Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » „Smród” roznosi się co raz większy…
„Smród” roznosi się co raz większy… wtorek, 3 lipiec 2018, godz. 19:12

DSC01496Treściami materiałów: „„Duży”… może więcej!” oraz „Rzekłbym, że błazen, ale…”, opisałem jednoznacznie działania pozaprawne, wręcz kryminogenne, na terenie Gminy Wieprz, akceptowane zarówno przez tamtejsze władze samorządowe, ale też przez powiatowe i wojewódzkie organy nadzoru budowlanego…

I co potwierdziłem materiałem dowodowym opublikowanym w obydwu tych materiałach, wszyscy, którzy w swoich obowiązkach prawnych mieli reagować na samowolę budowlaną, zwłaszcza, że realizowaną ze szkodą dla środowiska oraz mieszkańców gminy uznali, iż rozbieżność decyzji starosty, projektu inwestycji i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z rzeczywistym, patologicznym stanem inwestycji nie tylko można, ale wręcz trzeba akceptować!
O tym jak? – więcej na zakończenie…

Nie trudno też zauważyć, że swoje wnioski i pytania z przywołanych tu materiałów, skierowałem przede wszystkim do samych zainteresowanych, którzy również w prawnych obowiązkach mają zapisaną reakcję na tak rażące naruszenie prawa!

Wezwanie z GUNBAle na stawiane przeze mnie zarzuty najszybciej zareagował… Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie, który – mówiąc wprost – zwrócił się do mnie o „… sprecyzowanie i uzupełnienie przedmiotu skargi poprzez wskazanie organu administracji budowlanej oraz określenie działań tego organu, które (…) kwestionuje”.

Nawet nie ukrywam, że zaskoczyła mnie szybkość zareagowania, bo to zaledwie trzy dni, od otrzymania mojej korespondencji.

Co mi więc pozostało?
Oczywiście sprecyzować i uzupełnić…
Więc…

Uzupełniając skargę z dnia 15 czerwca 2018 roku, podałem, iż kwestionuję w całości działania Powiatowego Inspektora Nadzoru w Wadowicach oraz działania kontrolne /nadzorcze/ Małopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie, w sprawie inwestycji realizowanej w oparciu o decyzję Starosty Powiatu Wadowickiego nr 413/2016, z dnia 01 sierpnia 2016 roku, znak: NBZ.6740.10.54.2016.

Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Wadowicach zarzuciłem kryminogenne lekceważenie w pełni udokumentowanych materiałem dowodowym informacji o użytkowaniu inwestycji jeszcze przed jej odbiorem budowlanym oraz w sposób niezgodny z przywołaną wyżej decyzją Starosty Powiatowego, projektem budowlanym i miejscowym planem zagospodarowania Gminy Wieprz, zalegalizowanie opisanej wcześniej samowoli budowlanej, zaś Małopolskiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Krakowie, akceptowanie kryminogennych /wszak w całości pokrywających się z zapisami art. 231. § 1. ustawy Kodeks karny/ działań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, co w konsekwencji skutkowało tymże właśnie zalegalizowaniem potwierdzonej w sposób jednoznaczny samowoli budowlanej, zagrażającej środowisku oraz bytowi okolicznych dla bazy transportowej mieszkańców.

Bo przecież poza wszelkimi sporami pozostaje, że w dniu 01 sierpnia 2016 roku, Starosta Powiatu Wadowickiego wydał decyzję nr 413/2016, znak: NBZ.6740.10.54.2016, którą zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia inwestorowi DG TANK sp. z o.o., na realizację zamierzenia budowlanego w określonym zakresie, który już we wcześniejszym materiale cytowałem.
Nadto pokrywający się z decyzją Starosty w swojej treści projekt budowlany zezwalał inwestorowi na – cyt.: „Przed wejściem do budynku (…) usytuowanie 7 miejsc dla samochodów osobowych zakładając min. 3 miejsca postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej budynku.” – koniec cytatu.
I nic ponadto!

Jednak materiał dowodowy z korespondencji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach oraz Małopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie, protokołów z kontroli robót budowlanych, dokumentacji fotograficznej a także nagrań video, uprawnia do domniemania, iż co najmniej działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, wprost zmierzające do zalegalizowania samowoli budowlanej, mogły mieć podłoże korupcyjne, a w konsekwencji, w oparciu o art. 304. § 1. kpk, do  postawienia zarzutu niedopełnienia prawnych obowiązków przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, w całości akceptowane przez Organ II instancji.

Wszak nie można mieć żadnych wątpliwości, iż z korespondencji kierowanej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, a zalegającej w aktach sprawy /przynajmniej powinna – jeżeli jej brakuje, zostanie dosłana na każde wezwanie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz innych Organów naszego państwa/, w pełni udokumentowanej materiałem fotograficznym, Organ ten powziął pełną wiedzę nie tylko o fakcie realizowania inwestycji samowoli budowlanej, bo w sposób niezgodny z decyzją Starosty Powiatu Wadowickiego nr 413/2016, z dnia 01 sierpnia 2016 roku, znak: NBZ.6740.10.54.2016, projektem budowlanym oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, ale też, że inwestycja ta była użytkowana jako baza transportowa dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 30. ton każdy, jeszcze przed jej odbiorem, co najmniej przez cały miesiąc listopad 2017 roku.
Bo tak baza prezentowała się nie tylko w listopadzie, ale w dniu jej odbioru przez nadzór budowlany też…
. . .
001 002 004 005 008 009 010 011
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół z kontroli PINB robót udowlanych z dnia 09-11-2017 - str. 05 z opisemStąd nie można mieć żadnych wątpliwości, że opisany wyżej stan użytkowania tego obiektu budowanego – stanowiącego już wówczas samowolę budowlaną – w miesiącu listopadzie 2017 roku, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach zastał w czasie wykonywania kontroli robót budowlanych na przedmiotowej inwestycji w dniu 09 listopada 2017Protokół z kontroli PINB robót udowlanych z dnia 09-11-2017 - str. 06 - z opisem roku, czego jednak świadomie, wręcz z premedytacją nie odnotował w treści protokołu, chociaż sam w całości udokumentował wykonaną przez siebie i załączoną do protokołu z dnia 09 listopada 2017 roku, nr 413/2017 z kontroli robót budowlanych /znak: PINB.0910.65.217.2/, dokumentacją fotograficzną, na której widzimy nie tylko cysterny i samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 30. ton, ale również bazową stację paliw dla samochodów ciężarowych.

Jednoznacznym jest więc, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, obok niedopełnienia prawnych obowiązków – z bezpośrednim zamiarem zalegalizowania stwierdzonej w trakcie kontroli samowoli budowlanej – celowo sfałszował dokument o znaczeniu prawnym.

Nadto zastanawia mnie, czy przez przypadek brak jest również w dokumentacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach informacji o zniszczeniu przez inwestora sieci dren odwadniających okoliczne grunty oraz tzw. „rury matki”, która nadmiar wód gruntowych odprowadzała do cieku wodnego?

W mojej ocenie brak tej dokumentacji jest również świadomy i po uzgodnieniu z inwestorem faktu zalegalizowania jego samowoli budowlanej, bowiem Organ nadzoru budowlanego musiałby w takiej dokumentacji odnotować, że zniszczenie sieci drenów z rurą odprowadzającą nadmiar wód gruntowych do cieku wodnego został zniszczony poprzez prace niezbędne dla wykonania bardzo głębokiej podbudowy, wymaganej pod bazę dla samochodów ciężarowych, nie dopuszczonej dla tej inwestycji żadnym dokumentem budowlanym, które na podbudowie dla 7. samochodów osobowych, dla których miejsca postojowe przed budynkiem zakładał projekt budowlany, po prostu grzęzłyby na terenie bazy transportowej dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 30. ton każdy.

Postawiony wyżej zarzut w całości uprawnionego domniemania korupcyjnego podłoża pozaprawnych, zbieżnych z art. 231. § 1. kk, działań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, w sposób dostateczny uzasadnia też wypowiedź przedstawiciela /prokurenta/ inwestora, skierowana do osób sprzeciwiających się samowoli budowlanej realizowanej przez spółkę, a zarejestrowana na nagraniu video, którą ten, wyśmiewając osoby kwestionujące bezprawie realizowane tak naprawdę tylko przez prokurenta spółki, ale niespornie  wspólnie i w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Wadowicach wprost informuje, że jest przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach informowany o wszystkich krokach podejmowanych przez osoby domagające się respektowania prawa przez inwestora oraz nadzór budowlany, zarówno na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim.
Taka postawa ze strony prokurenta spółki wprost potwierdza ścisłą, a zarazem motywowaną współpracę inwestora z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Wadowicach.

A brak prawnej reakcji na tak rażącą obrazę ustawy Prawo budowlane ze strony Małopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie oraz korespondencja, w treści której wprost legitymizuje On przestępczą działalności wadowickiego PINB, daje podstawę do postawienia tezy, że i Małopolskiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Krakowie nie obca była motywowana, dwustronna współpraca z inwestorem realizującym samowolę budowlaną.

Bowiem jak podałem wyżej, opisana tu samowola budowlana realizowana jest nie tylko w sposób niezgodny z decyzją Starosty Powiatu Wadowickiego nr 413/2016, z dnia 01 sierpnia 2016 roku, znak: NBZ.6740.10.54.2016, projektem budowlanym oraz obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, który dla terenów, na których realizowana przez inwestora i akceptowana przez Organy nadzoru budowlanego inwestycja – MU l – cyt.: „… dopuszcza wykonywanie usług na działce 3601/1, jednak ich uciążliwość nie może wykraczać poza granice trenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny” – koniec cytatu, co pozostaje w jawnej sprzeczności z obecnym stanem faktycznym oraz prawnym na przedmiotowej działce.

Bo czy baza transportowa dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 30. ton każdy, może prowadzić usługi w taki sposób, aby uciążliwość nie wykraczała poza granice trenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny?

Szczególnie, kiedy ogrodzenie bazy transportowej dla samochodów ciężarowych ze strefą zabudowaną zabudową jednorodzinną dzieli odległość drogi gruntowej o szerokości nie przekraczającej trzech metrów bieżących, a kierowcy spółki przez 24 godziny na dobę, przed wyjazdem w kolejną trasę /w tym w godzinach nocnych/ tankują samochody, średnio od 30. do 40. minut rozgrzewają silniki wysokoprężne swoich samochodów ciężarowych aby dopełnić instalację powietrzną hamulców ciągników siodłowych i naczep, wykonują naprawy bieżące  swoich pojazdów oraz wprost koczują pomiędzy kolejnymi wyjazdami na terenie bazy, zachowując się głośno, nie zważając jednocześnie, że w odległości około 8., 10. metrów od tak wykonywanych czynności w dzień wypoczywają a w godzinach nocnych śpią rodziny z małymi dziećmi.

Istotnym w sprawie jest również, że jak potwierdzają wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 24 stycznia 2018 roku oraz z dnia 12 lutego 2018 roku spółka swoją siedzibę przy ul. Górskiej 151 w Wieprzu, lokalizowała tylko przez 19 dni.

Co więc było powodem tak szybkiego powrotu spółki na ulicę Kalinową 11, w Wieprzu, skąd Spółka przeniosła swoją działalność na ul. Górską 151?
Czy widmo odpowiedzialności karnej właśnie za tę za kryminogenną działalność inwestycyjną przy ul. Górskiej 151?

003 - 300dpiTu uzupełnienia wymagało, że spółka miała i – co potwierdzają fotografie – nadal ma swoją siedzibę w Andrychowie, przy ul. Krakowskiej 123, a więc w strefie gospodarczej gminy sąsiadującej z gminą001 - 300dpi Wieprz, gdzie swoją uciążliwością nie szkodziła środowisku oraz mieszkańcom.
I postawioną tu tezę w całości potwierdza zdjęcie satelitarne z portalu internetowego Google Maps, na którym doskonale widać jeszcze parkowane tam samochody ciężarowe.
002 - 300dpiDzisiaj ta baza transportowa stoi opuszczona, zdewastowana.

A inwestor wspólnie i w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, przy akceptacji Małopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie, prowadzi swoją działalność gospodarczą, ze szkodą dla środowiska i okolicznych mieszkańców, na terenie bazy transportowej dla samochodów ciężarowych, będącej w świetle prawa samowolą budowlaną.

Bowiem tak jak sfałszowany został /o czym powyżej/ dokument o znaczeniu prawnym zatytułowany: protokół z dnia 09 listopada 2017 roku, nr 413/2017 z kontroli robót budowlanych /znak: PINB.0910.65.217.2/, tak samo przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach sfałszowane pozostałe dokumenty, będące w świetle obowiązującego prawa, w tym ustawy prawo budowlane oraz ustawy Kodeks karny, dokumentami o znaczeniu prawnym.

I mam tu na myśli m. in.:
– Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego nr 450/2017, z dnia 04 grudnia 2017 roku,
– Decyzję nr 179/2017, z dnia 04 grudnia 2017 roku, znak: PINB.7353.81.2017.Wp, udzielającą inwestorowi pozwolenia na użytkowanie,
treściami których Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, w sposób rażąco obrażający prawo potwierdza zgodność inwestycji z decyzją Starosty Powiatu Wadowickiego nr 413/2016, z dnia 01 sierpnia 2016 roku, znak: NBZ.6740.10.54.2016, projektem budowlanym oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, chociaż stan inwestycji zastany przez Organ nadzoru budowlanego na miejscu w całości zaprzeczał tej zgodności, potwierdzał użytkowanie inwestycji w charakterze bazy transportowej dla samochodów ciężarowych o ciężarze całkowitym powyżej 30. ton każdy, czyli wprost samowolę budowlaną, co w przywołanych tu dokumentach zostało pominięte, aby można było tę samowolę budowlaną w majestacie prawa zalegalizować.
Bo, że 04 grudnia 2017 roku nie wykonano kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego oraz nie wydano decyzji na użytkowanie budynku biurowo-usługowego, zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, wiaty śmietnikowej, schodów terenowych, miejsc postojowych, utwardzenia terenu oraz zjazdu publicznego z drogi gminnej, tu dodam, że drogi gminnej, na której dopuszczony jest ruch pojazdów o masie całkowitej nie przekraczającej 5. ton, potwierdza zarówno przywołana we wstępie korespondencja uzupełniona materiałami fotograficznymi, o użytkowaniu bez odbioru budowlanego bazy transportowej dla samochodów ciężarowych niezgodnie z przywołanymi tu dokumentami, jak też obecny stan inwestycji, który obrazują załączone do niniejszej odpowiedzi fotografie wykonane w minioną niedzielę – 01 lipca 2018 roku.
. . .
DSC01499 DSC01503 DSC01505 DSC01518
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

A inwestor, który z uwagi na zrealizowanie wyłącznie samowoli budowlanej, bo inwestycji zaprzeczającej dokumentacji budowlanej, winien zostać zobowiązany do rozbiórki obiektu budowlanego na własny koszt i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i też na własny koszt, nadal w sposób kryminogenny postępuje wobec zwolenników stosowania prawa, rozsyłając do swojego „współpracownika” fałszywe w treści donosy…
I jak na razie bez reakcji tegoż „współpracownika” /Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach/, który natychmiast po powzięciu wiedzy o przestępczym charakterze donosu winien wypełnić prawny obowiązek, jaki nakłada niego art. 304. § 2. kpk!
Więc?
Dlaczego nie wypełnia?
Bo przeszkadza mu wcześniejsza „motywacja”?
Wszak inne przeszkody jakoś trudno mi zauważyć!
Zwłaszcza, że Piotr Apostoł z Wieprza, nadal bezkarnie funkcjonuje na samowoli budowlanej!

X2TCr9AC7eQRAeWHAbgFfF90Dla rzetelności muszę dodać, że z moich adresatów jako druga zareagowała Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach…
Nie ukrywam, że ta akurat reakcja nie rodzi we mnie optymizmu, ale już sam fakt uznaję za… ciekawy.

Szczególnie, że niczym głaz milczą władze samorządowe Gminy Wieprz, z Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy na czele…
Tu dziwi mnie bierność zwłaszcza tego drugiego, który zapowiedział kandydowanie do „roli” wójta gminy…
Ale, żeby z takim „bagażem” akceptowanego bezprawia pozostawionego bez szybkiej reakcji?
Chociaż, czy bez reakcji?

Kiedy zarówno Wójt gminy jak też Przewodniczący Rady Gminy Wieprz, nie tylko od dawna wiedzieli o samowoli budowlanej, niezgodnej nie tylko z dokumentacją budowlaną ale przede wszystkim z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, jednak nie zrobili nic, aby ten proceder zatrzymać?
Dlaczego?

Pytanie to ważne, bo kiedy w sprawie zaczęło „śmierdzieć” już poza granice włodarzy wieprzowskiej gminy, szybko zareagowali…
Ale zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego…
I to w sposób, którym myślą, że „zrobią dobrze”… Piotrowi Apostołowi z Wieprza!

A ja myślę, że takie działanie, jednoznacznie ze szkodą dla gminy, środowiska i mieszkańców, ze strony Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy oraz pp. Radnych ma całkiem inne od gospodarskich podłoże…
Dlatego uważam, że sprawie powinna przyjrzeć się nie tylko lokalna Policja, która tak naprawdę ma ręce „związane” decyzjami „adwokata” w prokuratorskiej todze…
Sprawie powinien i to szybko, aby zdążyć jeszcze przed wyborami, przyjrzeć się Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, gdzie /z wiedzy jaką posiadam/ sprawa już została przekazana…

Dlatego czy On czy, Ona? – będą jeszcze gminie wójtować?
No, na to pytanie może nie będą musieli sobie nawet odpowiadać wyborcy z terenu wieprzowskiej gminy…
Może wcześniej odpowie wyborcom na to pytanie Organ, który będzie badał okoliczności zmieniania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod potrzeby i oczekiwania… Piotra Apostoła z Wieprza?

I to na dzisiaj tyle…
Niestety, na pewno nie koniec…
Stąd już zapewniam, że ciąg dalszy nastąpi!
A już na pewno dla co najmniej kilku „polytyków” z wieprzowskiej „elyty” władzy…
Bo nie tylko ja nie mam wątpliwości, że nie zmienia się chyba miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy rażącej obrazie prawa oraz ze szkodą dla gminy, środowiska i mieszkańców bez jakiejś tam, ale… motywacji?

Edward „Scorpion” Wyroba
Prawa autorskie do fotografii zastrzeżone.

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT