Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Uśmiechnij się » Zamiast z każdym dniem mniej…
Zamiast z każdym dniem mniej… czwartek, 29 sierpień 2019, godz. 18:19

Wieprz 25-11-2017… to rodzi się coraz więcej pytań o działalność organów nadzoru budowlanego.
A przede wszystkim rozbieżność tej działalności z rzetelnością, uczciwością oraz obowiązkami prawnymi, które określa ustawa, ale też ze… zwykłą ludzką przyzwoitością.

Bo co powoduje, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach już tak zamotał się w sprawie legalizowania samowoli budowlanej przy ul. Spacerowej, w miejscowości Wieprz oraz chronienia przed odpowiedzialnością sprawcy tego czynu karalnego z mocy ustawy, że w miniony wtorek zawiadomił mnie o… załatwieniu wniosku w sprawie przeprowadzenia kontroli robót budowlanych związanych z budową Krzyża Jubileuszowego Ziemi Wadowickiej oraz kapliczki z kryptą, o której przeprowadzenie nigdy nie wnosiłem
/zarazem w uzasadnieniu do tego zawiadomienia wywodząc za poprzednimi pismami rażąco obrażające prawo tezy o tejże samowoli budowlanej w Wieprzu/?!

Prawda, że z każdym dniem robi się ciekawiej?

E-mail ERzPOEmail EKSiPCzA mnie utwierdza w przekonaniu, że skarga, złożona w dniu 26 sierpnia 2019 roku /TUTAJ/  – którą już swoje zainteresowanie wykazały m.in. Europejska Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Europejski Rzecznik praw Obywatelskich – była nie tylko konieczna, ale ze wszech miar zasadna.


Jednak zanim więcej o samym zawiadomieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, o sposobie załatwienia wniosku nr 168/2019, z dnia 26 sierpnia 2019 roku, znak: PINB.0550.29.2019.2 /którym m.in. naruszono przepisy RODO/, może najpierw krótko, ale… od początku.

Otóż, kiedy zapoznałem się z treścią bardzo nierzetelnej /niepełnej/ decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie nr 310/2019, z dnia 13 maja 2019 roku, znak: WOP.771.65.2018.AMLY, treścią materiału: „Dlaczego ta decyzja… niepełna?”, nie tylko wyraziłem swoje zdanie o „ciężkiej pracy” organów nadzoru budowlanego, wadowickiego i krakowskiego, na rzecz legalizowania samowoli budowlanej, ale też zadałem jego treścią kilka istotnych pytań, pośród których kluczowym było to w tytule materiału.
I nie będę się tutaj powtarzał, bowiem materiał dostępny po kliknięciu na jego niebieski tytuł powyżej…

Przypomnę tylko, iż jego
/materiału/ podstawowym tematem były fakty, które chociaż najbardziej istotne w całej sprawie, Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie w swojej decyzji, stwierdzającej nieważność decyzji dopuszczającej inwestycję do użytkowania, wręcz z premedytacją pominął, podnosząc w niej tylko mało znaczące fakty natury proceduralnej…


Czy dlatego, aby inwestor
– po złożonym odwołaniu – miał szansę na kontynuowanie swojego kryminogennego procederu, który realizował od samego początku rodzenia się inwestycji?

Tego nie wiemy, ale teraz – chociaż Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w mojej ocenie już naruszył termin do wydania decyzji przez organ odwoławczy /II instancji/ – na pewno się dowiemy.
Dlatego przejdźmy dalej…

Ten swój materiał, z tytułowym pytaniem: „Dlaczego ta decyzja… niepełna?”, opublikowałem 10 sierpnia br.

I, chociaż materiał ten był nadzwyczaj czytelny,  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, pismem z dnia 14 sierpnia br., znak: DWS.051.492.2019.KGM, wezwał mnie do… uzupełnienia.
. . .
Wezwanie GUNB z 14-08-2019

…………………………………………………………………………..

Cóż mi zostało?

Uzupełniłem treścią odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 sierpnia br.
. . .
Odpowiedź na wezwanie GUNB - 01

. . .
Odpowiedź na wezwanie GUNB - 02
. . .
Odpowiedź na wezwanie GUNB - 03
. . .
Odpowiedź na wezwanie GUNB - 04
. . .
Odpowiedź na wezwanie GUNB - 05
. . .
Odpowiedź na wezwanie GUNB - 06
. . .
Odpowiedź na wezwanie GUNB - 07
. . .
Odpowiedź na wezwanie GUNB - 08

. . .
Odpowiedź na wezwanie GUNB - 09
. . .
Odpowiedź na wezwanie GUNB - 10

. . .
Odpowiedź na wezwanie GUNB - 11
…………………………………………………………………………..

I chociaż już dawno informowałem, aby nie przysyłano mi pism o kłamliwej treści, m.in. z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, w miniony wtorek, na adres poczty elektronicznej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, już ten nowy, przysłał mi odpowiedź…

. . .
PINB - 01
. . .
PINB - 02
…………………………………………………………………………..

I jak napisałem na samym początku…

Ten Inspektor powiatowy, nie tylko tak zamotał się w sprawie legalizowania samowoli budowlanej przy ul. Spacerowej, w miejscowości Wieprz oraz chronienia przed odpowiedzialnością sprawcy tego czynu karalnego z mocy ustawy, że pismem z dnia 26 sierpnia 2019 roku, znak: PINB.0550.29.2019.2, zawiadomił mnie o załatwieniu wniosku w sprawie przeprowadzenia kontroli robót budowlanych związanych z budową Krzyża Jubileuszowego Ziemi Wadowickiej oraz kapliczki z kryptą, o której przeprowadzenie nie wnosiłem.

Pan Inspektor, pod zawiadomieniem tym podpisany, ujawniając dane osobowe wnioskodawcy w sprawie przeprowadzenia kontroli robót budowlanych związanych z budową Krzyża Jubileuszowego Ziemi Wadowickiej oraz kapliczki z kryptą, obok prawa, które łamał jeszcze jako zastępca na tym urzędzie /sam wydając m.in. niezgodne z prawem decyzje/, teraz złamał również zapisy ustawy o ochronie danych osobowych /RODO/


Ale przede wszystkim pan Inspektor potwierdził, że się już tak w tych swoich kłamstwach pogubił, iż teraz już nawet nie wie, kogo i w jakiej sprawie ma zawiadamiać…


Wcześniej napisałem o przekroczeniu terminu do wydania decyzji po złożonym odwołaniu, o którym w swoim zawiadomieniu wywodzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach.

A kodeks postępowania administracyjnego mówi…
Może zapodam z pamięci…

Zgodnie z przepisami organ I instancji powinien wydać decyzję w najkrótszym możliwym czasie. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które można rozstrzygnąć w oparciu o przedstawione przez stronę dowody.

Dowody załącza się do wniosku.
Jeżeli organ musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, wtedy na wydanie decyzji ma jeden miesiąc.
Jeżeli natomiast sprawa jest bardzo skomplikowana /czego o tej akurat nie można powiedzieć
– przyp. autora/, to organ ma aż dwa miesiące na wydanie decyzji.

Sprawy odwoławcze organ II instancji powinien rozpatrzyć w ciągu jednego miesiąca.

Więc, jeżeli organ I instancji wydał decyzję w dniu 13 maja 2019 roku, odwołujący się miał na złożenie odwołania miał czternaście dni, to kiedy minął organowi II instancji ten… jeden miesiąc?

A dlaczego pytam, chociaż wiem, że KPA traktuje te terminy jako… instrukcyjne?


Bo jestem w posiadaniu decyzji GINB w innej sprawie, w której ten stwierdza, że przekroczenie przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie, jako organu II instancji
/organem I instancji w tamtej sprawie był PINB Wadowice/, jednomiesięcznego terminu do wydania decyzji to… niedopełnienie obowiązków prawnych /krócej – art. 231. § 1. kk/!


Więc jak?

Czyżby terminy pryncypała w nadzorze budowlanym inną mierzyło się miarą?
Panie Główny Inspektorze Nadzoru Budowlanego…

Szczególnie, że ponad wszelką wątpliwość, nie tylko ja, ale również poszkodowani kryminogennym procederem, dużo od ponad roku, przedkładaliśmy organom nadzoru budowlanego dowody, które potwierdzały, że już kiedy „wbito pierwszą łopatę” pod inwestycję będąca przedmiotem całego postępowania, inwestycja ta rażąco obrażała dokumentację budowlaną /decyzję starosty, projekt budowlany/ oraz miejscowy pan zagospodarowania terenu.

Tak więc poza jakimikolwiek sporami pozostać musi, że od pierwszych dni realizowania inwestycji, poprzez zmianę jej użytkowania, była ona i nadal pozostaje samowolą budowlaną.

Do tego, jak wywiodłem w odpowiedzi na wezwanie GUNB do uzupełnienia treści „… skargi z dnia 10 sierpnia 2019 r.”, samowolą, której w żaden sposób organy nadzoru budowlanego nie mogą zalegalizować, bowiem takiej formy postępowania administracyjnego nie dopuszczają nie tylko skutki społeczne naruszenia prawa, których wystąpienie powoduje, że nie jest możliwe zaakceptowanie decyzji jako aktu wydanego przez organy praworządnego państwa.

Zalegalizowania tej samowoli budowlanej nie dopuszcza również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, który na tym terenie zezwala na prowadzenie działalności gospodarczej /usługowej/, ale tylko takiej, która swoją uciążliwością nie wykracza poza granice działki, do której użytkownik posiada tytuł prawny.

Więc trudno jest nie potwierdzić, że postępowanie to – chociaż jakże proste w ocenie materiału dowodowego – trwa już bez żadnych skutków administracyjnych
/i karnych również/, nieprzerwanie od co najmniej kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu miesięcy.


Do tego przy w pełni potwierdzonej, kompromitującej Rzeczpospolitą Polską, współpracy przedstawicieli organów nadzoru budowlanego ze sprawcą tej samowoli budowlanej /m.in. informowanie na bieżąco sprawcy o krokach podejmowanych przez osoby pokrzywdzone/ oraz równie potwierdzonym fałszowaniu dokumentów o znaczeniu prawnym, w treści których nawet lokalizację samowoli budowlanej z premedytacją zakłamano.

E-maail DSW GUNBDlatego wnoszę do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończenie nie posiadającego żadnych podstaw prawnych oraz moralnych przewlekania tego postępowania oraz o zawiadomienie mnie o załatwieniu mojej skargi z dnia 10 sierpnia 2019 roku /po przyjęciu odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia treści tejże skargi/.

Jednocześnie uprzejmie proszę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o nie zawiadamianie mnie o… załatwieniu wniosku w sprawie przeprowadzenia kontroli robót budowlanych, związanych z budową Krzyża Jubileuszowego Ziemi Wadowickiej oraz kapliczki z kryptą – o której przeprowadzenie nigdy nie wnosiłem.

Bo to niczym innym jest, jak kontynuowaniem przez organy nadzoru budowlanego… satyry prawa /z… prawa/.

Edward „Scorpion” Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT