Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Za "miedzą" » Stradomski sam przyznaje, że… łamie prawo!
Stradomski sam przyznaje, że… łamie prawo! wtorek, 7 Luty 2012, godz. 21:36

Po ostatnim swoim materiale, tym o… rozmowie Stradomskiego z kalwaryjskim (jeszcze!) burmistrzem, przypomniałem sobie, że kiedyś, chociaż w niedalekiej jeszcze przeszłości, „zadołowałem” w swoim archiwum list jednej z mieszkanek Kalwarii do Stradomskiego… Z pytaniem o byłe już, chociaż kiedyś cenione na regionalnym rynku prasowym „Wiadomości Kalwaryjskie” oraz… ów nadal funkcjonujący „Informator kalwaryjskiego Imperatora”, na którego stronach Stradomski toczy ślinotok sam ze sobą…
I „odkopałem”…

Ale że mniej interesujące pod względem prawnym jest samo pismo mieszkanki, a bardzo (z naciskiem na: bardzo!) odpowiedź Stradomskiego, bo facet nie tylko (mówiąc bardzo delikatrnie) pieprzy jak „Piekarski na mękach”, ale jeszcze sam udowadnia, że i w tej sprawie… łamie obowiązujące prawo, dlatego na początek fragment „… ze Stradomskiego” (całość obok!):

„… W odpowiedzi (…) informuję, że Informator Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej nie jest prasą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt l ustawy z 26.01.1944r. – Prawo prasowe (Dz.U. 1984.5.24 z poźn. zm.); nie obejmuje zespołów ludzi i poszczególnych osób zajmujących się działalnością dziennikarską, nie posiada redaktora naczelnego ani redakcji.
Informator jest formą ad hoc przekazywania urzędowych wiadomości i komunikatów dotyczących Gminy, przygotowywanych przez danych pracowników Urzędu, w tym Burmistrza na dartą okoliczność. Jen prawnie dozwoloną formułą komunikowania się Urzędu/Burmistrza ze społeczeństwem wynikającą z Konstytucji RP, ustaw szczególnych jak o samorządzie gminnym oraz o dostępie do informacji publicznej, np. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (…)”.

Tu zakończę, bo szkoda… zdrowia i z pełną odpowiedzialnością, na podstawie obowiązującego prawa (którego fragmenty mające znaczenie w tej sprawie poniżej), oświadczę, że…
Albo Zbigniew Stradomski jest analfabetą?
Albo z premedytacją łamie obowiązujące prawo?
Co w obydwu przypadkach powinno chyba dyskwalifikować go ze sprawowania jakichkolwiek funkcji publicznych?

Dlaczego? Bo…
Niech odpowiedzą fragmenty ustawy przywołanej w odpowiedzi Stradomskiego, które jednocześnie uzasadniają domniemania dla zadanych powyżej pytań…

Art. 7. 1. Ustawa reguluje prasową działalność wydawniczą i dziennikarską.
2. W rozumieniu ustawy:
1. prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele – i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską,
2. dziennikiem jest ogólno informacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu,
3. czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku; przepis ten stosuje się odpowiednio do przekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu innego niż określony w pkt 2,
4. materiałem prasowym jest każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu, rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa,
5. dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji,
6. redaktorem jest dziennikarz decydujący lub współdecydujący o publikacji materiałów prasowych, 7. redaktorem naczelnym jest osoba posiadająca uprawnienia do decydowania o całokształcie działalności redakcji, 8. redakcją jest jednostka organizująca proces przygotowywania (zbierania, oceniania i opracowywania) materiałów do publikacji w prasie.
Art. 8. 1. Wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wydawcą może być organ państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, samorządowa i inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy.
2. Organizacja polityczna, związek zawodowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja spółdzielcza, samorządowa i inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy może realizować uprawnienia wydawnicze bezpośrednio lub za pośrednictwem wydawnictw własnych, jak również innych wydawnictw, działających jako nakładca.
Art. 9. Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do:
1. Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Monitor Polski oraz innych urzędowych organów publikacyjnych,
2. Diariusza Sejmowego i własnych sprawozdań z działalności Sejmu i jego organów, a także wewnętrznych wydawnictw rad narodowych,
3. orzecznictwa sądów oraz innych urzędowych publikacji o tym charakterze,
4. wydawnictw prasowych obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i organizacji międzynarodowych, które na podstawie ustaw, umów i zwyczajów międzynarodowych korzystają z prawa prowadzenia działalności wydawniczej.
Art. 20. 1. Wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji
w sądzie wojewódzkim właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy, zwanym dalej organem rejestracyjnym. Do postępowania w tych sprawach stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, ze zmianami wynikającymi z niniejszej ustawy.
2. Wniosek o rejestrację, o której mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1. tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji,
2. dane osobowe redaktora naczelnego,
3. określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres,
4. częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.
3. Postanowienia zarządzające wpis do rejestru sąd uzasadnia tylko na wniosek.
4. Wydawanie dziennika lub czasopisma można rozpocząć, jeżeli organ rejestracyjny nie rozstrzygnął wniosku o rejestrację w ciągu 30 dni od jego zgłoszenia.
5. O zmianie danych, o których mowa w ust. 2, należy zawiadomić niezwłocznie organ rejestracyjny.
Art. 24. Przepisy dotyczące rejestracji działalności prasowej nie mają zastosowania do działalności antenowej Komitetu do Spraw Radia i Telewizji Polskie Radio i Telewizja oraz do działalności Polskiej Agencji Prasowej i Polskiej Kroniki Filmowej, których działalność regulują odrębne przepisy.
Art. 25. 1. Redakcją kieruje redaktor naczelny.
2. Redaktorem naczelnym dziennika lub czasopisma może być osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada obywatelstwo polskie i nie jest pozbawiona praw publicznych.
3. (…).
4. Redaktor naczelny odpowiada za treść przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych oraz za sprawy redakcyjne i finansowe redakcji w granicach określonych w statucie lub właściwych przepisach, a w wypadku gdy redaktor naczelny uzyskuje immunitet procesowy, obowiązany jest wskazać redaktora, który ponosi odpowiedzialność określoną w art. 49a.
5. Redaktora naczelnego powołuje i odwołuje wydawca, organ założycielski wydawnictwa lub inny właściwy organ. (…).
Art. 26. (skreślony).
Art. 27. 1. Na każdym egzemplarzu druków periodycznych, serwisów agencyjnych oraz innych podobnych druków prasowych należy w widocznym i zwyczajowo przyjętym miejscu podać:
1. nazwę i adres wydawcy lub innego właściwego organu,
2. adres redakcji oraz imię i nazwisko redaktora naczelnego,
3. miejsce i datę wydania,
4. nazwę zakładu wykonującego dany druk prasowy,
5. (skreślony),
6. międzynarodowy znak informacyjny, 7. bieżącą numerację.
Art. 45. Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Resztę pozostawię w zasadzie bez komentarza, kwitując pytaniem…
Czy i tu kłania się… prokurator?
Szczególnie, że już pobieżna (do szczegółowej zmierzam!) analiza kosztów tego wydawanego bezprawnie kilku stronicowego „Informatora kalwaryjskiego Imperatora”, w sposób – i to znaczny – przekracza koszty wydawanych kiedyś na kilkudziesięciu stronach „Wiadomości Kalwaryjskich”…
O czym w najbliższych dniach…

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT