpowiedź oczekuje tytułowe pytanie, zadane tym materiałem filmowym…
. . .

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Zaś z treści opublikowanego wyżej zawiadomienia wprost wynika, że funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, tu reprezentowanym przez Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie – nadkom. Sławomira Urbanowskiego, rzekomo przeprowadzone czynności wyjaśniające nie dały podstaw do skierowania do Sądu wniosku o ukaranie sprawców wykroczenia w całości potwierdzonego materiałem dowodowym, a nadto wykroczenia będącego już skutkiem samowoli budowlanej, która nie tylko została zalegalizowana m.in. po fałszowaniu protokołów kontroli robót budowlanych i  obiektu budowlanego oraz decyzji na użytkowanie tej inwestycji, wprost obrażającej decyzję Starosty Powiatowego w Wadowicach, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, sam projekt budowlany oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, który na terenie, gdzie ta samowola budowlana funkcjonuje jako baza transportowa dla samochodów ciężarowych o masie własnej powyżej 30. ton każdy, nie dopuszcza prowadzenia działalności usługowej /gospodarczej/, której uciążliwości wykraczają poza granice działki, do której usługodawca posiada tytuł prawny /?/.
. . .
0001
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Tylko, że z dalszej części tego samego zawiadomienia z dnia 20 lipca 2019 roku, sporządzonego w sprawie: RSoW-31/19, pokrzywdzeni powzięli wiedzę sprzeczną z wyżej cytowaną, bowiem z tej niejako wtórnej wiedzy wynika, że dla Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie – nadkom. Sławomira Urbanowskiego, dane osobowe sprawców tych zarzucanych, a nadto potwierdzonych materiałem dowodowym czynów są nieznane /„… n/n”/,  przez co temuż nadkom. Sławomirowi Urbanowskiemu sprawców tych nie udało się ustalić /?/.

A może dlatego, że próbowali przed północą…

. . .

…………………………………………………………………………………………………………………………..

… bądź w okresie świąteczno-noworocznym?
. . .

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Jednak, że temat to raczej daleki od żartów, chociaż sam w sobie dokumentujący satyrę prawa, dlatego funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Andrychowie, na czele z nadkom. Sławomirem Urbanowskim, zarzuciłem – i zarzut ten w całości podtrzymuję – ogromną i jakże głęboką troskę o ochronę sprawców zarzucanych im czynów – których ja osobiście ustaliłem w czasie nie dłuższym od pięciu minut /trzysta sekund/przed odpowiedzialnością karną, o czym szerzej w treści materiału „Policja to…”.

Bowiem poza jakimikolwiek sporami pozostaje, że ci sprawcy, dla Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie – nadkom. Sławomira Urbanowskiego – „… n/n” /nieznani/, nie tylko znani są z imienia i nazwiska, zarówno funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Andrychowie, ale też Komendantowi Powiatowemu Policji w Wadowicach – mł. insp. Arkadiuszowi Śniadkowi.

M.in. z takich materiałów…
. . .

…………………………………………………………………………………………………………………………..

… oraz dokumentacji budowlanej, czy KRS spółki DG Tank.

Nadto – co również obraża prawo – z treści cytowanego tu zawiadomienia wprost wynika, że jest to decyzja kończąca postępowanie, a to też niespornym czyni, że w opisanym tu przypadku powinno zostać wydane postanowienie wraz z pouczeniem, o którym w treści § 66. – /Rozdział 11./ Zarządzenia nr 323 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2008 r., w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjnoporządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców (Dz. Urz. KGP z dnia 29 kwietnia 2008 r.).

Ponieważ przywołanym tu materiałem /”Policja to…”/, zadałem istotne w sprawie pytania, dlatego jeszcze w dniu 03 sierpnia 2019 roku przesłałem ten materiał Komendantowi Powiatowemu Policji w Wadowicach oraz Komendantowi Komisariatu w Andrychowie, z wnioskiem – jak w jego treści – o udzielenie odpowiedzi.

I otrzymałem odpowiedź, która i o której w materiale, z dnia 12 sierpnia 2019 roku, zatytułowanym: „Chyba się… starzeję?”, a zarazem poniżej…
. . .
Odpowiedź z KPP W-ce z dnia 07 sierpnia 2019
…………………………………………………………………………………………………………………………..

A, że w odpowiedzi tej, Kierownik Referatu d/w z Przestępczością Zorganizowaną Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej w Wadowicach – kom. mgr Wiesław Piórkowski, zarzucił mi m.in., iż kwestie podniesione przeze mnie w materiale „Policja to…”, były badane w przeszłości /min. przez Policję/, za RPS 439/18 i pod sygn.akt.PR.Ds.1371.2018, co w ocenie Autora pozwalało wywieźć, że treść mojego pisma nie wnosi do sprawy nowych istotnych okoliczności, przez co zostało ono /materiał: „Policja to…”/ włączone do prawomocnie zakończonego postępowania o którym mowa wyżej.

Dalej pouczono mnie, że o rozstrzygnięciu w/w postępowania byłem poinformowany stosownym pismem tut.
/wadowickiej/ Prokuratury z daty 17 sierpnia 2018 roku oraz, że w zakresie wskazanych w piśmie tym wykroczeń nie jestem stroną postępowania.

Czyli – mówiąc wprost – w ocenie przekraczających uprawnienia, a zarazem nie dopełniających prawnych obowiązków policjantów z Wadowic i Andrychowa, nie mam w tej /ale nie tylko, o czym na sam koniec/ sprawie żadnych praw.

Panowie – od Komendanta Powiatowego Policji począwszy, poprzez Kierownika Referatu d/w z Przestępczością Zorganizowaną Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej w Wadowicach, a na Komendancie Komisariatu Policji w Andrychowie zakończywszy – uznali, że nie  przysługują mi nawet przyrodzone i niezbywalne /a więc takie, których nikt nikogo pozbawić nie może/ prawa konstytucyjne i ustawowe.

W tym, te gwarantowane każdemu art. 61. Konstytucji RP, który również mnie daje m.in. prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej /w tym Policji/ oraz osób pełniących funkcje publiczne /w tym policjantów/.

Nadto prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów, których ograniczenie może nastąpić wyłącznie ze względu na inne, określone w ustawach prawa.

Jednak w sprawie tu przywołanej ograniczenia nie występują, nawet z uwagi na dobro prowadzonego postępowania, kiedy – co w treści wskazanego wyżej zawiadomienia oświadczono – zostało ono prawomocnie zakończone.

Dlatego po bardzo ważnych dla tej sprawy pytaniach, które panom: nadkom. Sławomirowi Urbanowskiemu oraz mł. isnp. Arkadiuszowi Śniadkowi, zadałem jeszcze 03 sierpnia 2019 roku, materiałem „Policja to…”:
– co w tym postępowaniu robiliście, żeby… nic nie robić?
– co w tym postępowaniu robiliście, żeby… nie ustalić sprawców używania zespołów pojazdów z cysternami w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmiernym hałasem i emisją spalin do środowiska oraz zakłócenia tym spokoju i spoczynku nocnego w czasookresie od 25.12.2018 r. do 02.01.2019 r. w Wieprzu przy ulicy… Spacerowej 1?
– co w tym i w pozostałych postępowaniach, w których nie tylko dopuszczono się czynów wymienionych wyżej, ale w których – aby zalegalizować samowolę budowlaną – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, wspólnie i w porozumieniu z zarządem spółki DG Tank /z siedzibą przy ulicy Spacerowej 1, w miejscowości Wieprz/ i przy pełnej wiedzy Wójta Gminy Wieprz oraz Przewodniczącego Rady Gminy Wieprz poprzedniej kadencji, fałszowali protokoły kontroli oraz protokoły odbioru inwestycji /a więc dokumenty o znaczeniu prawnym/, zrobiliście, aby doprowadzić do ukarania sprawców?
– czy w ogóle cokolwiek zrobiliście, poza starannym legitymizowaniem w/w czynów i chronieniem sprawców?

i na które to pytania do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi, kiedy pismem z dnia 07 sierpnia 2019 roku, poinformowano mnie, że tymże materiałem nic nie wnoszę do sprawy, którą po rzekomym badaniu w przeszłości, prawomocnie zakończono, treścią materiału z dnia 12 sierpnia 2019 roku: „Chyba się… starzeję?”, zadałem zaledwie osiem pytań, na które – kiedy sprawę rzekomo w przeszłości badano – udzielenie odpowiedzi przez Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach – mł. isnp. Arkadiusza Śniadka, nie tylko nie powinno sprawiać żadnego problemu, ale wręcz dzielenie się tymi odpowiedziami ze społeczeństwem winno być poczytanie przez mł. isnp. Arkadiusza Śniadka, za zaszczyt.
Bowiem jakże w tak komfortowej sytuacji: badanie sprawy w przeszłości, zakończenie postępowania prawomocną decyzją – odpowiedzi powinny być proste, kiedy pytałem:

  1. Kto i kiedy ustalił, że firma DG Tank w miejscowości Wieprz, nie mieści się przy ul. Górskiej 151, jak organy ścigania, w tym tut. KPP podaje w dokumentach o znaczeniu prawnym, ale przy ul. Spacerowej 1?
  2. Jakie czynności podjęto w sprawie: RSoW 31/19, w celu ustalenia sprawcy używania zespołów pojazdów z cysternami w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmiernym kulasem i emisją spalin do środowiska oraz zakłócenia tym spokoju i spoczynku nocnego w czasookresie od 25.12.2018 r. do 02.01.2019 r. w Wieprzu przy ul. Spacerowej 1, na terenie firmy DG Tank, gdzie nie wniesiono wniosku o ukaranie „… z powodu nieustalenia sprawców czynu”, których ustalenie mnie zajęło niespełna pięć minut /zawiadomienie w załączeniu/?
  3. Jakie kroki prawne podjęli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach wobec sprawcy /inwestora/ zniszczenia sieci dren?
  4. Jakie kroki prawne podjęli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach wobec sprawcy użytkowania inwestycji w miejscowości Wieprz, przy ul. Spacerowej 1, przed dniem 4 grudnia 2017 roku, a więc przed wydaniem przez PINB w Wadowicach decyzji zezwalającej na użytkowanie inwestycji, unieważnionej decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie nr 310/2019, z dnia 13 maja 2019 roku?
  5. Jakie kroki prawne podjęli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach wobec sprawcy samowoli budowlanej, bowiem tylko za taką /samowolę budowlaną/ normy obowiązującego prawa uznają zmianę użytkowania inwestycji w sposób rażąco sprzeczny z decyzją Starosty Powiatowego, projektem budowlanym oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego /vide: materiał zatytułowany: „Dlaczego ta decyzja… niepełna?” – w załączeniu/?
  6. Jakie kroki prawne podjęli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach wobec sprawcy wydania decyzji wyrażającej zgodę dla firmy DG Tank na budowę zjazdu z bazy transportowej nie do drogi gminnej /ul. Górska/, ale do drogi prywatnej, jaką ponad wszelkimi sporami jest ul. Spacerowa, w miejscowości Wieprz?
  7. Jakie kroki prawne podjęli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach wobec właścicieli i kierowców firmy DG Tank w miejscowości Wieprz, za wjazdy i niszczenie samochodami o masie całkowitej powyżej 30. ton każdy, w ulicę Spacerową, na której obowiązuje ograniczenie tonażu pojazdów do 5. ton /słownie do: pięciu ton/?
  8. Jakie kroki prawne podjęli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach wobec sprawcy fałszowania protokołów kontroli inwestycji przy ul. Spacerowej 1, w miejscowości Wieprz, Protokołu kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego z dnia 04 grudnia2017 roku, Decyzji PINB z dnia 04 grudnia 2017roku, o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji?

Szczególnie, kiedy to nie wszystkie pytania w sprawie przedmiotowej inwestycji, w miejscowości Wieprz, przy ul. Spacerowej, jakie powinny zostać zadane…

Zwłaszcza, że jeżeli chociaż jedna z tych ośmiu spraw przywołanych wyżej uzyskała legitymację funkcjonariuszy i Kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, to poza wszelkimi sporami stanowiłoby, że Ci funkcjonariusze i to Kierownictwo nie tylko nie zbadali żadnej z tych spraw w przeszłości, ale wręcz świadomie, aby chronić sprawców wykroczeń i przestępstw, sami dopuścili się czynu określonego art. 231. § 1. kk.

Ale okazuje się, że pomimo, iż poinformowałem, że nieudzielenie odpowiedzi na te zadane pytania będzie skutkowało z mojej strony wystąpieniem z tymi samymi pytaniami do Komendanta Głównego Policji, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pp. Europosłów, Posłów i Senatorów opozycji demokratycznej oraz wolnych i niezależnych mediów ogólnopolskich, odpowiedzi na pytania – pomimo prawnego obowiązku – mi nie udzielono.

Bowiem zamiast tej odpowiedzi od Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach – mł. insp. Arkadiusza Śniadka, na tak proste pytania, otrzymałem od tego samego Kierownika Referatu d/w z Przestępczością Zorganizowaną Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej w Wadowicach – kom. mgr Wiesława Piórkowskiego, informację o treści jak niżej:
. . .
Zamiast odpowiedzi na osiem pytań
…………………………………………………………………………………………………………………………..


Dlatego zanim swoje pytania skieruję do Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pp. Europosłów, Posłów i Senatorów opozycji demokratycznej oraz wolnych i niezależnych mediów ogólnopolskich
/w tym do pani Bożeny Dunat, z-cy redaktora naczelnego Tygodnika „NIE”/ – czym bez wątpienia skompromituję tę szeroko pojętą polską Policję, w tym również poza granicami naszego kraju – Komendanta Głównego Policji, gen. insp. dr Jarosława Szymczyka, w trybie skargowym, a więc jak mówi ustawa – z 14. dniowym terminem na udzielenie odpowiedzi –  pytam:

1. Kto i kiedy z KPP w Wadowicach ustalił, że firma DG Tank w miejscowości Wieprz, nie mieści się przy ul. Górskiej 151, jak organy ścigania, w tym ta wadowicka KPP podaje w dokumentach o znaczeniu prawnym, ale przy ul. Spacerowej..

 2. Jakie czynności funkcjonariusze oraz Kierownictwo KPP w Wadowicach, podjęli w sprawie: RSoW 31/19, w celu ustalenia sprawcy używania zespołów pojazdów z cysternami w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmiernym kulasem i emisją spalin do środowiska oraz zakłócenia tym spokoju i spoczynku nocnego w czasookresie od 25.12.2018 r. do 02.01.2019 r. w Wieprzu przy ul. Spacerowej 1, na terenie firmy DG Tank, gdzie nie wniesiono wniosku o ukaranie „… z powodu nieustalenia sprawców czynu”, których ustalenie mnie zajęło niespełna pięć minut?

3. Jakie kroki prawne podjęli funkcjonariusze i Kierownictwo KPP w Wadowicach wobec sprawcy /inwestora/ zniszczenia sieci dren?

4. Jakie kroki prawne podjęli funkcjonariusze i Kierownictwo KPP w Wadowicach wobec sprawcy użytkowania inwestycji w miejscowości Wieprz, przy ul. Spacerowej 1, przed dniem 4 grudnia 2017 roku, a więc przed wydaniem przez PINB w Wadowicach decyzji zezwalającej na użytkowanie inwestycji, unieważnionej decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie nr 310/2019, z dnia 13 maja 2019 roku?

5. Jakie kroki prawne podjęli funkcjonariusze i Kierownictwo KPP w Wadowicach wobec sprawcy samowoli budowlanej, bowiem tylko za taką /samowolę budowlaną/ normy obowiązującego prawa uznają zmianę użytkowania inwestycji w sposób rażąco sprzeczny z decyzją Starosty Powiatowego, projektem budowlanym oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego /vide: materiał zatytułowany: „Dlaczego ta decyzja… niepełna?”/?

6. Jakie kroki prawne podjęli funkcjonariusze oraz Kierownictwo KPP w Wadowicach wobec sprawcy wydania decyzji wyrażającej zgodę dla firmy DG Tank na budowę zjazdu z bazy transportowej nie do drogi gminnej /ul. Górska/, ale do drogi prywatnej, jaką ponad wszelkimi sporami pozostaje ul. Spacerowa, w miejscowości Wieprz?

7. Jakie kroki prawne podjęli funkcjonariusze i Kierownictwo KPP w Wadowicach wobec właścicieli i kierowców firmy DG Tank w miejscowości Wieprz, za wjazdy i niszczenie samochodami o masie całkowitej powyżej 30. ton każdy, w ulicę Spacerową, na której obowiązuje ograniczenie tonażu pojazdów do 5. ton /słownie do: pięciu ton/?

8. Jakie kroki prawne podjęli funkcjonariusze oraz Kierownictwo KPP w Wadowicach wobec sprawcy fałszowania protokołów kontroli inwestycji przy ul. Spacerowej 1, w miejscowości Wieprz, Protokołu kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego z dnia 04 grudnia2017 roku, Decyzji PINB z dnia 04 grudnia 2017roku, o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji?

Nadto wnoszę o poinformowanie mnie, kogo obejmują te czynności w sprawie: RSD 457/19, prowadzone „… pod kątem art. 231. § 1. kk” /vide: pismo z dnia 14 sierpnia 2019 roku, RSD 457/19, PR Ds. 1411/2019/?

Jednocześnie, ponieważ w identyczny sposób, jak przy postępowaniach prowadzonych w sprawie samowoli budowlanej, przy ul. Spacerowej w miejscowości Wieprz, funkcjonariusze i Kierownictwo KPP w Wadowicach chroniło i nadal chroni przed odpowiedzialnością karną sprawców wykroczeń i przestępstw – w tym zniszczenia mienia, przywłaszczenia mienia oraz wymuszenia rozbójniczego – jakich dopuścił się Mariusz Pudzianowski /wraz ze swoimi osiłkami/, na szkodę właściciela Hostelu Leskowiec, przy ul. Krakowskiej w miejscowości Andrychów, wnoszę o udzielenie odpowiedzi na zasadnicze tu pytanie: czym motywowana jest ta w pełni potwierdzona decyzjami funkcjonariuszy i Kierownictwa KPP w Wadowicach, prawna ochrona przed odpowiedzialnością karną sprawcy przywołanych tu czynów, w pełni ujawnionych treścią materiałów kompromitujących szeroko pojętą Policję, a publikowanych m.in. przez dziennikarzy Superexpress’u, Wirtualnej Polski i Onetu?

. . .

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Interesuje mnie też Pana odpowiedź – gen. Jarosławie Szymczyk – na istotne w tej sprawie pytania:  jak to jest, że kiedy Pudzianowski informuje widocznego na nagraniu Policjanta, że otrzymał klucze od pokoi, kiedy kupił połowę hostelu, chociaż przed podziałem majątku kupić nie mógł, ów Policjant nie reaguje, kiedy to właśnie od tego samego Policjanta – podczas pierwszej interwencji w tym Hostelu – Pudzianowski żądał od Policjanta, aby ten wydał właścicielowi Hostelu polecenia służbowego – oddania Pudzianowskiemu kluczy od pokoi, których nie wydała mu osoba sprzedająca część z niepodzielonego jeszcze po rozwodzie majątku wspólnego małżonków…
. . .


…………………………………………………………………………………………………………………………..

… oraz jak można było m.in. umorzyć postępowanie w sprawie zniszczenia monitoringu w Hostelu, z uwagi na… niemożliwość ustalenia sprawcy?

. . .

…………………………………………………………………………………………………………………………..

A może nadal w tej wadowickiej KPP jest, jak było lat temu już sporo, kiedy ówczesny Kierownik Wydziału Kryminalnego KPP w Wadowicach wprost potwierdził mi, na czyje polecenie sprawy starannie selekcjonowane wedle oczekiwań sprawców przestępstw są… umarzane?

. . .

…………………………………………………………………………………………………………………………..

MailDlatego już zostawiam Pana z tymi materiałami, aby w tym 14. dniowym oczekiwaniu na odpowiedzi pozostać bez szacunku dla potwierdzonych wyżej w całości: łajdackiej polityki i łamania prawa, szczególnie przez Kierownictwo KPP w Wadowicach…

Co w całości potwierdzają też materiały: „Dlaczego ta decyzja… niepełna?” oraz „Pany… Komendanty!”, które również polecam, aby nie zarzucił mi Pan, że cokolwiek przed Panem ukryłem…

Edward „Scorpion” Wyroba

Wadowice, 21 sierpnia 2019 roku.

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT