Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Tu i tam... » W imię jawności życia publicznego… Bez cenzury!
W imię jawności życia publicznego… Bez cenzury! środa, 14 Marzec 2012, godz. 21:45

Tytułem wstępu…
Nie ukrywałem, że po informacji podanej przez IWW, iż złożyła na ręce Starosty Powiatu Wadowickiego „niewygodne” i „trudne” pytania, oczekiwałem – i nie tylko ja – odpowiedzi… Nie ukrywałem również, że kiedy do publicznej wiadomości podana została informacja, że odpowiedzi na owe pytania padły, liczyłem – i znowu nie tylko ja – że odpowiedzi te zostaną, bez jakiejkolwiek cenzury opublikowane…
Tego wymagała jawność tych szeroko rozreklamowanych przez IWW działań oraz… szacunek, przede wszystkim do Starosty, który nie zlekceważył pytających oraz społeczności powiatu…
Ale zamiast odpowiedzi…, w licznych komentarzach sypały się tylko wyzwiska i wulgaryzmy…
Dlatego…
Ponieważ na złożony przeze mnie w dniu 08 marca br., wniosek Starosta Powiatu Wadowickiego nie udostępnił mi odpowiedzi, które przekazał w dniu 02 marca br. IWW, aby zapoznać z tymi odpowiedziami mieszkańców Powiatu Wadowickiego, w dniu wczorajszym pozwoliłem sobie zadać panu Staroście te same – co Inicjatywa, rzekomo w naszym imieniu – pytania….
W treści otrzymanych w dniu dzisiejszym odpowiedzi nie ingerowałem i nie dokonałem żadnych zmian…

Szanowny Panie!
Zgodnie z Pana prośbą przesyłam odpowiedzi na pytania skierowane do mnie w email-u z dnia 13 marca 2012 r. Zawarte w nich informacje są zgodne z moją wiedzą w tym temacie i znanymi mi dokumentami.

1. Kandydowanie w wyborach samorządowych to, w mojej ocenie, indywidualna decyzja każdego człowieka. W wyborach samorządowych w 2010 roku wystartowałem jako kandydat na radnego powiatowego z KWW Wspólny Dom. Kiedy zostałem wybrany ponownie na radnego powiatowego, powstała koalicja, która zaproponowała mi kandydowanie na starostę. Po zastanowieniu się, wyraziłem zgodę na kandydowanie na to stanowisko. Ostateczna decyzja należała jednak do radnych powiatowych. Starostą zostałem wybrany w dniu 2.12.2010r. jednogłośnie, co świadczyło z jednej strony o zaufaniu, jakim mnie obdarzyła cała Rada, a z drugiej, konieczności wzięcia na siebie odpowiedzialności i ciężaru trudnych spraw samorządu powiatowego na początku kadencji. Byłem i jestem postrzegany jako orędownik szybkiej rozbudowy wadowickiego szpitala, w wersji 5-kondygnacyjnej. W tej sprawie interpelowałem wielokrotnie w poprzedniej kadencji Rady Powiatu. Kiedy zostałem starostą, uznałem, że inwestycja ta powinna stanowić priorytet tej kadencji. Sądzę, że poprzez moje działania oraz Zarządu, potwierdzam, że tak jest. Konkludując, każdy kto startuje w wyborach winien mieć świadomość, że o jego wyborze decydują wyborcy a nie sondaże czy samo „chciejstwo” kandydata czy grupy która go wspiera. Pragnę również stanowczo podkreślić, że ani ja , ani mój Zarząd a i sadzę też Rada Powiatu, nie są kierowani przez Stanisława Kotarbę, jak to pisze zadający pytanie. Natomiast prawdą jest, że S. Kotarba jest członkiem większościowej koalicji tej Rady.
2.Nie jest prawdą, że Zarząd Powiatu poprzedniej kadencji przygotował projekt niewielkiego pawilonu szpitalnego /3 kondygnacyjnego/. Projekt budowlany takiego pawilonu nigdy nie powstał. Nie był też przeprowadzony w tej sprawie audyt, który rzekomo miał wykazać, że taki szpital byłby wystarczający dla rozwoju lecznicy. Prawdą są natomiast następujące fakty dotyczące historii budowy pawilonu „E”:
a. W dniu 28.08.2006r. Rada Powiatu Wadowickiego podjęła uchwałę nr XLIII/320/06 w sprawie przystąpienia do budowy pawilonu „E” Szpitala Powiatowego w Wadowicach. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu,
b. Uchwałą nr XIV/48/2006 z dnia 25.09.2006r. Rada Społeczna ZZOZ w Wadowicach potwierdza konieczność budowy pawilonu „E” Szpitala Powiatowego i opiniuje pozytywnie wniosek w tej sprawie,
c. W dniu 12 maja 2008 r zostaje zawarte Porozumienie nr rej. SON. 01191-9/08 pomiędzy Powiatem Wadowickim a ZZOZ Wadowice na przekazanie środków pieniężnych w formie dotacji w kwocie 935 tys. zł na sfinansowanie projektu budowlanego rozbudowy szpitala powiatowego o Pawilon łóżkowy „E”,
d. Z dniem 14.10.2008r. zawarto aneks do tego Porozumienia, w myśl którego ZZOZ dokona rozliczenia tej dotacji do 15.12.2009 r.,
e. Mając takie umocowanie w postaci Porozumienia, Dyrektor ZZOZ zawarł umowę z Biurem Projektowym PRO–MEDICUS w Krakowie na wykonanie projektu budowlanego pawilonu „E” w oparciu o załączoną do umowy koncepcję budowlaną, uzyskanie wszelkich ekspertyz i uzgodnień do uzyskania pozwolenia na budowę z terminem realizacji umowy do 30.06.2009 r. i za wynagrodzeniem brutto 854 tys. zł
f. Decyzją nr 920/2009 z dnia 7.10.2009r sygn. NBZ 7351-128/2009 Starosta Wadowicki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia dla ZZOZ w Wadowicach na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon łóżkowy „E” /7 – kondygnacyjnego budowanego w wersji modułowej/,
g. Pismem z dnia 22.12.2009r. biuro PRO-MEDICUS podało Wydziałowi Inwestycji Starostwa /WKI/ średnią cenę tej inwestycji na kwotę 93 885 922,77 zł. /netto/
h. Dnia 14 maja 2010r. swoją Uchwałą, Zarząd Powiatu w Wadowicach zleca firmie PHARMED CONSULTING Krzysztof Jeżowski opracowanie „Analizy i oceny Szpitala Powiatowego w Wadowicach (ZZOZ w Wadowicach) mającej na celu określenie bieżących i przyszłych potrzeb na opiekę medyczną w Powiecie Wadowickim oraz zasadność i zakres planowanej rozbudowy szpitala” /powstaje wówczas koncepcja 3-kondygnacyjnego pawilonu „E”/,
i. W dniu 12.08.2010r. Zarząd Powiatu w Wadowicach Uchwałą nr CCXXIII/1232/10 z dn. 12.08.2010 r. podjął decyzję o wszczęciu procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji p.n. Rozbudowa szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon łóżkowy „E”. Uchwała ta dotyczyła opracowania drugiego, całkowicie nowego projektu, wg koncepcji przygotowanej przez PHARMED CONSULTING Krzysztof Jeżowski. Zarząd Powiatu do końca kadencji / tj. 02.12.2010r. – czyli przez prawie 4 miesiące/ nie wszczął jednak procedury przetargowej,
j. Uchwałą nr XXXVIII/288/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązania przeznaczonego na sfinansowanie wydatków majątkowych w celu realizacji dokumentacji projektowej p.n. Rozbudowa szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon łóżkowy „E” do wysokości 1 119 167 zł. Miały być to środki przeznaczone na kolejny projekt /wg koncepcji 3- kondygnacyjnej/. Ta uchwała Rady Powiatu również nie doczekała się realizacji.
k. Mój Zarząd podjął się tematu rozbudowy szpitala w przedstawionej powyżej sytuacji prawnej. Dodatkowo, przed Sądem Okręgowym w Krakowie, Wydział Cywilny, toczył się proces powództwa ZZOZ przeciwko Powiatowi Wadowickiemu, o zapłatę za zlecony do wykonania projekt budowlany paw. E, na mocy Porozumienia z 12.05.2008 r.,
l. Kierowany przez mnie Zarząd Powiatu rozpoczął cykle spotkań z biurem projektowym PRO-MEDICUS, pod kątem możliwości wykorzystania istniejącego projektu budowlanego, będącego w posiadaniu ZZOZ i jego ewentualnej adaptacji w celu realizacji tej inwestycji w wersji tradycyjnej i etapowaniu. Spotkania takie odbyły się: 9.12.2010 r, 05.01.2011 r., 18.02.2011 r. W ich rezultacie Zarząd podjął decyzję o wykorzystaniu istniejącego projektu. Należało zatem: uchylić wspomniane uchwały tj. Zarządu Powiatu z dnia 12.08.2010 r. oraz Rady Powiatu z dnia 26.08.2010 r., zawrzeć ugodę sądową z ZZOZ, zapłacić za projekt /po wynegocjowaniu ceny z ZZOZ/, przejąć projekt, negocjować z PRO–MEDICUSEM /prawa autorskie/ – zmianę technologię modułowej na tradycyjną, wykonanie projektu wykonawczego dla 5 kondygnacji, dokonanie zmian w projekcie budowlanym, polegających na zmianie funkcji poszczególnych kondygnacji, sprawowanie nadzoru autorskiego, przeniesienie pozwolenia na budowę na Powiat i uzyskanie nowego pozwolenia. To wszystko zostało zawarte w umowie z PRO–MEDICUSEM z dnia 7.03.2011 r. za wynegocjowaną cenę brutto 891 750,00 zł – z terminem wykonania – do 15.07.2011 r. Po wykonaniu projektu wykonawczego na 5 kondygnacji, przystąpiliśmy do przygotowania budżetu na 2012 rok, w celu uwzględnienia w nim oraz WPF tej inwestycji. W miesiącach październik-listopad spotykaliśmy się wraz z Panią Wicestarostą z przedstawicielami gmin – wójtami, burmistrzami, radnymi, komisjami w sprawie przedstawienia koncepcji budowy tego obiektu oraz ewentualnego współfinansowania przez gminy tej inwestycji. Gminy otrzymały przygotowane przez nas projekty porozumień w sprawie przekazania ewentualnych dotacji. W dniu 22 grudnia 2011 r. Rada Powiatu uchwaliła budżet na 2012 rok oraz WPF na lata 2012-2024. W tych dokumentach uwzględniono planowaną inwestycję oraz pokazano źródła jej finansowania. Inwestycja, z uwagi na możliwości finansowe powiatu, musi być etapowana. O jej etapowaniu, pisali również fachowcy w studium wykonalności opracowanym dla tej inwestycji. Po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości, w tym dotyczących posadowienia budynku pawilonu „E” oraz przygotowaniu dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargu /SIWZ+projekt umowy/, w dniu 23 lutego przesłałem drogą elektroniczną całość dokumentacji dot. przetargu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, celem jego ogłoszenia. Termin składania ofert na wykonanie I podetapu I etapu budowy Pawilonu „E” upływa 04.04.2012 r.
Pragnę jednocześnie nadmienić, że opracowana koncepcja przyszłego pawilonu łóżkowego „E”, opierała się cały czas na wersji 5-kondygnacyjnej tego obiektu z dodatkowym technicznym poddaszem. Takie było założenie dla tej inwestycji w koncepcji oraz studium wykonalności. Wersja 3 kondygnacyjna projektowanego obiektu, moim zdaniem, nie gwarantuje przeniesienia wszystkich oddziałów ze starej części szpitala. Oznaczało by to bowiem konieczność ograniczenia działalności a zatem i dostępności oraz nie dawało szansy na rozwój tej placówki. Chcemy zbudować pawilon na miarę potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu. Zapewniam, że wszystkie kondygnacje /5/ w tym pawilonie będą w przyszłości wykorzystane.
3. Nie jest prawdą, że w szpitalu przeprowadzono cyt… „ponowny audyt”. Zadającemu pytanie prawdopodobnie chodzi o zobowiązanie przeze mnie nowej Pani Dyrektor U. Lasy do przeprowadzenie analizy wewnętrznej /bilansu otwarcia/ ZZOZ w Wadowicach poprzez:
a. zbadanie rzetelności ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2011 r.,
b. analizę wewnętrzną zakładu, w tym:
– sytuację finansową ZZOZ,
– ocenę bazy lokalowej i aparatury medycznej ZZOZ,
– zarządzanie zakładem i jakość świadczonych usług w ZZOZ Wadowice,
c. opracowanie strategii rozwoju ZZOZ Wadowice,
d. ustalenie planu finansowego realizacji strategii ZZOZ w Wadowicach,
Takie polecenie wydałem na piśmie Pani Dyrektor w dniu 14 lipca 2011 r. sygn. WEZ.8023.4.10.11
W wyniku prac 4-osobowego zespołu powstała kompleksowa analiza wewnętrzna w ww. obszarach. Wyniki prac zespołu zostały przedstawione na sesji Rady Powiatu w dniu 19 września 2011 r. – obszerne materiały video z prezentacji poszczególnych członków tego zespołu, znajdują się na naszej stronie internetowej, a dokumentacja w wersji papierowej została udostępniona do użytku wewnętrznego Rady Powiatu. Kolejny raz Pani Dyrektor omówiła sytuację w ZZOZ na sesji RPW w dniu 5 grudnia ub. roku. Na podstawie opracowania przygotowanego przez ten zespół fachowców Dyrektor U. Lasa przedstawiła Zarządowi Powiatu Plan działań w ZZOZ na lata 2012-2016, który został przez Zarząd zaakceptowany w miesiącu styczniu br.
4. Tak, mam taką wiedzę, że jeden z członków zespołu dokonującego analizy wewnętrznej ZZOZ, Pan W. Ponikło został we wrześniu ub. roku zatrudniony przez Panią dyrektor. Ma ona pełne prawo w swobodnym doborze najbliższych współpracowników. Na marginesie dodam, że Pan Ponikło posiada odpowiednie kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie zawodowe gwarantujące, moim zdaniem, osiągnięcie celów postawionych przed kierownictwem ZZOZ.
5. Nie jest prawdą, że konkurs na dyrektora szpitala został unieważniony przez Zarząd Powiatu. Konkurs ten został przeprowadzony zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Wadowicach nr 216/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r. oraz Regulaminem pracy Komisji Konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora ZZOZ w Wadowicach /załącznik do uchwały Zarządu Powiatu nr 267/11 z dnia 28.04.2011r./. Do konkursu aplikacje złożyło 5 osób. Komisja po ocenie formalnej złożonych wniosków /na posiedzeniu w dniu 30 maja 2011 r./ do dalszego etapu dopuściła 4 osoby, w tym Panią U. Lasę. Nie jest zatem prawdą, że Komisja Konkursowa uznała, że obecna Dyrektor cyt. … nie posiadała odpowiednich kwalifikacji. Prawdą jest natomiast, że komisja konkursowa po wysłuchaniu kandydatów w II etapie /w dniu 9 czerwca 2011 r./, w wyniku tajnego głosowania, rekomendowała Zarządowi Powiatu na stanowisko Dyrektora ZZOZ pana Andrzeja Jarzębowskiego. Na tym praca Komisji Konkursowej się zakończyła. Na podstawie § 9 ust 1 i 2 uchwały Zarządu Powiatu nr 216/11 z dnia 6.04.2011 r. /który to zapis dopuszczał możliwość nie nawiązania stosunku pracy z rekomendowanym przez Komisję Konkursową kandydatem/ Zarząd, po kilkugodzinnej dyskusji i rozmowie z p. U. Lasa, zdecydował jednogłośnie powierzyć jej tę funkcję, uznając, że jest ona osobą która realizować będzie program naprawczy szpitala, ma doświadczenie w organizacji i zarządzaniu placówką służby zdrowia i będzie ściśle współpracować z Zarządem Powiatu. Na marginesie pragnę dodać, że w świetle wówczas obowiązujących przepisów, Zarząd Powiatu miał pełną swobodę w zakresie wyboru nowego dyrektora ZZOZ. Mógł w ogóle nie przeprowadzać konkursu i mógł również nie powołać osoby rekomendowanej przez Komisję Konkursową. Poprzez ogłoszenie konkursu Zarząd pokazał przejrzystość swoich działań, że nie ma swoich kandydatów, chciał stworzyć możliwość zgłaszania się kandydatów, chcących podjąć się tego trudnego zadania. I w tym względzie cel został osiągnięty.
7. Oświadczam, że U. Lasa nie jest moją znajomą ani pozostałych członków Zarządu. Również w piśmie przekazanym przez P. Dyrektor na moje ręce odpowiadając na to pytanie napisała tak: „Dyrektor szpitala Urszula Lasa oraz członkowie zarządu utrzymują wyłącznie relacje zawodowe z racji sprawowanych funkcji. Nie utrzymują kontaktów towarzyskich na gruncie prywatnym”.
8. Nie znam relacji jakie są pomiędzy Panią U. Lasą a p. Markiem Haberem. Byłem natomiast razem z Panią Dyrektor oraz Panią Wicestarostą w Warszawie, we wrześniu ubiegłego roku, na spotkaniu z Panem Ministrem Haberem, gdzie podczas kilkugodzinnej rozmowy przedstawiliśmy Ministrowi trudną sytuację w naszej placówce, rozmawialiśmy o jej potrzebach, możliwościach oraz perspektywach na przyszłość /rozbudowa/. Nie było mowy podczas tego spotkania o zmianie formy prawnej tej placówki – wręcz przeciwnie zapewnialiśmy, że jeżeli będzie to tylko możliwe chcielibyśmy, aby zachowała ona dotychczasową formę. Nie mam takiej wiedzy, aby stwierdzić, że Minister doradza nieformalnie Pani Dyrektor – ale jeżeli będzie to czynił z pożytkiem dla szpitala – nie mam nic przeciwko temu.
9. Nie mam uprawnień do podejmowania decyzji w sprawie przekształcenia szpitala bowiem przekształcenia samodzielnego publicznego ZZOZ dokonuje w świetle obowiązującego prawa podmiot tworzący tj. w tym przypadku Rada Powiatu. Decyzja organu jest zależna od wyniku finansowego zakładu za 2012 rok. Działania podmiotu tworzącego w sytuacji określonego wyniku finansowego są wymienione w art. 59. ustawy o działalności leczniczej. Wielokrotnie podkreślaliśmy z Panią Wicestarostą, że chcielibyśmy, aby szpital ten był publiczny i dobrze zarządzany. Takie oczekiwania mamy w stosunku do Pani Dyrektor. Podjęte przez Dyrekcję ZZOZ działania, przede wszystkim restrukturyzacja i ubieganie się o dotacje, pozyskiwanie dodatkowych środków na utrzymanie i funkcjonowanie szpitala ma na celu doprowadzenie do zmniejszenia zadłużenia tej placówki, a przez to utrzymanie jej publicznego charakteru. Jest to główny cel podejmowanych, niejednokrotnie radykalnych, działań. Zarząd Powiatu mając na względzie wagę podejmowanych działań w tym roku, zobowiązał Dyrekcję do comiesięcznego informowania o sytuacji w ZZOZ. Ponadto Rada Powiatu po każdym kwartale będzie miała informację na temat wyników finansowych szpitala za poprzedni kwartał. Pierwsza informacja będzie w kwietniu br.
10. Wg informacji uzyskanej od Pani Dyrektor nie jest prawdą, że p. Grzegorczyk jest członkiem rodziny p. U. Lasa. Prawdą natomiast jest, że Ewelina Bąk jest żoną mojego kuzyna. O jej zatrudnieniu dowiedziałem się po kilku dniach jej pracy w ZZOZ, od dziennikarza. W żaden sposób nie ingeruję w politykę kadrową p. Dyrektor i tak też było w przypadku zatrudnienia obu tych pań, w tym żony mojego kuzyna. Jeszcze raz pragnę podkreślić, że Dyrekcja ZZOZ ma prawo sama dobierać sobie współpracowników. Natomiast zgodnie z pisemną informacją złożoną mi przez Panią Dyrektor na okoliczność kwalifikacji ww. osób wyjaśniam.
Pani Żaneta Grzegorczyk i Pani Ewelina Bąk posiadają kwalifikacje i wykształcenie odpowiednie dla sprawowanych przez nie funkcji oraz zajmowanych stanowisk.
Wykształcenie Pani Żanety Grzegorczyk – ukończyła studia I stopnia (licencjat) na UJ w Krakowie, wydział Nauki o Zdrowiu, na kierunku Zdrowie Publiczne. Kontynuuje naukę na UJ w Krakowie II stopień (studia magisterskie) o specjalności Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.
Pani Ewelina Bąk ukończyła studia magisterskie na UJ w Krakowie, Wydział Ochrony Zdrowia, kierunek pielęgniarstwo. Uzyskała stopień naukowy Doktora Nauk o Zdrowiu na UM w Katowicach – Wydział Opieki Zdrowotnej.

Z poważaniem
Jacek Jończyk
Starosta Wadowicki

Wadowice, dnia 14 marca 2012 r.

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT