Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Starosto i Prokuratorze! Bierzcie się do pracy…
Starosto i Prokuratorze! Bierzcie się do pracy… wtorek, 15 marzec 2016, godz. 01:06

AmbulanceW liście otwartym z dnia 14 marca 2016 roku, Pracownicy Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego piszą do Starosty Powiatowego w Wadowicach – Bartosza Kalińskiego…

Szanowny Panie Starosto.
Pracownicy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego wyrażają dezaprobatę dla obecnych działań Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach związanych z polityką płacową.
W związku z wprowadzeniem aneksu do regulaminu wynagradzania ZZOZ w Wadowicach , zaakceptowanego przez Związki Zawodowe po wielu wcześniejszych spotkaniach, Dyrektor został zobligowany do wprowadzenia nowych zmian w życie. Zgodnie z zapisami z protokołów ze spotkań Dyrektora ze Związkami Zawodowymi działającymi przy ZZOZ w Wadowicach, Dyrektor zapewniał, że będzie rozmawiał z pracownikami, negocjował z nimi wynagrodzenie. Niestety szybko okazało się, że Pan Dyrektor nie wywiązuje się z zapisów ww. protokołach. Nie rozmawia z grupą zawodową ratowników medycznych. Zamiast ustalania wynagrodzenia narzuca swoje warunki. Takie zachowanie Dyrektora spotkało się ze sprzeciwem ze strony związków zawodowych. Na kolejnym spotkaniu Dyrektor znów zapewniał, że będzie rozmawiał w sprawie wynagrodzenia i poprosił o przedłużenie terminu wejścia w życie zmian przewidzianych w regulaminie wynagradzania o kolejny miesiąc, argumentując to chęcią podjęcia indywidualnych rozmów z tą grupą zawodową. Związki Zawodowe wyraziły zgodę na propozycję Dyrektora, stawiając na pierwszym miejscu interes pracowniczy. Niestety dalsze zachowanie Dyrektora nie uległo zmianie. Pracodawca usiłuje jednostronnie narzucić pracownikom ponowne porozumienie, co do których wcześniej zgłaszali wątpliwości. Od wielu lat jesteśmy lekceważeni poprzez nieproporcjonalne zarobki i podwyżki rzędu nastu złotych, nieporównywalne z innymi grupami zawodowymi pracującymi w ZZOZ w Wadowicach. Zarabiamy średnio około tysiąca złotych mniej niż koledzy w ościennych powiatach na tych samych stanowiskach pracy. Nasz Dział szpitala, Dział Pomocy Doraźnej od wielu lat przynosi zyski, które nie są rozdysponowane na szkolenia, podnoszenie kwalifikacji pracowników czy zwiększanie naszego wynagrodzenia, nie wliczając w to grupy zawodowej lekarzy, którzy podwyżki otrzymali. Jak słusznie stwierdziła poprzednia Dyrektor szpitala „… najważniejszym celem szpitala jest wysoka jakość usług medycznych. Decyduje o tym nie tylko infrastruktura, ale przede wszystkim kwalifikacje i postawa kadry medycznej”.
Patrząc na obecne działania Dyrektora mamy całkiem inne odczucia. Jesteśmy traktowani przedmiotowo, a z naszym zdaniem Pracodawca się nie liczy. Na żadne pismo skierowane do Dyrekcji ZZOZ nie otrzymaliśmy pisemnej odpowiedzi, co świadczy jakim szacunkiem jesteśmy darzeni. Nowo zatrudnieni pracownicy, bez stażu mają większe wynagrodzenie zasadnicze od długoletnich, doświadczonych pracowników. Zwracamy również uwagę na to, że w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży Wadowice, miasto papieskie, może a nawet na pewno będzie nawiedzane przez wielu pielgrzymów, co będzie wiązało się ze zwiększona częstością interwencji zespołów ratownictwa medycznego.
Zwracamy się do Pana, jako Starosty Powiatu Wadowickiego o pomoc w rozwiązaniu narastających problemów a w szczególności:
– rozpoczęcie od nowa negocjacji warunków płacy w grupach zawodowych, w których zmiany wprowadza aneks do regulaminu wynagradzania.
– zrównoważenie i uśrednienie wynagrodzenia za pracę o jednakowej wartości.
– umożliwienie wykonywania medycznych czynności ratunkowych osobom posiadającym tytuł ratownika.
– pozostawienie kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku.
– zobligowania Dyrektora ZZOZ w Wadowicach do respektowania zapisów z protokołów z zebrań ze Związkami Zawodowymi.

PS.
W związku z naszym protestem w w/w sprawach dnia 18 marca 2016 roku, organizujemy manifestację pokojową z przemarszem pod budynek Starostwa Powiatowego w Wadowicach, celem podjęcia dialogu i zainteresowania się naszą sprawą /miejsce zbiórki Parking u zbiegu ul. Sienkiewicza i ul. Nadbrzeżnej o godzinie 7.30/.
Zachęcamy i prosimy o obecność na medialnej manifestacji, która jak z treści dokumentu wynika, leży w interesie wszystkich mieszkańców naszego powiatu, zostaliśmy zmuszeni do „wyjścia na ulice”, gdyż nasze stanowisko w w/w piśmie jest niesłyszalne, jesteśmy traktowani po macoszemu na co obecnie już nie dajemy przyzwolenia.
Prosimy o lekturę pisma i zajęcie stanowiska w problemie.

0000I można by na tym pozostać, gdyby „podwórko” dyrektora ZZOZ nie było podwórkiem przestępstwa kontynuowanego prawdopodobnie nieustannie od lat ’90 ub. wieku?!

Tu dodam, że przestępstwa porównywalnego do tzw. afery „handlu skórami” w Łodzi sprzed kilkunastu laty, nie tylko przez Dyrektora ZZOZ legitymizowanego, ale w całości naruszającego zarówno konstytucyjną równość obywateli wobec prawa, ale także prawo stanowiące o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jak napisałem przestępczy charakter czynu miał swój początek w latach ’90 ub. wieku /co potwierdzał upubliczniony przeze mnie już wówczas dokument/, a więc równolegle z przywołaną już aferą w łódzkim pogotowiu!
I tam, po ogromnej pracy organów ścigania aferą skrupulatnie rozliczoną przed sądem, a w Wadowicach – jak wszystkie afery w tym mieście – zamiecioną pod prokuratorski dywan.

Pan Dyrektor Budka chce brutalnie, wzorem PO, w rządzie której był przecież syn pana Dyrektora, okradać ratowników medycznych z należnych im wynagrodzeń.
Do tego – chociaż nikt o tym głośno nie mówi – byli oni /ratownicy medyczni, dla których Dyrektor ZZOZ w Wadowicach jest pracodawcą/ okradani od lat pomimo ustawowego obowiązku z wypłaty należnych m.in. ratownikom świadczeń finansowych!

0001Ale jakoś dziwnie nie reaguje na „kwitnącą” w najlepsze w strukturach ZZOZ w Wadowicach korupcję, przynoszącą zyski jednemu przedsiębiorcy i starannie zorganizowanej na terenie tutejszego szpitala grupie przestępczej.

Dlatego panie Starosto, może zainteresuje się Pan nie tylko problemem ratowników medycznych, od których kwalifikacji i szybkości działania zależy zdrowie i życie mieszkańców powiatu!

Handlarzami „skór” pod „skrzydłami” dyrektora Budki również!

Bo sam fakt kryminogennego, wręcz jak napisałem wyżej – przestępczego procederu „kwitnącego” na terenie ZZOZ w Wadowicach od lat, jest bardziej prosty do ustalenia od budowy przysłowiowego cepa!
Trzeba tylko… ruszyć głową!
I chociaż posiadam wiedzę oraz dowody na postawione wyżej zarzuty, nie mnie za to płacą, tylko panom Budce, Kalińskiemu, a przede wszystkim nijakiemu… Utracie!

Więc Panowie – Starosto i Prokuratorze Rejonowy – bierzcie się do pracy, bo to Waszym zadaniem jest zapobieganie między innymi pospolitemu złodziejstwu i nieuczciwej pracy… Dyrektora ZZOZ w Wadowicach!

0002Zwłaszcza, że jak wynika z materiału prasowego z tamtego okresu pismo nigdy nie zostało unieważnione przez Dyrektora ZZOZ, co pozwala na domniemanie, iż przez kolejne dyrektorskie kadencje funkcjonuje w przestrzeni publicznej jako obowiązujące…

A nadto wypowiadający się wówczas dla „Kroniki Beskidzkiej” prokurator Janusz Cieśla nie tylko dysponował oryginałem dokumentu, ale do dzisiaj powinien dysponować również ekspertyzą grafologiczną!

Bo ja nie mam wątpliwości, że na dokumencie figurują oryginalne podpisy przedstawicieli obydwu układających się i nie ukrywajmy, że na odpowiednią kasę… stron
/w przeciwnym przypadku nikt tak starannie nie podkreślałby słowa… „nieodpłatnie”/!

0003Co prawda, dyrektor Babicz sprawiedliwości już „uciekł”, ale proceder, który zainicjował tylko z jednym przedsiębiorcą pogrzebowym funkcjonuje nadal, a jego „sygnatariusze” mają się całkiem dobrze!

Bo nie od dzisiaj wiadomo, że… pieniądze nie śmierdzą!
Nawet te z największego szamba!

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT