Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Za "miedzą" » Tak „odpowiedzieć” może tylko… Stradomski!
Tak „odpowiedzieć” może tylko… Stradomski! wtorek, 28 luty 2012, godz. 17:08

Kto nie pamięta, tu znajdzie pytania, które 15 lutego zadałem… Stradomskiemu!
Jeszcze burmistrzowi Kalwarii…
A to poniżej, to to, co wedle Stradomskiego… odpowiedź, w oryginale;

Kalwaria Zebrzydowska, 28 lutego 2012r.

Szanowny Pan
Edward Wyroba
Adres emailowy: wadowita24@wp.pl
SR.1431.3.2012

Po zapoznaniu się z treścią Pana pisma wysłanego drogą elektroniczną 15 lutego br. na adres emailowy sekretariatu tut. Urzędu, odpowiadając na Pańskie pytania, informuję i wyjaśniam:
Z Panem Marcinem Płaszczycą Gmina Kalwaria Zebrzydowska ma podpisaną umowę zlecenie na opracowanie i zamieszczanie materiałów promocyjno- informacyjnych dotyczących Gminy Kalwaria Zebrzydowska, przygotowywanie i publikacje materiałów promocyjnych i reklamowych w technologii internetowej, redagowanie i aktualizowanie internetowego serwisu Urzędu Miasta www.kalwaria-zebrzydowska.pl – podczas nieobecności informatyka Urzędu (choroba, urlop, delegacja).
Strukturę Urzędu Miasta określa Regulamin Organizacyjny Urzędu nadany Zarządzeniem Burmistrza nr 208/2012 z dn.2 stycznia 2012r. , na podst.art.33 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym.
Pan Mirosław Nowak pełni funkcję kierownika referatu gospodarki komunalnej z zakresem obowiązków wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, którego treść jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej;
Dyrektor CKTiS jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zakres obowiązków służbowych dyrektora wynika ze Statutu Jednostki, który to dokument jest ogólnie dostępny w BIP. Dyrektor Szumara wyłoniony na stanowisko został w drodze naboru konkursowego, jako jedyny kandydat ze zgłoszonych, który spełniał wszystkie wymagane warunki wynikające z ogłoszenia o naborze. Dane dotyczące wynagrodzeń pracowników Urzędu, gminnych jednostek (tu: p.Nowaka i Szumary) nie kwalifikują się jako informacja publiczna i należą do sfery dóbr osobistych podlegających ochronie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
Poprzedni burmistrz utworzył stanowisko wiceburmistrza i w poprzednich kadencjach dwukrotnie powoływał osoby na to stanowisko. Istnienie tej funkcji wynika z przepisów prawa /vide: ustawa o pracownikach samorządowych/;
Wynagrodzenie zastępcy wynosi miesięcznie 6598 zł brutto (4664 zł netto),ponadto zgodnie z przepisami prawa w/w przysługuje dodatek za wysługę lat;
Wiadomości Kalwaryjskie były organem Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej; Gazeta ta została w 2011 roku zawieszona na mocy uchwały Rady Miejskiej; koszty wydawania tej gazety w 2010 roku wyniosły ok.30 tysięcy złotych plus ok.10 tysięcy zł wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowę zlecenie za przygotowanie gazety do druku.
Informator, o który Pan pyta, ma charakter nieregularnie wydawanego periodyku; stanowi formę komunikowania przez UM informacji urzędowych lokalnej społeczności; jego nakład jak i jego objętość oraz koszt wydawania są różne, w zależności od potrzeb informacyjnych;
Wynagrodzenie Burmistrza zostało ustalone przez Radę Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej na III Sesji RM w dn.9.12.2010r. uchwałą nr III/6/2010, która to uchwała jest dostępna w BIP;
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej oraz sesje Rady Miejskiej mogą odbywać się w każdym budynku użyteczności publicznej stanowiącym własność Gminy; na obecny czas budynek /np. jego pomieszczenie na I piętrze/ przy ul. Mickiewicza 4 jest najlepiej spełniającym warunki miejscem na spotkania publiczne, w tym dla ustawowej reprezentacji mieszkańców naszej Gminy;
Decyzje o wycince drzew na terenie stanowiącym własność gminy wydaje Starosta (organ wykonawczy powiatu) a nie Burmistrz; Starosta decyzją WSR.613.68.2011 z 25.11.2011 odstąpił od wymierzenia OSP administracyjnej kary pieniężnej za usuniecie 5 świerków pospolitych; Informuję ponadto, że na mój (burmistrza) wniosek złożony na sesji Rady Miejskiej 29 grudnia 2011r. o przeprowadzenie kontroli w ww. sprawie, Komisja Rewizyjna, po przeprowadzeniu takiej kontroli jednogłośnie stwierdziła, że tryb załatwienia wniosku OSP przez Burmistrza był prawidłowy, zgodny z kompetencjami oraz przepisami prawa (stanowisko Komisji Rewizyjnej jest dostępne na stronie internetowej UM).

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Komentował, nie będę, bo ludziom potrafiącym korzystać z daru rozumu, taki komentarz naprawdę jest zbędny, żeby ocenić… poziom intelektualny autora i znajomość prawa przez Stradomskiego…
A już konia z rzędem temu, który znajdzie przynajmniej w tej treści jedną odpowiedź z tych, na zadane Stradomskiemu pytania?

 Dlatego poniżej zacytuję tylko odesłaną natychmiast, na ten Stradomskiego… chłam, odpowiedź:

Zbigniew Stradomski
burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej.

Z treści tego czegoś, co nazwał Pan odpowiedzią do Wyroby, mam prawo domniemywać, że nie tylko nie spełnia Pan wymagań oczekiwanych od osoby piastującej tak ważne stanowisko w gminie, ale skutecznie chce Pan ukryć nie tylko własną nieudolność, lecz przede wszystkim działalność przestępczą.
Nie wiem, czy zorientował się Pan, co mam na myśli, więc informuję, że zgodnie z KPA, podejmę dalsze kroki prawne, w celu uzyskania odpowiedzi na zadane Panu w dniu 15 lutego br., pytania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zaś do Prokuratury skieruję zapytanie pod kątem niedopełnienia przez Pana prawnego obowiązku udzielenia informacji, który to czyn jednoznacznie kwalifikowany jest nie tylko przyrodzonym i niezbywalnym prawem konstytucyjnym, a więc takim, którego nikt nikogo – w tym burmistrz Stradomski obywatela Wyroby – pozbawić nie może, ale przede wszystkim art. 231 kodeksu karnego, jednoznacznie określającego skutek niedopełnienia prawnego obowiązku przez funkcjonariusza publicznego. Bo lekceważyć może dają się Panu mieszkańcy Kalwarii, do których niestety, nie należę!

Bez poważania dla kłamcy i oszusta pozostaje… Edward Wyroba.

Wadowice, dnia 28 lutego 2012 roku.

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT